งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 4. ข้อมูลจากภายนอก (external data) ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ การเงิน สังคม การเมือง และปัจจัย แวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น อัตรา ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็น ต้น โดยข้อมูลจากภายนอกจะ แสดงแนวโน้มในอนาคตที่ธุรกิจ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ สถานการณ์

38 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด การตลาด (marketing) เป็นหน้าที่ สำคัญทางธุรกิจ เนื่องจาก หน่วยงานด้านการตลาดจะ รับผิดชอบในการกระจายสินค้าและ บริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการ การ วางแผนและการสร้างความ ต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขาย จนกระทั้งสินค้าถึงมือลูกค้า ปกติ การตัดสินใจทางการตลาดจะ เกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทาง การตลาด (marketing mix) หรือ ส่วนประกอบที่ทำให้การ ดำเนินงานทางการตลาดประสบ ความสำเร็จ

39 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) สถานที่ (place) และการโฆษณา (promotion) หรือที่เรียกว่า 4Ps โดยสารสนเทศที่นักการตลาด ต้องการในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมให้ แผนการตลาดเป็นไปตามที่ ต้องการมาจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

40 1. การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขายและ การดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดย ข้อมูลการปฏิบัติงานจะเป็น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานที่ช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต

41 2. การวิจัยตลาด (Marketing research) เป็นข้อมูลที่ได้จาก การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มี ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ โดยนักการตลาดจะทำการวิจัยบน สมมติฐานและการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ปกติข้อมูลใน การวิจัยตลาดจะได้มาจากการ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การ สังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้ แบบสอบถาม เป็นต้น

42 3. คู่แข่ง (Competitor) คำกล่าวที่ว่า “ รู้เขารู้เรา รอบร้อยครั้งชนะทั้งร้อย ครั้ง ” แสดงความสำคัญที่ธุรกิจต้องมี ความเข้าใจในคู่แข่งขันทั้งด้านจำนวน และศักยภาพ โดยข้อมูลจากการ ดำเนินงาน ของคู่แข่งขันช่วยให้ธุรกิจ สามารถวางแผนการตลาดอย่าง เหมาะสม ปกติข้อมูลจากคู่แข่งขัน จะมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง ไม่เป็น ทางการ และมีแหล่งที่มีไม่ชัดเจน เช่น การทดลองใช้สินค้าหรือ บริการ การสัมภาษณ์ลูกค้าและ ตัวแทนจำหน่าย การติดตามข้อมูลใน ตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต้น

43 43


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google