งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน การพยากรณ์ (Standard Error of Estimate: SEE) ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม Y ที่เกิดจากการ กำหนดค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน การพยากรณ์ (Standard Error of Estimate: SEE) ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม Y ที่เกิดจากการ กำหนดค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน การพยากรณ์ (Standard Error of Estimate: SEE) ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม Y ที่เกิดจากการ กำหนดค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น X จาก สมการถดถอยที่ได้ จะมีประโยชน์ต่อการพยากรณ์ มากเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมมาว่ามี การกระจัดกระจายไปจากเส้นกราฟหรือสมการ ถดถอยมากน้อยเพียงใด ถ้าค่าของตัวแปรตาม Y แต่ละค่าแตกต่างไปจากเส้นกราฟถดถอยที่ ประมาณขึ้นมามาก การพยากรณ์ค่าของตัวแปร ตาม Y โดยใช้เส้นกราฟถดถอยก็จะเกิดความ คลาดเคลื่อนมาก แต่ถ้าค่าที่รวบรวมมาแต่ละค่าอยู่ บนเส้นกราฟถดถอยหรืออยู่ใกล้ๆ เส้นกราฟถดถอย มากเท่าใด การพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม Y โดย ใช้เส้นกราฟถดถอยก็จะถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น

2

3 ความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปรตาม Y ที่เกิดจากการพยากรณ์กับค่าที่ได้จากการ รวบรวม เรียกว่า ความคลาดเคลื่อน (Error หรือ Residual) ใช้ตัวย่อว่า e โดยที่ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะใช้เป็นตัว พยากรณ์ค่าการกระจายของข้อมูลรอบๆ เส้นกราฟถดถอย สำหรับสถิติที่ใช้วัดการ กระจายของข้อมูลรอบๆ เส้นกราฟถดถอย เรียกว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ พยากรณ์ (Standard Error of Estimate: SEE) ซึ่งเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานชนิด หนึ่งที่เป็นการเบี่ยงเบนของคะแนนพยากรณ์ จากคะแนนที่รวบรวมมาได้

4 หลักการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น “Method of Least Square” Y=a+bX

5

6

7

8 ตัวอย่างที่ 1

9

10 ขั้นตอนการคำนวณ : หา a และ b ก่อน จากสูตร เปิด Excel เพื่อทำการหา ค่า a และ b หาสมการความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักตัว (X) กับอัตราการใช้ พลังงาน (Y) จากสมการ Y = a +bX

11 b = a = 4.59

12 ดังนั้น สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร X กับตัวแปร Y ซึ่งเป็นสมการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของ เยาวชนกับอัตราการใช้พลังงาน ก็คือ Y = X b = ( สัมประสิทธิ์การถดถอย ) a = 4.59 Y = a + bX

13 อัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน (Y) ของ เยาวชนคนหนึ่งที่มีน้ำหนักตัว 52.5 กิโลกรัม (X) สามารถหาได้จากการแทน ค่าในสมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ Y = (52.5) = 1506 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน Y = X = ?

14 หลังจากที่ได้สมการเส้นตรง Y = X ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y แล้ว จะพบว่า b มีค่า ซึ่ง b ก็คือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยมีค่าเป็นบวก แสดงว่า เมื่อเยาวชนมี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น อัตราการใช้พลังงาน แต่ละวันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย กิโลแคลอรี

15 จากสมการถดถอย Y = X สามารถนำไปคำนวณหาค่าความ คลาดเคลื่อน ของตัวแปร Y ได้ โดยแทนค่าลงใน สมการและเขียนลงในตารางเพื่อ เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการ พยากรณ์กับค่าที่แท้จริง (Y) ดังนี้

16 คนที่ น้ำหนัก (X) พลังงาน (Y) ความคลาดเคลื่อน คนที่เท่าไหร่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด / มากที่สุด

17 คนที่ น้ำหนัก (X) พลังงาน (Y) ความคลาดเคลื่อน

18 เมื่อ a = 4.59, b = 28.59, N = 12 แทนค่า =

19 จุดที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด (48.5,1396) จุดที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด (54.6,1425) เส้นกราฟ ถดถอย

20 หลักการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น “Method of Least Square” Y=a+bX


ดาวน์โหลด ppt ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน การพยากรณ์ (Standard Error of Estimate: SEE) ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม Y ที่เกิดจากการ กำหนดค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google