งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human and Computer Interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human and Computer Interaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4124404 Human and Computer Interaction
บทที่ 2 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Technology) By Juthawut Chantharamalee Computer Science Suan Dusit University Human and Computer Interaction

2 เนื้อบทเรียน องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็น HCI Ubiquitous
วิวัฒนาการของเมาส์ ใบงานที่ 2

3 องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็น HCI แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

4 Ubiquitous

5 Smart Home

6 Question

7 Input

8 City Wall - Multitouch

9 Microsoft Surface

10 Adobe’s Interactive Wall

11 Face Recognition

12 QR Code

13 QR-Code Test by Program

14 QR-Code Generator

15 AR- Augmented Reality

16 Question

17 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ HCI

18 ลูกค้าที่เลือกใช้งาน Tellart

19 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ HCI

20 Gesture Recognition

21 Gesture Recognition

22 SexthSense Project

23 Generation Mouse

24 Generation Mouse

25 Home Work 2 ให้นักศึกษาออกแบบโครงร่างระบบเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการนำมาใช้งานจริงภายใน บ้าน โดยให้เลือก 1 หัวข้อย่อยดังนี้ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ การรักษาความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย การประหยัดพลังงาน

26 Q & A End Lesson 2


ดาวน์โหลด ppt Human and Computer Interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google