งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาบังคับก่อนหน้านี้ : การบัญชีขั้นต้น ผู้สอน : อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง โทรศัพท์ 02-244-5255 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกองนโยบายและแผน คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาบังคับก่อนหน้านี้ : การบัญชีขั้นต้น ผู้สอน : อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง โทรศัพท์ 02-244-5255 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกองนโยบายและแผน คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาบังคับก่อนหน้านี้ : การบัญชีขั้นต้น ผู้สอน : อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง โทรศัพท์ 02-244-5255 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกองนโยบายและแผน คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและ วิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ ว่าด้วยการ จำแนกประเภทสินทรัพย์ การตีราคา การหา มูลค่า การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดง รายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และ หลักการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)

2 สอนในชั้นเรียนจำนวน 15 ครั้ง โดยมี กิจกรรมดังนี้ 1) บรรยายเนื้อหาโดยผู้สอน 2) ตอบคำถามในชั้นเรียน 3) ทำแบบฝึกหัด 4) ตรวจเครื่องแต่งกาย ( จำนวน 3 ครั้ง ) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละประมาณ 5-6 คน และมอบหมายให้ค้นคว้ามาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์โดย 1) สืบค้นข้อมูล ประมวล และสรุปผลเป็น รายงาน โดยมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 10 หน้า เนื้อหาต้องรวมถึงกรณีศึกษาหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 2) ระบุแหล่งอ้างอิงของข้อมูลในรายงาน โดยต้องมีการสืบค้นทางเว็บไซต์ 3) นำเสนอรายงาน กลุ่มละประมาณ 15 นาที ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการ สอน

3 บทที่ 1 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน ลงทุนชั่วคราว บทที่ 2 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ บทที่ 3 การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน บทที่ 4 การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคา พิเศษ สอบกลางภาคครั้งที่ 1 ( บทที่ 1 - 4) บทที่ 5 การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยประมาณ บทที่ 6 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน บทที่ 7 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ สอบกลางภาคครั้งที่ 2 ( บทที่ 5 – 7) บทที่ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บทที่ 9 ค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น บทที่ 10 มูลค่าหลังการได้มาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บทที่ 12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

4 เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้น กลาง 1 : สนธยา เรืองหิรัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เว็บไซต์ www.fap.or.th/www.fap.or.th/ เว็บไซด์สภา วิชาชีพบัญชี www.set.or.th เว็บไซด์ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th www.sec.or.th/ www.sec.or.th/ เว็บไซด์สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ www.nukbunchee.com/ เว็บไซด์นัก บัญชีดอทคอม www.nukbunchee.com/

5 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 แบ่งเป็น - แบบฝึกหัดและการมีส่วนร่วมใน ห้องเรียน ร้อยละ 10 - นำเสนอรายงาน ( กลุ่ม ) ร้อยละ 10 - สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ร้อยละ 20 - สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ร้อยละ 20 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 40 รวม ร้อยละ 100

6 เกรดคะแนน A90 – 100 B+85-89 B75-84 C+70-74 C60-69 D+55-59 D50-54 E0-49

7 เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า การบัญชีชั้นกลาง 1 : สนธยา เรืองหิรัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การบัญชีสินทรัพย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ ( รัตนเพียรธัมมะ ) : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การบัญชีขั้นกลาง 1 : บุญเสริม วิมุกตะ นันทน์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ และพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มาตรฐานการบัญชีและร่างมาตรฐานการ บัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

8   แม่บทการบัญชี   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 หนี้สงสัยจะ สูญและหนี้สูญ   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 สินค้า คงเหลือ   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 ต้นทุนการ กู้ยืม   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่า ของสินทรัพย์   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 การบัญชี สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร ทุน   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 สัญญา ก่อสร้าง   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน งานกลุ่ม 9 กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt วิชาบังคับก่อนหน้านี้ : การบัญชีขั้นต้น ผู้สอน : อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง โทรศัพท์ 02-244-5255 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกองนโยบายและแผน คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google