งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้ และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Technology) 4124404 Human and Computer Interaction By Juthawut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้ และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Technology) 4124404 Human and Computer Interaction By Juthawut."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้ และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Technology) 4124404 Human and Computer Interaction By Juthawut Chantharamalee Computer Science Suan Dusit University

2 เนื้อบทเรียน  องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็น HCI  Ubiquitous  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ HCI  วิวัฒนาการของเมาส์  ใบงานที่ 2 2

3 3 องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็น HCI แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน

4 Ubiquitous 4

5 Smart Home 5

6 Question 6

7 Input 7

8 City Wall - Multitouch 8

9 Microsoft Surface 9

10 Adobe’s Interactive Wall 10

11 Face Recognition 11

12 QR Code 12

13 QR-Code Test by Program 13

14 QR-Code Generator 14

15 AR- Augmented Reality 15

16 Question 16

17 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ HCI 17

18 ลูกค้าที่เลือกใช้งาน Tellart 18

19 19 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ HCI

20 Gesture Recognition 20

21 21 Gesture Recognition

22 SexthSense Project 22

23 Generation Mouse 23

24 24 Generation Mouse

25 Home Work 2 25 ให้นักศึกษาออกแบบโครงร่างระบบเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการนำมาใช้งานจริงภายใน บ้าน โดยให้เลือก 1 หัวข้อย่อยดังนี้  การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ  การรักษาความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย  การประหยัดพลังงาน

26 26


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้ และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Technology) 4124404 Human and Computer Interaction By Juthawut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google