งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียบเรียงรายงานจากบัตรบันทึก โดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียบเรียงรายงานจากบัตรบันทึก โดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียบเรียงรายงานจากบัตรบันทึก โดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก

2 2 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การเรียบเรียงเนื้อหา ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรบันทึกที่ไปค้นคว้ามา จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้เนื้อหาสาระที่เป็น ระเบียบและสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บัตรบันทึกมีความสำคัญมาก ต้องทำให้ถูกแบบแผนตั้งแต่แรก เพื่อจะได้นำไปใช้อ้างอิง ทั้งข้อมูลสารสนเทศและแหล่งที่มาในเวลาเรียบเรียง น.306

3 3 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก หลักการเรียบเรียง 1. ทำทีละหัวข้อเรื่อง 2. รวบรวมบัตรบันทึกแต่ละหัวข้อเรื่องให้ครบถ้วน และ เรียงลำดับตามโครงเรื่อง ชื่อรายงาน: การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการค้า โครงเรื่อง 1) ลักษณะของปลาสวยงาม 2) พันธ์ปลาสวยงามบางชนิด 3) การเพาะและปรับปรุงพันธ์ปลาสวยงาม 4) วิธีเลี้ยงปลาสวยงาม 5) แหล่งค้าขายปลาสวยงาม 6) ปัญหาและแนวทางแก้ไข บัตรบันทึก ลักษณะของปลาสวยงาม 286 สำเนาเอกสารต้นฉบับ 123123

4 4 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ลักษณะของปลาสวยงาม บัตรบันทึก การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการค้า พันธ์ปลาสวยงามบางชนิด การเพาะและปรับปรุงพันธุ์ วิธีเลี้ยงปลาสวยงาม วิธีปลาสวยงาม แหล่งค้าขายปลาสวยงาม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

5 5 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก หลักการเรียบเรียง 3. อ่านบัตรบันทึกของหัวข้อเรื่องที่จะเรียบเรียงทุกบัตร เพื่อประมวลแนวคิด ขอบเขต และสารัตถะของเรื่อง 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากบัตรบันทึก เพื่อกำหนดวิธีการและ แนวทางเรียบเรียงที่เหมาะสม 5. ร่างเนื้อหาคร่าวๆ ตามวิธีการและแนวทางที่วางไว้ 6. เรียบเรียงเนื้อหาโดยลำดับข้อมูลและสารัตถะจากบัตร บันทึก ลงในที่ที่เหมาะที่ควรเพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน 7. ทบทวน ตรวจทาน และแก้ไขทั้งภาษาและสารัตถะให้ เรียบร้อย

6 6 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วิธีเรียบเรียง วิธีผสมผสานข้อมูลของเนื้อหา (วิเคราะห์) เรียบเรียงด้วยวิธีกำหนดแนวทางใหม่ (สังเคราะห์)

7 7 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วิธีผสมผสานข้อมูลของเนื้อหา ใช้ในกรณีที่เนื้อหามีข้อมูลที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกันเป็นส่วน ใหญ่ 1) วิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละบัตรในหัวข้อเรื่องนั้นๆ โดยจำแนกข้อมูล ลงตารางเปรียบเทียบ เพื่อหาข้อมูลร่วมและข้อมูลต่าง 1ปลามังกรปลาทองปลาเสือตอปลาตะพัด 2ปลาการ์ตูนปลากัดปลาตะพัด 3ปลาหมอสีปลาการ์ตูนปลามังกรปลากัดปลาคาร์ฟปลาทอง 1ปลามังกรปลาทองปลาเสือตอปลาตะพัด 2ปลาการ์ตูนปลากัดปลาตะพัด 3ปลาหมอสีปลาการ์ตูนปลามังกรปลากัดปลาคาร์ฟปลาทอง

8 8 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วิธีผสมผสานข้อมูลของเนื้อหา 2)รวมข้อมูลร่วมเข้าด้วยกัน ข้อมูลต่างคงไว้เหมือนเดิม 1+0+3 ปลามังกร 2+0+6 ปลาทอง 3+0+0 ปลาเสือตอ 4+3+0 ปลาตะพัด 0+1+2 ปลาการ์ตูน 0+2+4 ปลากัด 0+0+1 ปลาหมอสี 0+0+5 ปลาคาร์ฟ 1ปลามังกรปลาทองปลาเสือตอปลาตะพัด 2ปลาการ์ตูนปลากัดปลาตะพัด 3ปลาหมอสีปลาการ์ตูนปลามังกรปลากัดปลาคาร์ฟปลาทอง

9 9 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วิธีผสมผสานข้อมูลของเนื้อหา 3)จัดลำดับหัวข้อของข้อมูลทั้งหมดให้เหมาะสม และอาจเพิ่มเติม ข้อมูลที่เห็นสมควรเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่อง 4)เรียบเรียงเนื้อหาตามหัวข้อที่จัดไว้ พร้อมด้วยสารัตถะขยายความ ของหัวข้อนั้นๆ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพิ่มเติมข้อมูล ความคิดเห็น แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เหมาะสมของผู้เรียบเรียงเอง 5)มีเกริ่นนำที่เหมาะสมเพื่อนำเข้าสู่หัวข้อเรื่อง

10 10 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า เลิศศิลป์ วิไลศิลป์. (2527). การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช. หน้า 9 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า คือ 1. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการให้แพร่หลาย 2. เพื่อก่อให้เกิดความต้องการหรือความนิยมใช้สินค้าและบริการ นั้น 3. เพื่อแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่าย น.307

11 11 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า ประสาน ปุตรเศรณี. (2527). หลักการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: พิทักษ์อักษร. หน้า 21 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า มีดังนี้ 1. เพื่อก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า เป็นการเสนอขายโดยใช้ข้อมูล ของสินค้าเป็นสิ่งจูงใจ 2. เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ การโฆษณาเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้ใช้สินค้า เพิ่มขึ้น 3. เพื่อสร้างความภักดีในสินค้า ให้ผู้บริโภคยอมรับความสำคัญและ คุณภาพที่เหนือกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น 4. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า การโฆษณาเป็นการบอกกล่าวให้ ผู้บริโภคทราบถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย 5. เพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะขายสินค้านั้นๆ

12 12 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก บัตรบันทึกข้อมูล ที่ 2 บัตรบันทึกข้อมูล ที่ 1 บัตรบันทึกข้อมูลที่ 2 1. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ 2. เพื่อก่อให้เกิดความต้องการและ ความนิยมสินค้าและบริการนั้นๆ 3. เพื่อแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งลูกค้า เพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่าย 1. เพื่อให้มีการซื้อขายเกิดขึ้น 2. เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ๆ 3. เพื่อสร้างความภักดีในสินค้า 4. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า 5. เพื่อจูงใจผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย รวมข้อมูลร่วมเข้าเป็นอันเดียวกัน (1+1) เพื่อให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นจากการแนะนำเผยแพร่สินค้า (2+3) เพื่อให้สินค้ายืนยงอยู่ในความต้องการและความนิยมของผู้บริโภค (3+2) เพื่อสร้างลูกค้าใหม่และครองลูกค้าเดิมไว้ (0+4) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า (0+5) เพื่อจูงใจผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย น.308

13 13 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า การโฆษณาสินค้ามีวัตถุประสงค์สำคัญซึ่งประมวลได้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า เนื่องจากการโฆษณาเป็นการ แนะนำสินค้าและบริการซึ่งถือว่าเป็นสินค้าชนิดหนึ่งให้ผู้บริโภคได้ รู้จักและทราบข้อมูลโดยแพร่หลาย เมื่อผู้บริโภคเห็นประโยชน์และ คุณค่าของสินค้านั้นและต้องการใช้ การซื้อขายสินค้าก็จะเกิดขึ้น 2. เพื่อสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมไว้ สินค้าที่มีการ โฆษณาไปอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องจะคุ้นหูคุ้นตาผู้บริโภคและ ติดอยู่ในความทรงจำเมื่อต้องการใช้สินค้าชนิดนั้น สิ่งที่ผู้บริโภคจะ นึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือ ชื่อและภาพของสินค้าที่ตนคุ้นเคย ลูกค้า ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นและลูกค้าเดิมก็ยังคงเดิมไม่ตีจาก เกริ่นนำ น.309

14 14 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก เรียบเรียงด้วยวิธีกำหนดแนวทางใหม่ ใช้ในกรณีที่เนื้อหามีข้อมูลมากหลากหลายและกระจัดกระจาย ไม่ค่อยสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน 1)วิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละบัตรในหัวข้อเรื่องนั้นๆ โดย จำแนกข้อมูลลงตารางเปรียบเทียบเพื่อหาแนวร่วม 2)จัดข้อมูลที่มีแนวร่วมรวมกันเป็นกลุ่มๆ และตั้งหัวข้อที่ เหมาะสมให้ครอบคลุมข้อมูลของแต่ละกลุ่มเหล่านั้น ใช้ ข้อมูลในกลุ่มเป็นเนื้อหาของหัวข้อที่ตั้ง เรียกว่า วิธี สังเคราะห์ 3)จัดลำดับหัวข้อและข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับเรียบเรียงต่อไป ข้อมูลใดซ้ำซ้อนให้รวมกันเป็นอัน เดียว 4)เรียบเรียงเนื้อหา

15 15 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า เลิศศิลป์ วิไลศิลป์. (2527). การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช. หน้า 9 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า คือ 1. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการให้แพร่หลาย 2. เพื่อก่อให้เกิดความต้องการหรือความนิยมใช้สินค้าและบริการ นั้น 3. เพื่อแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่าย น.311

16 16 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า ประสาน ปุตรเศรณี. (2527). หลักการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: พิทักษ์อักษร. หน้า 21 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า มีดังนี้ 1. เพื่อก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า เป็นการเสนอขายโดยใช้ข้อมูล ของสินค้าเป็นสิ่งจูงใจ 2. เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ การโฆษณาเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้ใช้สินค้า เพิ่มขึ้น 3. เพื่อสร้างความภักดีในสินค้า ให้ผู้บริโภคยอมรับความสำคัญและ คุณภาพที่เหนือกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น 4. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า การโฆษณาเป็นการบอกกล่าวให้ ผู้บริโภคทราบถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย 5. เพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะขายสินค้านั้นๆ

17 17 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า ฟื้น เพชรรักษ์. (2525). การโฆษณา. สุราษฎร์ธานี: วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี. หน้า 21 คอลเลย์ (Russel H.Colley) จำแนกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาไว้ 10 ประการ คือ 1. เพื่อสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับตราหรือยี่ห้อ 2. เพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จำหน่ายแล้ว 3. เพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ที่ดีเลิศของผลิตภัณฑ์ 4. เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง 5. เพื่อแก้ความเข้าใจผิด 6. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหีบห่อของผลิตภัณฑ์ 7. เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อผู้ผลิต 8. เพื่อปูทางให้แก่พนักงานขาย 9. เพื่อเสนอแนะข้อดีเด่นของสินค้าแก่ผู้บริโภค 10. เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่ผลิตภัณฑ์ใหม่

18 18 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ขั้นตอนการเรียบเรียง หัวข้อเรื่อง : วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า 1) วิเคราะห์เนื้อหาของบัตรบันทึกลงตารางเปรียบเทียบเพื่อ จัดกลุ่ม ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจัดได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ - ผภ 1.2) กลุ่มผู้บริโภค - ผบ. 1.3) กลุ่มการจำหน่าย - กจ. 1.4) กลุ่มผู้ผลิต - ผผ.

19 19 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ประมวลข้อมูลจากบัตรบันทึกที่ 1,2,3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม 1.1 ก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า 1.2 สร้างลูกค้าใหม่ 1.3 สร้างความภักดีในสินค้า 1.4 เพิ่มการใช้สินค้า และความถี่ในการใช้ 1.5 เน้นผลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 2.1 สินค้า/บริการให้แพร่หลาย 2.2 สร้างความต้องการ/ความนิยมต่อสินค้า & บริการ 2.3 แสวงหา & รักษาไว้ซึ่งลูกค้า เพื่อเพิ่มการจำหน่าย กจ. - ให้ดำเนินไปด้วยดี ผบ. - เพิ่มจำนวนผู้บริโภค ผบ. - ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ ผบ. - เพิ่มปริมาณการใช้ ผบ. - ให้ยอมรับและใช้สินค้านั้น ผภ. - เผยแพร่ ผบ. - ต้องการ & นิยมใช้ กจ. - มีปริมาณเพิ่มขึ้น

20 20 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ประมวลข้อมูลจากบัตรบันทึกที่ 1,2,3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม 3.1 สร้างภาพพจน์ของตรา/ยี่ห้อ 3.2 ให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นั้นๆ ออกจำหน่ายแล้ว 3.3 ประชาสัมพันธ์ลักษณะและประโยชน์ที่ดีของสินค้า 3.4 เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง 3.5 เพื่อแก้ความเข้าใจผิด 3.6 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหีบห่อของผลิตภัณฑ์ 3.7 เพื่อสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อผู้ผลิต 3.8 เพื่อปูทางให้แก่พนักงานขาย 3.9 เสนอแนะข้อดีเด่นของสินค้าแก่ผู้บริโภค 3.10 สร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผภ. - เชื่อถือได้ ผภ. - มีจำหน่ายแล้ว ผภ. - ประโยชน์ใช้สอย กจ. - แข่งขันกับคู่แข่งได้ ผบ. - ให้หันกลับมาใช้ ผภ. - สร้างเอกลักษณ์ ผผ. - เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ กจ. - ปูทางให้ขายได้ง่ายขึ้น ผบ. - จูงใจให้เห็นประโยชน์ที่จะได้ ผภ. - ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือ

21 21 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก กลุ่มข้อมูลและข้อมูลในกลุ่มรวมข้อมูลร่วมในกลุ่มเป็นข้อๆและเรียงลำดับ ผลิตภัณฑ์ : แพร่หลาย (2)* เชื่อถือได้ (3) มีจำหน่ายแล้ว (2) ประโยชน์ใช้สอยดี (3) มีเอกลักษณ์ (1) เป็นที่รู้จักและเชื่อถือ(2) (3) การโฆษณาสินค้ามุ่งหมายขยายผลด้านผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2) เพื่อให้เครื่องหมายการค้าและหีบห่อมีเอกลักษณ์เป็นที่ คุ้นเคย 3) เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของ สินค้า เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ

22 22 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก กลุ่มข้อมูลและข้อมูลในกลุ่มรวมข้อมูลร่วมในกลุ่มเป็นข้อๆและเรียงลำดับ ผู้บริโภค : เกิดความต้องการใช้ (1) นิยมใช้ (3) หันกลับมาใช้ (2) เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ (1) เพิ่มจำนวน (2) ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ (3) เพิ่มปริมาณการใช้ (3) หันมาใช้สินค้านั้น (2) การโฆษณาสินค้ามุ่งหมายขยายผลด้านผู้บริโภค ดังนี้ (1) เพื่อเพิ่มพูนจำนวนผู้บริโภคใหม่และรักษาจำนวน ผู้บริโภคเดิมไว้ (2) เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เห็นประโยชน์และเกิดความ ต้องการใช้สินค้านั้น (3) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในคุณภาพ ของสินค้า

23 23 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก กลุ่มข้อมูลและข้อมูลในกลุ่มรวมข้อมูลร่วมในกลุ่มเป็นข้อๆและเรียงลำดับ การจำหน่าย : มีปริมาณเพิ่มขึ้น (2) แข่งขันกับคู่แข่งได้ (3) ปูทางให้พนักงานขาย(1) ให้มีความคล่องตัว (1) ผู้ผลิต : เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ การโฆษณาสินค้ามุ่งหมายขยายผลด้านการจำหน่าย ดังนี้ (1) เพื่อให้การจำหน่ายเพิ่มปริมาณขึ้น (2) เพื่อให้การจำหน่ายมีความคล่องตัว (3) เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ การโฆษณาสินค้ามุ่งหมายสร้างเกียรติภูมิให้แก่ผู้ผลิต คือ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บริโภค

24 24 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้าซึ่งนักธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ประกอบกิจการนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความก้าวหน้ามั่นคงของธุรกิจ ปัจจัย สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณามีอยู่ 4 ประการ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ การโฆษณามีเป้าหมายที่จะเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จักโดย แพร่หลาย และให้เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ตลอดจนลักษณะของหีบห่อเป็นที่คุ้นหู คุ้นตาจนจำได้ ผู้ออกแบบโฆษณาจึงต้องรักษารูปแบบและ สีสันให้คงเอกลักษณ์เดิมไว้ โดยตลอด เป้าหมายอีกประการหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการสร้างความเชื่อถือต่อ สินค้าให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายนี้จะใช้คุณภาพที่ดีเด่นของสินค้าเป็นตัวการ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวก ความแข็งแรงทนทานและ ประสิทธิภาพ เป็นต้น และหากการโฆษณาไม่เกินความจริงสินค้านั้นก็จะได้รับความ เชื่อถือไว้วางใจจากผู้บริโภค 2. ผู้บริโภค การโฆษณามีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้า ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยใช้ สินค้า และผู้ที่เคยใช้แล้วเลิกไป รวมทั้งดึงดูดลูกค้าที่กำลังใช้ ให้คงใช้อยู่ต่อไป เป้าหมายด้านนี้จะประสบผลสำเร็จได้ การโฆษณาจะต้องใช้กลยุทธให้ผู้บริโภคเห็น ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในเรื่องความสะดวกสบายและความประหยัดอย่างคุ้มค่า จนเกิด ความต้องการอยากจะใช้สินค้านั้น หากมีการตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของ สินค้า อีกทางหนึ่ง การใช้สินค้าก็จะเกิดขึ้น หากคุณภาพของสินค้าสมจริงดังคำโฆษณา ลูกค้าก็จะให้ความเชื่อถือและเพิ่มจำนวนขึ้น

25 25 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การโฆษณาสินค้า ความหมายของการโฆษณาสินค้า ความหมายของการโฆษณาสินค้านั้น ฟื้น เพชรรักษ์ (2525:5) ได้อ้างคำ นิยามจากสารานุกรมอเมริกานาและสมาคมการตลาดอเมริกันมีความว่า "หมายถึงการ ส่งเสริมการผลิต บริการหรือความคิด เพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง...” และ ประสาน ปุตรเศรณี (2527:7) ได้อธิบายความหมายไว้ดังนี้ การโฆษณา คือ การติดต่อสื่อสารหรือการให้ข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลโดย ผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตสินค้านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ ก็เพื่อ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ก่อให้เกิดการรู้จัก สินค้าที่โฆษณา ก่อให้เกิดความประทับใจอยากลองสินค้านั้นหรือเพื่อให้ได้รับรู้ สินค้านั้น คำนิยามทั้งสองที่ยกมานี้มีหลักการที่สอดคล้องกัน คือ การเผยแพร่สินค้า โดยถือผลกำไรเป็นเป้าหมาย จะยิ่งหย่อนกว่ากันก็เฉพาะในรายละเอียดซึ่งพอจะ ประมวลเป็นคำจำกัดความได้ดังนี้ การโฆษณาสินค้าหมายถึง กิจกรรมที่ผู้ผลิตสินค้าดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า ของตน ซึ่งอาจมีทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้โดยการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลของสินค้าทางสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้นเพื่อให้ผลของการจำหน่ายและผลกำไรเพิ่มขึ้น

26 26 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การเขียนเกริ่นนำ นำผู้อ่านเข้าสู่เรื่อง ต้องการความกะทัดรัดและเข้าสู่เรื่องโดยเร็ว ข้อความเพียง ประโยคเดียวก็เป็นเกริ่นนำได้

27 27 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก จุดเริ่มต้น แง่มุมที่น่าสนใจของหัวข้อเรื่องนั้น ปัญหาของหัวข้อเรื่องนั้น เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ใช้หัวข้อเรื่องนั้นเป็นตัวเกริ่นนำ

28 28 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ลักษณะของจุดเริ่มต้น 1)เป็นเรื่องใกล้ตัว หรือกำลังเป็นที่สนใจ 2) เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว 3)เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนวกวน

29 29 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า การโฆษณาสินค้ามีวัตถุประสงค์ซึ่งประมวลได้ดังนี้ การโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้าซึ่งนักธุรกิจใช้เป็น เครื่องมือสำคัญในการประกอบกิจการนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อ สร้างความก้าวหน้ามั่นคงของธุรกิจ ซึ่งมีสารัตถะสำคัญ 4 ประการ คือ

30 30 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ การศึกษาเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุ จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึง สาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อหาทางขจัดสาเหตุเหล่านี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการ ควบคุมอุบัติเหตุมิให้เกิดขึ้นนั่นเอง ได้มีนักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ท่านได้สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุไว้หลายประการ อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ ในปัจจุบันภัยที่ทำให้มนุษย์สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหรือพิการ เป็นจำนวนปีละมากๆ ก็คืออุบัติเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันความหายนะซึ่งอาจ เกิดขึ้นได้ทุกขณะ จึงควรศึกษาเรื่องของอุบัติเหตุว่ามีสาเหตุจากอะไร

31 31 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การออกกำลังกาย หลักการออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติตามหลักดังต่อไปนี้ การออกกำลังกาย หลักการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย หากปฏิบัติไม่ ถูกต้อง แทนที่จะเป็นประโยชน์กลับจะเป็นโทษ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ต้องการ บริหารร่างกายต้องทราบหลักการปฏิบัติที่ถูกวิธี ดังจะได้กล่าวต่อไปโดย ลำดับ

32 32 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก วิธีเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะ เป็นการเลี้ยงภายในครอบครัว ตามร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากตู้ปลา สวยงามจะสร้างความสวยงาม ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้พบ เห็น การเลี้ยงปลาสวยงามมีวิธีการดังนี้ หลักทั่วไปในการเลี้ยงปลาสวยงามก็เหมือนกันกับการเลี้ยง ปลาอื่นๆ คือ

33 33 จัดทำโดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก การเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามที่ง่ายและประหยัด คือ การ ใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยการปล่อยให้พ่อแม่ปลารัด กันเองในบ่อผสมพันธุ์ ซึ่งมีขั้นตอนการเพาะพันธุ์ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การเรียบเรียงรายงานจากบัตรบันทึก โดย รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google