งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)
วิชาบังคับก่อนหน้านี้ : การบัญชีขั้นต้น ผู้สอน : อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง โทรศัพท์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกองนโยบายและแผน คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ ว่าด้วยการจำแนกประเภทสินทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และหลักการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์

2 สอนในชั้นเรียนจำนวน 15 ครั้ง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) บรรยายเนื้อหาโดยผู้สอน 2) ตอบคำถามในชั้นเรียน 3) ทำแบบฝึกหัด 4) ตรวจเครื่องแต่งกาย (จำนวน 3 ครั้ง) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละประมาณ 5-6 คน และมอบหมายให้ค้นคว้ามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์โดย 1) สืบค้นข้อมูล ประมวล และสรุปผลเป็นรายงาน โดยมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 10 หน้า เนื้อหาต้องรวมถึงกรณีศึกษาหรือตัวอย่างเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 2) ระบุแหล่งอ้างอิงของข้อมูลในรายงาน โดยต้องมีการสืบค้นทางเว็บไซต์ 3) นำเสนอรายงาน กลุ่มละประมาณ 15 นาที ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอน

3 บทที่ 1 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
บทที่ 2 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ บทที่ 3 การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน บทที่ 4 การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาพิเศษ สอบกลางภาคครั้งที่ 1 (บทที่ 1 - 4) บทที่ 5 การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยประมาณ บทที่ 6 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน บทที่ 7 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บทที่ 5 – 7) บทที่ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บทที่ 9 ค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น บทที่ 10 มูลค่าหลังการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บทที่ 12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

4 เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 : สนธยา เรืองหิรัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เว็บไซต์ เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม

5 รวม ร้อยละ 100 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 แบ่งเป็น
ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 แบ่งเป็น - แบบฝึกหัดและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ร้อยละ 10 - นำเสนอรายงาน (กลุ่ม) ร้อยละ 10 - สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ร้อยละ 20 - สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ร้อยละ 20 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 40 รวม ร้อยละ 100

6 เกรด คะแนน A 90 – 100 B+ 85-89 B 75-84 C+ 70-74 C 60-69 D+ 55-59 D 50-54 E 0-49

7 เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
การบัญชีชั้นกลาง 1 : สนธยา เรืองหิรัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การบัญชีสินทรัพย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ (รัตนเพียรธัมมะ) : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การบัญชีขั้นกลาง 1 : บุญเสริม วิมุกตะนันทน์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ และพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตรฐานการบัญชีและร่างมาตรฐานการบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

8 งานกลุ่ม 9 กลุ่ม แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 ต้นทุนการกู้ยืม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google