งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ เทศบาล ต.กระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 3-7 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเครือข่ายภายนอก

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้าโครงการวิจัย จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี อ. อรรถ ขันสี อ.นาฏลดา อ่อนวิมล อ. กาญจนศักดิ์ จารุปาณ จาก ศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ. นนท์ตะวัน อนันตธนาชัย จากเครือข่ายภาคกลาง ( สำนักสถิติและวิจัย สภาการศึกษา) อ. ภาณุพงศ์ พนมวัน ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR) ณ ชุมชนเทศบาล ต. กระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในระหว่าง วันที่ เมษายน 2552

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google