งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรรกะแบบฟัซซี (fuzzy logic) เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายในใต้ความไม่แน่นอน ของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ ใช้หลัก เหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรรกะแบบฟัซซี (fuzzy logic) เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายในใต้ความไม่แน่นอน ของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ ใช้หลัก เหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรรกะแบบฟัซซี (fuzzy logic) เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายในใต้ความไม่แน่นอน ของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ ใช้หลัก เหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของ มนุษย์ ฟัซซีลอจิกมีลักษณะที่พิเศษกว่าตรรกะแบบจริง เท็จ (Boolean logic) เป็นแนวคิดที่มีการต่อขยายใน ส่วนของความจริง (partial true) โดยค่าความ จริงจะอยู่ในช่วงระหว่างจริง (completely true) กับเท็จ (completely false) ส่วนตรรกศาสตร์เดิมจะมีค่าเป็น จริงกับเท็จเท่านั้น แสดงดังภาพ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซ ซีลอจิก

2

3

4 ฟัซซีจะสร้างวิธีทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความ คลุมเครือ ความไม่แน่นอนของระบบที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดความรู้สึกของมนุษย์ เมื่อพิจารณาส่วนประกอบ ต่าง ๆ ในความไม่แน่นอนเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการ ตัดสินใจ (Decision making) โดยอาศัยเซตของความ ไม่เป็นสมาชิก (Set membership)


ดาวน์โหลด ppt ตรรกะแบบฟัซซี (fuzzy logic) เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายในใต้ความไม่แน่นอน ของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ ใช้หลัก เหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google