งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก
ตรรกะแบบฟัซซี(fuzzy logic) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายในใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ ใช้หลักเหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ ฟัซซีลอจิกมีลักษณะที่พิเศษกว่าตรรกะแบบจริงเท็จ (Boolean logic) เป็นแนวคิดที่มีการต่อขยายในส่วนของความจริง(partial true) โดยค่าความจริงจะอยู่ในช่วงระหว่างจริง (completely true) กับเท็จ (completely false) ส่วนตรรกศาสตร์เดิมจะมีค่าเป็นจริงกับเท็จเท่านั้น แสดงดังภาพ

2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก

3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก

4 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก
ฟัซซีจะสร้างวิธีทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความคลุมเครือ ความไม่แน่นอนของระบบที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกของมนุษย์ เมื่อพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ในความไม่แน่นอนเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจ (Decision making) โดยอาศัยเซตของความไม่เป็นสมาชิก (Set membership)


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google