งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1 Chapter 8 : การควบคุมความ ปลอดภัย (Security Control) 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล By Juthawut Chantharamalee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1 Chapter 8 : การควบคุมความ ปลอดภัย (Security Control) 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล By Juthawut Chantharamalee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1 Chapter 8 : การควบคุมความ ปลอดภัย (Security Control) 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล By Juthawut Chantharamalee

2 วัตถุประสงค์ 1. ทราบถึงการควบคุมความปลอดภัย 2. ทราบถึงวิธีการควบคุมความปลอดภัยด้วย วิว 3. บอกวิธีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 4. บอกวิธีการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

3 การรักษาความปลอดภัย ของฐานข้อมูล (Database Security) สิ่งที่อาจจะเกิดขึ่นกับการใช้ฐานข้อมูล ถูกขโมยข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี ข้อมูลถูกแก้ไขจากผู้ที่ไม่มีสิทธิในข้อมูลนั้น ข้อมูลถูกทำลายจากผู้ที่ไม่มีสิทธิในข้อมูลนั้น การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ทำได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1.DBA สร้าง User name และ Password 2.DBA ใช้คำสั่ง SQL ในการสร้าง View (CREATE VIEW) ให้กับ User แต่ละคน 3. การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) โดย DBMS จะเป็นตัวจัดการ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บอยู่ ในฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสไว้

4 การสร้าง View หมายถึงการมองข้อมูลเพียงบางส่วนจาก ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งการสร้างวิวจะเป็นการ ป้องกันข้อมูลบางส่วน ที่เราไม่ต้องการให้ผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นสามารถมองเห็น ข้อมูลนั้นได้ ตัวอย่าง การสร้างวิวด้วยคำสั่ง SQL CREATE VIEW per_select AS SELECT wk_id,wk_name,Supv_id FROM Worker Where skill_type = “ ไฟฟ้า ”

5 การกำหนดสิทธิการ เข้าถึงข้อมูล และการยกเลิกสิทธิ GRANT เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนในการจัดการข้อมูลในตาราง หรือวิว รูปแบบ GRANT ON TABLE TO Privilege = สิทธิในการจัดการข้อมูลหรือตาราง select, Insert, Delete, Update Relation or view name = ตารางหรือวิวที่ให้สิทธิใน การจัดการข้อมูลในตารางหรือวิวที่กำหนด User list = กลุ่มผู้ใช้ที่ถูกให้สิทธิในการจัดการข้อมูล นั้น GRANT SELECT ON TABLE worker TO wichai,pisamai

6 การกำหนดสิทธิการเข้าถึง ข้อมูล และการยกเลิกสิทธิ REVOKE เป็นคำสั่ง SQL เป็นคำสั่งการยกเลิก สิทธิใดๆแก่ผู้ใช้ ตามที่ได้มีการใช้คำสั่ง GRANT รูปแบบ REVOKE ON TABLE FROM ตัวอย่าง REVOKE SELECT ON TABLE woker FROM pisamai REVOKE SELECT, UPDATE ON TABLE worker FROM wichai

7 แบบฝึกหัด 1. จงอธิบายคุณสมบัติของทรานแซคชัน 2. ภาวะพร้อมกันหมายถึงอะไร 3. จงบอกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาวะการ เข้าถึงพร้อมกัน 4. การควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีล็อกคืออะไร 5. ประเภทการล็อกมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 6. จงอธิบายภาวะการเกิด Dead Lock และวิธีแก้ไข 7. การรักษาความปลอดภัยมีกี่ระดับ อะไรบ้าง 8. จงอธิบายว่าการักษาความปลอดภัยโดยใช้ คำสั่ง SQL มี คำสั่งอะไรบ้าง

8 LOGO 8 The End Chapter 8 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1 Chapter 8 : การควบคุมความ ปลอดภัย (Security Control) 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล By Juthawut Chantharamalee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google