งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบกลไก. หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบกลไก. หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบกลไก

2 หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ 4. การควบคุมพารามิเตอร์ 5. การลำดับขั้นตอน 6. การเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน 7. การเคลื่อนที่ในระบบเปรียบเทียบ กับเวลา 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ 4. การควบคุมพารามิเตอร์ 5. การลำดับขั้นตอน 6. การเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน 7. การเคลื่อนที่ในระบบเปรียบเทียบ กับเวลา

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 8. การเปลี่ยนตำแหน่งตาม จุดอ้างอิง 9. การเคลื่อนย้ายภายในระบบ 8. การเปลี่ยนตำแหน่งตาม จุดอ้างอิง 9. การเคลื่อนย้ายภายในระบบ

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว ในอดีตมักใช้มอเตอร์ความเร็วคง ที่มาใช้ในกระบวนการผลิตแต่มีข้อจำกัด ของแรงบิด ระบบกลไกในปัจจุบันได้ นำเอาของไฮดรลิกส์และนิวแมติกส์ มา ใช้ทำให้สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ ตามความต้องการ ซึ่งมีการใช้ โปรแกรมควบคุม

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ คือการเคลื่อนย้าน หรือ เคลื่อนที่ เครื่องจักรให้ไปตามจุดที่กำหนด ได้มี การประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง อิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยทำให้การ เคลื่อนที่ และ การควบคุมทำได้ง่ายและ สะดวกมากขึ้น

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ การควบคุมที่ไม่ต้องออกแรงมาก นัก แต่สามารถไปบังคับวัตถุหรือชิ้นงาน ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 4. การควบคุมพารามิเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมระบบ เครื่องกล ในด้านความเร็ว หรือ แรง

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 5. การลำดับขั้นตอน คือ การควบคุมให้ระบบทำงานตาม ขั้นตอน โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ซึ่ง ในกระบวนการผลิตจะมีไลน์การผลิต ซึ่ง ควบคุมการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAM)

9 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 6. การเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน คือ การเคลื่อนภายในระบบเกิดขึ้น พร้อมกับมีการปฏิบัติงานอื่นไปด้วย เช่น ขณะที่แขนกลเคลื่อนที่ ก็มีการหยิบจับ ชื้นงานไปด้วย

10 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 7. การเคลื่อนที่ในระบบเปรียบเทียบ กับเวลา ระบบการเคลื่อนกลับทางรวดเร็ว ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ ประหยัดเวลาในงานที่มีขั้นตอนการผลิต ที่ใช้เวลามาก ซึ่งได้ใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อ ความสะดวกในการเปลี่ยน ค่าพารามิเตอร์ในระบบ

11 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 8. การเปลี่ยนตำแหน่งตาม จุดอ้างอิง คือ การย้ายวัตถุไปสู่ตำแหน่งใหม่ การปรับแต่งสามารถทำได้โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความ สะดวก

12 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หลักการของระบบกลไก 9. การเคลื่อนย้ายภายในระบบ ระบบการผลิตโดยทั่วไปจำเป็นต้อง มีการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีก ที่หนึ่ง โดยอาศัยสายพานลำเลียงเป็น หลัก และพาหนะการเคลื่อนย้ายแบบ อัตโนมัติ มาใช้เพิ่มความสามารถในการ ยืดหยุ่นของการทำงานได้


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบกลไก. หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออก และระบบป้อนกลับ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google