งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาค กลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 3-7 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาค กลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 3-7 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาค กลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 3-7 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ เครือข่ายภายนอก

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้า โครงการวิจัย จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล ดร. ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี อ. อรรถ ขันสี อ. นาฏลดา อ่อนวิมล อ. กาญจนศักดิ์ จารุปาณ จาก ศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต อ. นนท์ตะวัน อนันตธนาชัย จากเครือข่ายภาคกลาง ( สำนักสถิติและ วิจัย สภาการศึกษา ) อ. ภาณุพงศ์ พนมวัน ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR) ณ ชุมชนเทศบาล ต. กระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ในระหว่าง วันที่ 3 -7 เมษายน 2552

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาค กลาง ณ เทศบาล ต. กระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 3-7 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google