งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Home Page :PHP Php Variable, Expression Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Home Page :PHP Php Variable, Expression Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Home Page :PHP Php Variable, Expression Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 ตัวแปรและค่าคงที่  ตัวแปร (Variable) คือสิ่งที่มีไว้เก็บค่า (Value) หรือข้อมูล (data) ไว้ชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ ในภายหลัง  ตัวแปรใน php จะจดจำตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือ ใหญ่  ตัวแปรในภาษา php ต้องขึ้นต้นด้วยอักษร $ ตามด้วยชื่อตัวแปรอักษร a ถึง z หรือ A ถึง Z หลักต่อมาอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร  ต้องไม่ซ้ำกับตัวแปรของ PHP เอง  เช่น $name=‘pichai’; $age = 32; $a1 = 100; $a2 = 300;

3 ชนิดตัวแปร ชนิดข้อมูลคำอธิบาย ตรรกศาสตร์ (Boolean ) ค่าความจริง มีค่าเป็น True หรือ False จำนวนเต็ม (Integer) ค่าแบบจำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือ ศูนย์ เลขทศนิยม (Float) มีค่าแบบทศนิยม ขนาดข้อมูลใหญ่ ข้อความ (String) ข้อความที่มีตัวอักษรเกิน 1 ตัว มี รูปแบบเป็นตัวแปรอาเรย์

4 Type of Variable  Predefine Variable Apache Variable ตัวแปรที่ติดมากับ Apache Httpd PHP Variable ตัวแปรที่ติดมากับ PHP Environment Variable ตัวแปรติดมากับ PHP เก็บ ค่าสภาวะแวดล้อมการทำงาน  User Variable ตัวแปรที่ผู้ใช้ตั้งเอง  Outside php ตัวแปรที่ถูกส่งผ่านมาจากแหล่ง อื่นเช่น จาก Form หรือจาก Application อื่น

5 Form variable  ประกาศ Form Name:  การนำไปใช้ $usr = $HTTP_POST_VARS['username']

6 Cookie Variable  ตัวตัวแปร Cookie $Count++; SetCookie ("Count", $Count, time()+3600); SetCookie ("Cart[$Count]", $item, time()+3600);

7 ขอบเขตของตัวแปร $a = 10; global $z,$d $c = 1; $b = 5; Function a; Function b; Global Local

8 ตัวแปร Example variable Today’s Date: Var01.php

9 ตัวแปร Var02.php

10 ชนิดของตัวแปร  ตัวแปรในภาษา PHP จำแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ  Scarlar varible ตัวแปรสเกลาร์คือตัวแปรที่ใช้เก็บ ข้อมูล ที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer), จำนวนทศนิยม (floating point)หรือ สตริงก์ (String)  Array variable ตัวแปรอาร์เรย์ในภาษา PHP เป็นตัว แปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ลักษณะการเก็บจะเป็นชุดหรือเป็นแถวเรียงต่อกัน.. การ กำหนดตัวแปรแบบอาร์เรย์ในภาษา PHP กำหนดโดย เครื่องหมาย $ นำหน้าชื่อของตัวแปรนั้น  Object variable ตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบ Object Oriented Programming

11 Variable Interpolation หมายถึงการที่ภาษา PHP สามารถที่จะแทนชื่อตัวแปรด้วย ค่าที่เก็บภายใต้เครื่องหมาย double-quote (“ “) เช่น $str_size = ‘big’ ; echo “Jack was a $str_size man.” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Jack was a big man. แต่ถ้ากำหนดเป็น $str_size = ‘big’ ; echo “Jack was a $str_sizeger man.” ;

12 Dynamic Variable Names  ภาษา PHP อนุญาตให้มีการสร้าง ตัวแปรแบบ dynamic โดยในขณะที่โปรแกรมกำลังรันอยู่ สามารถสร้างตัวแปรใหม่ได้โดยใช้สัญลักษณ์ พิเศษ // store the name of dynamic variable. $scl_dynamic = ‘str_name’ ; // assign a value to the dynamic variable. $$scl_dynamic = ‘John’ ; echo “\$scl_dynamic = $str_name\n” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น $scl_dynamic = John

13 ค่าคงที่ (constant)  ในภาษา PHP มีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เก็บ ค่าคงที่ เช่น อาจจะเป็นสตริงก์หรือตัวเลขก็ได้  กำหนดโดยใช้ คำสั่ง define() สัญลักษณ์ที่ กำหนดโดยคำสั่ง define() จะเหมือนกันตัวแปรทั่วๆไป แต่ แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อนิยามแล้วจะเปลี่ยนแปลง ค่าอีกไม่ได้

14 ตัวอย่าง Var03.php

15 การกำหนด preformat สำหรับคำสั่ง printf Printf preformat Var04.php

16 ส่งค่าผ่าน Environtment Var05.php ให้เรียกไฟล์ด้วยคำสั่ง http://localhost/......./var05.php?w=3&h=4

17 จงเขียน php  เขียนโปรแกรมภาษา php โดยให้รับค่าจาก URL Argument  ส่งค่ามาเป็นความยาวฐาน และความสูง  คำนวณพื้นที่ 3 เหลี่ยม แสดงผลออกมา พื้นที่สามเหลี่ยม = 0.5 x ความยาวฐาน x ความสูง

18 Operator  คือสัญลักษณ์ที่จะสั่งให้ PHP ดำเนินการกับตัวเลขหรือข้อความ  ตัวดำเนินการบางตัวจะดำเนินการกับตัวที่ถูกกระทำ(operand)เพียงตัวเดียว แต่บางตัวต้องมีตัวถูกกระทำสองตัว

19 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithematic Operations)  คือตัวดำเนินการที่กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็น ตัวเลข มีดังนี้คือ สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง + Addition $a + $b - Subtraction $a - $b * Multiplication $a * $b / Division $a / $b % Modulus $a % $b

20 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ ( ต่อ )  ใช้เครื่องหมาย ++ และ - - เพื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่งหรือลด ค่าทีละหนึ่ง ดังนี้  $x++ เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง ++$x เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง $x-- ลดค่าลงอีกหนึ่ง --$x ลดค่าลงอีกหนึ่ง  ตัวอย่าง $a = 5; &b = $a++; echo “ a = $a ”; echo “ b = $b ”;

21 ตัวอย่าง Multiply Table


ดาวน์โหลด ppt Professional Home Page :PHP Php Variable, Expression Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google