งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ว แก้วเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่มีวัสดุ วิศวกรรมใดเหมือน เพราะเป็นวัสดุที่โปร่งใส แข็ง ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมกันนั้นมีความแข็งแรง เพียงพอและทนทานต่อการกัดกร่อนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ว แก้วเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่มีวัสดุ วิศวกรรมใดเหมือน เพราะเป็นวัสดุที่โปร่งใส แข็ง ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมกันนั้นมีความแข็งแรง เพียงพอและทนทานต่อการกัดกร่อนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แก้ว แก้วเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่มีวัสดุ วิศวกรรมใดเหมือน เพราะเป็นวัสดุที่โปร่งใส แข็ง ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมกันนั้นมีความแข็งแรง เพียงพอและทนทานต่อการกัดกร่อนใน สภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้แก้วเป็นวัสดุที่ ขาดเสียมิได้ในงานวิศวกรรมต่างๆอาทำเช่นงาน ก่อสร้างและกระจกของยามพาหนะต่างๆ หลอด สุญญากาศและหลอดไฟฟ้าในงานทางด้าน อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องแก้วต่างๆที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

3 แก้วคือวัสดุเซรามิกที่ถูกทำขึ้นจากสารอนินทรีย์ที่มี อุณหภูมิสูง แก้วแตกต่างจากวัสดุเซรามิกอื่นๆคือ เมื่อ องค์ประกอบถูกหลอมเหลวโดยให้ความร้อนแล้วทำให้เย็น ตัวลง แก้วจะแข็งตัวโดยไม่ตกผลึก ดังนั้นแก้วจึงเป็นวัสดุที่ ไม่ตกผลึกหรือ อสัณฐาน โมเลกุลของแก้วจะไม่มีการเรียง ตัวกันอย่างเป็นระเบียบ Liqued Supercooled liqued Glass Shrinkage due to freezing Crystalline Temperature รูปที่ 1 การแข็งตัวของวัสดุที่มีโครงสร้างเป็นผลึก และวัสดุที่ มีโครงสร้างเป็นอสัณฐาน

4 พฤติกรรมการแข็งตัวของแก้วจะแตกต่างกับของแข็งที่ มีโครงผลึก ดังในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณจำเพาะ ( 1 / ความหนาแน่น ) กับอุณหภูมิ 2 ชนิด คือ โลหะ บริสุทธิ์ เมื่อเกิดการแข็งตัวที่จุดหลอมเหลวจะ เกิดผลึกในโครงสร้าง ทำให้ปริมาตรลดลงตามแนวเส้นในรูปที่ 1. ในทางตรงกันข้าม เมื่อของเหลวของแก้วถูกทำให้เย็นตัวลง จะไม่เกิดผลึกขึ้นในแนวโครงสร้าง และการลดปริมาณของ ปริมาตรจำเพาะ เมื่ออุณหภูมิลดลง จเป็นไปตามแนวเส้นล่าง ดังรูปที่ 1. ของเหลวจะหนึดขึ้นและเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็ง จุดที่เส้นกราฟเปลี่ยนแปลงความชันเราเรียกจุดนั้นว่า

5 โครงสร้างของแก้ว 1. Glass - forming oxide แก้วที่ทำมา จากสารอนินทรีย์ส่วนใหญ่ มักเป็น ซิลิ กา (Sio 2 ) อยู่ตรงกลางของรูปทรง tetrahedron เกิดพันธะโควาเลนต์ - ไอ ออนิกกับไอออนของออกซิเจนอีก 4 ไอออน ดังในรูปที่ 2 (a) รูปที่ 2.(a)

6 โดยปกติ โครงผลึกของซิลิกา อาทิเช่น Critobalite ซึ่ง Si-O tetrahedra จะเกิดพันธะ ต่อกันอย่างมีระเบียบ ดังรูปที่ 2 (b)

7 แต่สำหรับซิลิกาแล้ว Si-O tetrahedra จะเกิด พันธะเป็นโครงสร้างร่างตาข่ายอย่างหลวมๆ และไม่เป็นระเบียบดังรูปที่ 2.(c)

8 2. Glass -modifying oxide เมื่อเติมสารบาง ชนิดลงไปในแก้ว จะทำให้โครงสร้างร่างตา ข่ายของแก้วบางส่วนถูกทำลาย เราเรียกสารนี้ ว่า network modifier อาทิอัลคาไลออกไซด์ เช่น Na 2 O และ MgO เป็นต้น เมื่อโครงสร้าง ร่างตาข่ายของแก้วบางส่วนแตกออกดังรูปที่ 2 (a) จะทำให้ความหนืดของแก้วลดลง 3. Intermediate oxide ในแก้ว ออกไซด์ของสารประกอบบางชนิดไม่สา รถเกิดโครงร่างตาข่ายได้ด้วยตัวเอง แต่ สามารถเข้าไปร่วมกับโครงร่างตาข่ายที่มี อยู่ ออกไซด์ของสารประกอบเหล่านี้จะ ถูกเรียกว่า Intermediate oxide เช่น Al 2 O 3 สามารถเข้าไปร่วมกับโครงร่างตาข่าย ของซิลิกาได้ในรูป AlO 4- 4 tetrahedra แทนกลุ่ม SiO 4- 4 ( รูปที่ 2 (b) ) ทำให้ แก้วมีสมบัติพิเศษ อาทิ แก้ว aluminosilicate นี้ทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ ดีกว่าแก้วธรรมดา

9


ดาวน์โหลด ppt แก้ว แก้วเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่มีวัสดุ วิศวกรรมใดเหมือน เพราะเป็นวัสดุที่โปร่งใส แข็ง ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมกันนั้นมีความแข็งแรง เพียงพอและทนทานต่อการกัดกร่อนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google