งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การควบคุมระบบออโต เมชั่น. สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น คำว่า “Automation hierarchy” นั้นกล่าวถึงระดับของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การควบคุมระบบออโต เมชั่น. สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น คำว่า “Automation hierarchy” นั้นกล่าวถึงระดับของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การควบคุมระบบออโต เมชั่น

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น คำว่า “Automation hierarchy” นั้นกล่าวถึงระดับของ การควบคุมงานออโตเมชั่น พื้นที่ที่ใช้ งาน ความสามารถในการทำงานและ ทิศทางการไหลของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ในการจัดการข้อมูลที่ ซับซ้อนของระบบออโตเมชัน ซึ่ง Automation hierarchy จะถูก แบ่งเป็น 5 ระดับชั้น

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออโตเมชัน

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ระดับที่ 1 : Factory management level เป็นระดับที่สูงสุดโดยมี ความสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผนและความคุมการผลิต (Planning and Production Control : PPC) ซึ่งจำเป็นที่จะต้อง นำข้อมูลจากทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต้นทุน ฝ่ายวัสดุ เป็น ต้น มาทำการประมวลผลเพื่อการ ตัดสินใจ

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ระดับที่ 2 : Coordinating level เป็นระดับที่มีหน้าที่รับคำสั่งมาจาก ระดับที่ 1 จากนั้นก็จะทำการ แจกจ่ายงานไปยังหน่วยการผลิต (work cell) เช่น การสั่งงานไปที่ หน่วยประกอบ (Assembly cell) หน่วยสโตร์ (Store cell) หน่วยการ ขึ้นรูป (Machine tool cell) จากนั้นก็จะมีการรายงานผลไปยัง ระดับที่ 1 เพื่อใช้ในการประมวลผล ต่อไป

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ระดับที่ 3 : System level เป็นระดับ หน่วยการผลิต (Cell level) ซึ่งจะ ทำหน้าที่ดูแลหน่วยการผลิตนั้น ๆ ในทุก ๆ เรื่องอย่างเช่น การกำหนด ขึ้นตอนการผลิตการซ่อมบำรุง (Maintenance) การวิเคราะห์งาน (Diagnostic) การควบคุมคุณภาพ

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ระดับที่ 4 : Control level เป็น ระดับของคอนโทรลเลอร์เช่น RC (Robotic Controller), CNC, PLC (Programmable logic Controller)

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น ระดับที่ 5 : Sensor actuator level เป็นระดับของอุปกรณ์ทำงานและ เซนเซอร์ซึ่งเป็นระดับล่างสุด


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การควบคุมระบบออโต เมชั่น. สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ลำดับชั้นของการควบคุมระบบออ โตเมชั่น คำว่า “Automation hierarchy” นั้นกล่าวถึงระดับของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google