งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ ประมวลผล แบบ FUZZY. ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ ประมวลผล แบบ FUZZY. ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ ประมวลผล แบบ FUZZY

2 ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY

3 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการแปลงการอินพุตแบบทวินัย เปลี่ยนเป็นการอินพุตแบบตัวแปรฟัซซี โดยจะสร้าง ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องมีลักษณะ เดียวกัน ขึ้นกับคุณลักษณะของแต่ละการอินพุต (Input) และความสำคัญต่อการเอาต์พุต (Output) ที่ น่าสนใจโดยฟังก์ชันจะมีลักษณะเป็นการกำหนดภาษา สามัญ เพื่อให้เป็นฟัซซีการอินพุต

4 ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง การอินพุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุตที่อาศัย หลักการของการหาเหตุและผล อาจจะสร้างการเก็บ ข้อมูล การคาดการณ์จากการตัดสินใจของมนุษย์ หรือ ค่าจากการทดลอง โดยเขียนเป็นกฎการควบคุมระบบ ซึ่งจะมีลักษณะอยู่ในรูปแบบ ถ้า (If) และ (And) หรือ (Or) ซึ่งเป็นภาษาสามัญ นำกฎทั้งหมดมาประมวลผล รวมกัน เพื่อการหาตัดสินใจที่เหมาะสม

5 ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY ขั้นตอนที่ 3 เป็นการหาฟัซซีเอาต์พุต โดยการนำ กฎการควบคุมที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนที่ 2 มาประมวลผล กับฟัซซีอินพุต โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำ ค่าที่ได้ประมวลผล

6 ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนการ สรุปเหตุผลฟัซซี โดยจะเปลี่ยนฟัซซีเอาต์พุตให้เป็นทวิ นัยเอาต์พุตตามภาพที่ 5-9 และด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ เช่น วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity) เพื่อ นำค่าที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อควบคุมระบบใน สถานการณ์นั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ ประมวลผล แบบ FUZZY. ขั้นตอนการประมวลผลแบบ FUZZY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google