งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CFA Analysis by LISREL 1. คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิก เลือก File 2. คลิก Open.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CFA Analysis by LISREL 1. คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิก เลือก File 2. คลิก Open."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CFA Analysis by LISREL 1. คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิก เลือก File 2. คลิก Open

2 CFA Analysis by LISREL

3 Label แสดงชื่อของตัว แปรสังเกตได้ KM = Correlation Matrix; เป็น Input matrix สำหรับการวิเคราะห์ SY = Symmetry Matrix MO = Model Specification เป็นการกำหนด โมเดล NX = Number of X variable (IV) จำนวนของตัว แปรอิสระ ตัวแปรสาเหตุ NY = Number of Y variable (DV) จำนวนของตัว แปรตาม ตัวแปรผล GA = Gamma Matrix ที่มีขนาด (R x C) (row = DV, column = IV) FU = Full Matrix ---> ประมาณค่าพารามิเตอร์ทุก ค่าในสมาชิกภายในเมทริกซ์ FR = Free Parameter ---> เปิดให้ประมาณค่า PH = PHI Matrix ที่มีขนาด (R x C) (row=column = IV x IV) DI = Diagonal เมทริกซ์ที่มีเฉพาะสมาชิกในแนว Diagonal ส่วนสมาชิกเหนือและใต้แนว Diagonal มีค่าเป็น 0 Title ตั้งชื่อการ วิเคราะห์ DA=Data NI=Number of Input variables MA=Matrix Analyzed (Covariance matrix (CM), Correlation matrix (KM) NO=Number of Observations; sample size (n)

4 CFA Analysis by LISREL PD = Path Diagram แสดง แผนภาพเส้นทางด้วย OU = Output SE = Standard error TV = t-value (Alpha level =.05, t- value   1.96) RS = Residual MR = Miscellaneous result SS = Standardized Solution SC = Completely Standard Solution MI = Modification Index

5 CFA Analysis by LISREL คลิก เพื่อ Run โปรแกรม

6 CFA Analysis by LISREL

7

8

9 1. คลิก Output 2. เลือก Fit Indices

10 CFA Analysis by LISREL เกณฑ์ที่ใช้ในการ พิจารณา X 2 (chi- Square) p>.05 RMSEA <.05 GFI >.90 AGFI >.90 NFI >.90 CFI >.95 IFI >.90 RFI >.90 PNFI >.50

11 CFA Analysis by LISREL one factor model two factor model ค่า chi-square ลดลง แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์

12 CFA Analysis by LISREL one factor model จำนวน factor two factor model จำนวน factor


ดาวน์โหลด ppt CFA Analysis by LISREL 1. คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิก เลือก File 2. คลิก Open.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google