งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอ นิกส์ MECHATRONICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอ นิกส์ MECHATRONICS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอ นิกส์ MECHATRONICS

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์  เมคาทรอนิกส์คืออะไร  เมคาทรอนิกส์ในการผลิต  เมคาทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์  เมคาทรอนิกส์และการออกแบบ ทางวิศวกรรม  วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์  เมคาทรอนิกส์และเทคโนโลยี  เมคาทรอนิกส์คืออะไร  เมคาทรอนิกส์ในการผลิต  เมคาทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์  เมคาทรอนิกส์และการออกแบบ ทางวิศวกรรม  วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์  เมคาทรอนิกส์และเทคโนโลยี

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์คืออะไร

4 เมคาทรอนิกส์คืออะไร องค์ประกอ บ

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์ในการผลิต จุประสงค์หลักของการนำเมคาทรอ นิกส์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อ ต้องการระบบการผลิตที่หยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) เพื่อรองรับระดับของความเป็นอัตโนมัติที่ เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการควบคุมผ่าน ระบบเครือข่าย เครื่องจักรที่ต้องการควบคุมอัน ได้แก่ CNC หุ่นยนต์ ยานพาหนะ จุประสงค์หลักของการนำเมคาทรอ นิกส์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อ ต้องการระบบการผลิตที่หยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) เพื่อรองรับระดับของความเป็นอัตโนมัติที่ เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการควบคุมผ่าน ระบบเครือข่าย เครื่องจักรที่ต้องการควบคุมอัน ได้แก่ CNC หุ่นยนต์ ยานพาหนะ

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์ในการผลิต การควบคุม การผลิต

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์ในการผลิต การเปรียบเทียบการผลิตแบบเดิม และใช้เมคาทรอนิกส์

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์ใน ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ได้ ผลิตขึ้นมาโดยใช้ เมคาทรอนิกส์ ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่ง มีราคาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ในการทำงานค่อนข้างดีกว่า ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือกำลัง หุ่นยนต์ เป็นต้น มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ได้ ผลิตขึ้นมาโดยใช้ เมคาทรอนิกส์ ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่ง มีราคาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ในการทำงานค่อนข้างดีกว่า ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือกำลัง หุ่นยนต์ เป็นต้น

9 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์ใน ผลิตภัณฑ์

10 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์และการ ออกแบบทางวิศวกรรม วิธีการแบบโมดูล่าเมคานิกส์และการ ออกแบบทางวิศวกรรม

11 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น วิศวกรรมและ เมคาทรอ นิกส์ การออกแบบระบบงานให้ วิศวกรรมมีความสอดคล้องกับเมคาทรอ นิกส์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลักการและ การทำให้เป็นรูปร่างของกระบวนการ ออกแบบ ซึ่งต้องการให้ขบวนการ ออกแบบเป็นอิสระในขอบเขตของ เทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้งานที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด

12 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น วิศวกรรมและ เมคาทรอ นิกส์ ตัวอย่าง ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน ขึ้นอยู่กับสปริงอากาศ หนึ่งอันสำหรับแต่ละล้อ ที่บรทุกอยู่บนแกนเพลาทั้งสามกับเซนเซอร์ที่ วัดกระแสของตำแหน่งในทางแนวดิ่ง ที่ ความเร็วและความเร่งของแต่ละล้อจะสัมพันธ์ กับตัวถังรถยนต์ ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูก ส่งไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ภายในเวลา 20 ms และนำไปควบคุมระบบป้องกันการสั่นสะเทือน วาล์วครอสโฟล์วถูกควบคุมด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์

13 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น วิศวกรรมและ เมคาทรอ นิกส์ สามารถออกแบบโดยใช้วิธีการทาง วิศวกรรมและเมคาทรอนิกส์ดังนี้ 1. ระบบสปริงและตัวหน่วง 2. การเลือกใช้เซนเซอร์ 3. การใช้เครื่องมือทั่วไป รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เก็บข้อมูล 4. การออกแบบและใช้ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกไฟฟ้า 5. การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 6. การออกแแบบโปรแกรม 7. การออกแบบเครื่องกลโดยทั่วไปของอุปกรณ์ ทดสอบ 8. การออกแบบวงจร A/D และติดตั้ง วงจรไฟฟ้า สามารถออกแบบโดยใช้วิธีการทาง วิศวกรรมและเมคาทรอนิกส์ดังนี้ 1. ระบบสปริงและตัวหน่วง 2. การเลือกใช้เซนเซอร์ 3. การใช้เครื่องมือทั่วไป รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เก็บข้อมูล 4. การออกแบบและใช้ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกไฟฟ้า 5. การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 6. การออกแแบบโปรแกรม 7. การออกแบบเครื่องกลโดยทั่วไปของอุปกรณ์ ทดสอบ 8. การออกแบบวงจร A/D และติดตั้ง วงจรไฟฟ้า

14 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น วิศวกรรมและ เมคาทรอ นิกส์

15 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอนิกส์และ เทคโนโลยี  ระบบเซนเซอร์และเครื่องวัด  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝัง ตัว  อุปกรณ์ขับเคลื่อนและแอ็คทูเอ เตอร์  การออกแบบทางวิศวกรรม  ระบบเซนเซอร์และเครื่องวัด  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝัง ตัว  อุปกรณ์ขับเคลื่อนและแอ็คทูเอ เตอร์  การออกแบบทางวิศวกรรม


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เมคาทรอ นิกส์ MECHATRONICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google