งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee Computer Architecture and Assembly Language Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee Computer Architecture and Assembly Language Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee Computer Architecture and Assembly Language Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 11 โครงสร้างควบคุม (Control Structure) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 การสร้างโครงสร้างการตัดสินใจแบบ if- then-else รูปแบบของโครงสร้างที่ง่ายที่สุดคือโครงสร้างแบบ if-then-else รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ให้มีโครงสร้างแบบ if-then-else มีลักษณะดังนี้ if condition is false then jump to elselabel then_actions jump to endif_label elselabel: else_actions endif_label: Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 ตัวอย่างโปรแกรม Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4 โปรแกรม ที่ 11.1

5 การสร้าง repeat until loop Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5 รูปที่ 11.1 มีลักษณะรูปที่ 11.1

6 เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแอสเซมบลี โดยมีโครงสร้างแบบ repeat until ได้ดังตัวอย่าง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6 โปรแกรม ที่ 11.2

7 repeat until loop รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่เทียบเท่า กับ repeat until loop มีลักษณะเป็นดังนี้ startlabel: action;... action; if condition is false then jump to startlabel Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 การสร้าง while loop Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8 รูปที่ 11.2 ในภาษาระดับสูงทั่วไปมี ลักษณะรูปที่ 11.2

9 เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแอสเซมบลี โดยมีโครงสร้างแบบ while loop ได้ ดังตัวอย่าง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 การสร้าง for loop Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10 รูปที่ 11.3 มีลักษณะรูปที่ 11.3

11 for loop รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่มีโครงสร้างเป็น แบบ for loop มีลักษณะดังนี้ initialize index variables startloop: if index value is not in the range then jump to endloop action... action update index variable jump to startloop endloop: Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแอสเซมบลี โดยมีโครงสร้างแบบ for loop ได้ดังตัวอย่าง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12 โปรแกรม ที่ 11.4

13 for loop เรายังสามารถใช้คำสั่ง LOOP ในการสร้าง โครงสร้างแบบ for loop ได้ เช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี้ set the value of CX startloop: actions LOOP startloop แต่การใช้คำสั่ง LOOP ในการสร้างโครงสร้างแบบ for loop ไม่สามารถสร้างโครงสร้างการกระทำซ้ำที่มี ความซับซ้อนมาก ๆ ได้ เช่นการกระทำซ้ำที่มี วงรอบของการกระทำซ้ำซ้อนกันหลาย ๆ วง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 for loop สำหรับคำสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ นั้น เรา สามารถนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างควบคุมที่มี ความซับซ้อนขึ้นได้ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะมี ลักษณะปนกันระหว่าง for loop และ while loop หรือ repeat until นั่นคือเงื่อนไขควบคุมการกระทำ ซ้ำจะขึ้นกับทั้งค่าของรีจิสเตอร์ ( มีลักษณะคล้ายโครงสร้างแบบ for loop) และเป็น เงื่อนไขจริง ๆ ( คล้าย repeat until loop และ while loop) ดังในตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 เงื่อนไขควบคุมการกระทำซ้ำจะขึ้นกับทั้งค่าของ รีจิสเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15 โปรแกรมที่ 11.5

16 สรุป การใช้คำสั่งกระโดดมาสร้างเป็นโครงสร้าง ควบคุมรูปแบบต่าง ๆ การใช้คำสั่งกระโดดใน ลักษณะนี้จะทำให้โปรแกรมของเรามีความเป็น โครงสร้างมากขึ้น เช่น การสร้างโครงสร้างการ ตัดสินใจแบบ if-then-else, repeat until loop, while loop และ for loop เป็นต้น ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลีจำเป็นจะต้องทำความเข้า วิธีการและรูปแบบการเลือกการสร้างโครงสร้าง ควบคุมใช้งานให้เหมาะสมมากที่สุด Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16

17 The End Lesson 11 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee Computer Architecture and Assembly Language Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google