งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์. เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร ความต้องการไม่จำกัด (Wants) ทรัพยากรมีอยู่จำกัด เมื่อเทียบกับ ความต้องการไม่จำกัด (Scarcity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์. เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร ความต้องการไม่จำกัด (Wants) ทรัพยากรมีอยู่จำกัด เมื่อเทียบกับ ความต้องการไม่จำกัด (Scarcity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

2 เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร ความต้องการไม่จำกัด (Wants) ทรัพยากรมีอยู่จำกัด เมื่อเทียบกับ ความต้องการไม่จำกัด (Scarcity)

3 ความต้องการไม่จำกัด ความต้องการไม่จำกัด (Unlimited Wants) กล่าวคือ เมื่อประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการในสินค้าและบริการก็เพิ่มสูงขึ้น เรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ในตอนแรกมนุษย์ ต้องการเพียงปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคเท่านั้น แต่เมื่อ มีรายได้เพิ่มขึ้น อาจต้องการรถยนต์หรือสิ่ง ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด

4 การมีอยู่จำกัด การมีอยู่จำกัด (Scarcity) โดยปกติ ทรัพยากรในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์จะมี 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน(land) แรงงาน (labour) ทุน (capital) และ ผู้ประกอบการ(entreprenuer) สิ่งเหล่านี้ มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น สินค้า และบริการที่ ผลิตได้มีจำนวนจำกัด จนไม่สามารถสนอง ความต้องการของมนุษย์ได้ทุกเวลา

5 ความต้องการ เกิดความขาดแคลน หาวิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ ทรัพยากร > ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์

6 เกิดขึ้นเพราะความไม่สมดุลกันระหว่าง ความ ต้องการที่ไม่จำกัด กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ดังนั้น มนุษย์จึงพยายามแสวงหา วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประการนี้ คือ จะทำ

7 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คุณค่าหรือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดา ทางเลือกทั้งหลายที่ต้องสละไป เมื่อมีการ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งในการใช้ทรัพยากร ค่าเสียโอกาสต่ำ : เลือกใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม

8 ตัวอย่าง 1.รับราชการ ได้รายได้ตลอดชีพ 25 ล้านบาท 2.ทำงานเอกชน ได้รายได้ตลอดชีพ 45 ล้านบาท 3.ศึกษาต่อ ป.เอก แล้วรับราชการ 27 ล้านบาท 4.ศึกษาต่อ ป.โท แล้วทำงานเอกชน 75 ล้านบาท

9 ก. 25 ล้านบาท ข. 45 ล้านบาท ค. 27 ล้านบาท ง. 25 + 45 + 27 ล้านบาท จ. ไม่ทราบ ค่าเสียโอกาสเท่ากับ ?

10 ตัวอย่าง 1.รับราชการ ได้รายได้ตลอดชีพ 25 ล้านบาท 2.ทำงานเอกชน ได้รายได้ตลอดชีพ 45 ล้านบาท 3.ศึกษาต่อ ป.เอก แล้วรับราชการ 27 ล้านบาท 4.ศึกษาต่อ ป.โท แล้วทำงานเอกชน 75 ล้านบาท

11 เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการที่มนุษย์และสังคม เลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด มาทำการผลิต สินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของ มนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดให้ได้รับความพอใจ สูงสุด

12 I ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต (Resources or Factor of Production) II สินค้าและบริการ (Goods and Services) III ความต้องการ (Wants)

13 I ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต (Resources or Factor of Production) : ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ ที่ดิน (Land) แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ (Labor or Human resource or Human capital) ทุนหรือสินค้าทุน (Capital or Capital Goods) ผู้ประกอบการ (entrepreneur)

14 ที่ดิน (Land) รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า สัตว์บก สัตว์น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ แต่สามารถ ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้ ค่าตอบแทน : ค่าเช่า (Rent)

15 แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ (Labor or Human resource or Human capital) แรงกาย แรงใจ รวมถึงสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความคิดที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แรงงานมีฝีมือ แรงงานกึ่งมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ค่าตอบแทน : ค่าจ้าง หรือเงินเดือน (Wage and Salary)

16 ทุนหรือสินค้าทุน (Capital or Capital Goods) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิต อื่นๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งก่อสร้าง และ เครื่องมือเครื่องจักร ค่าตอบแทน : ดอกเบี้ย (Interest)

17 แผนภูมิแสดงการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาผลิต ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการ LandCapitalLabor Entrepreneur Goods and Service

18 ผู้ประกอบการ (entrepreneur) ทำหน้าที่ในการวางแผนและกำหนดนโยบาย ในการผลิต ภาระความเสี่ยงทางด้านการผลิตและการตลาด ค่าตอบแทน : กำไร (Profit)

19 II สินค้าและบริการ (Goods and Services) สิ่งที่ได้จากการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ให้ความพอใจ สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ สินค้าไร้ราคา (Free Goods) เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods)

20 สินค้าไร้ราคา (Free Goods) สินค้าที่มีมากและมีไม่จำกัดเมื่อเทียบกับความ ต้องการของมนุษย์ เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่มีราคาหรือไม่มีต้นทุนในการผลิต เช่น แสงแดด อากาศ สายลม น้ำฝน

21 เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods) สินค้าที่มีราคาหรือมีต้นทุนในการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าเอกชน (Private Goods) เป็นสินค้าที่ ไม่สามารถแยกการบริโภคออกจากกันได้ เช่น รถยนต์ บ้าน เสื้อผ้า ฯลฯ สินค้าสาธารณะ (Public Goods) เป็นสินค้า ที่ต้องบริโภคร่วมกัน เช่น ถนน คลองชลประทาน

22 III ความต้องการ (Wants) ความต้องการทางด้านวัตถุ มีรูปร่าง มองเห็น และสามารถจับต้องได้ ความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่เป็น นามธรรม เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จะเน้นความ ต้องการทางด้านวัตถุเป็นสำคัญ

23 แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์

24 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomic) เป็นการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของหน่วย เศรษฐกิจย่อย ๆ ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ หน่วยผู้ผลิต ผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยการผลิต และศึกษา เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด ต้นทุนและ ปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดในตลาด ตลาด สินค้าแบบต่าง ๆ การกำหนดราคาของปัจจัยการผลิต ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจจุลภาค ได้แก่ ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต และทฤษฎี การกำหนดราคาของปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมเรียกว่า “ ทฤษฎีราคา ”

25 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic) เป็นการศึกษาภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ซึ่งจะ ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจทั้ง ระบบ จะไม่มุ่งศึกษาที่ผู้บริโภคหรือผู้ผลิตคนใดคน หนี่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนี่ง แต่จะเป็นการภาพรวมของ ทั้งประเทศ ได้แก่ รายได้ประชาชาติ ระดับราคาสินค้า และบริการโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การ บริโภค การออมและการลงทุน ระดับการจ้างงาน โดยทั่วไป การหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล ตลอดจนแนวนโยบายต่าง ๆ ในการช่วยให้ระบบ เศรษฐกิจจำเริญเติบโตไปอย่างมีเสถียรภาพ

26 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

27 1. ผลิตอะไร (What to produce ?) พิจารณาว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ผลิตสินค้าอะไรบ้าง ผลิตในปริมาณเท่าใด จึงจะตอบสนองความ ต้องการได้มากที่สุด

28 2. ผลิตอย่างไร (How to produce ?) พิจารณาว่าจะผลิตสินค้านั้นอย่างไร โดยต้องยึดหลักของการประหยัด ทรัพยากร และเสียต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด เพื่อกำไรสูงสุด

29 3. ผลิตเพื่อใคร (For whom to produce ?) สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นจะกระจาย ไป ให้ผู้บริโภคกลุ่มใดในระบบเศรษฐกิจ สินค้าและบริการจะกระจายไปถึงมือ ผู้บริโภคได้อย่างไร

30 เป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาค

31 1. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ เร่งรัดความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเติบโตทั้งทางด้านปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิต รายได้ประชาชาติสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น

32 2. การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานหรือมีการ จ้างงานเต็มที่ กล่าวคือ แรงงานทุกคนในประเทศต้อง ถูกว่างจ้างให้ทำงาน เพราะการจ้างงาน หมายถึงการนำทรัพยากรแรงงานมาใช้ ประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าและบริการ และยัง ทำให้แรงงานได้รับรายได้เพื่อการยังชีพอีก ด้วย

33 3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ พยายามไม่ให้เกิดการถดถอยใน กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การขึ้น ๆ ลง ๆ ของระดับราคาสินค้า การสั่นคลอนของ ภาวะการจ้างงาน ระดับเงินเฟ้อ การขาด ดุลการชำระเงิน การขาดาเสถียรภาพของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

34 4. ความเป็นธรรม/ความเสมอภาค และ ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม มี การแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และ ได้รับเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ

35 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาค มี เครื่องมือที่เรียกว่า “ นโยบาย ” ดังนี้ 1. นโยบายการคลัง คือ G, T, หนี้สาธารณะ 2. นโยบายการเงิน คือ การเพิ่ม/ลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยุ่ใน ระบบเศรษฐกิจ

36 3. นโยบายรายได้ คือ นโยบายการจ้างงาน และ นโยบาย ด้านราคาสินค้าและบริการ 4. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ นโยบายการค้า ได้แก่ นโยบาย การค้าแบบเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้ม กัน

37 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค / เครื่องชี้ภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ 1. ผลผลิต วัดมูลค่าของสินค้าและบริการขั้น สุดท้ายทั้งหมดที่ประเทศสามารถผหลิตได้ใน ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติจะเท่ากับ 1 ปี เช่น วัดได้จาก GDP หรือ GNP

38 2. การจ้างงาน ดูจากอัตราการว่างงาน 3. ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป / อัตราเงิน เฟ้อ ดูจากค่าดัชนีราคาผู้บริโภค 4. การส่งออกสุทธิ (X-M) ดูจากดุลการค้า ของประเทศ

39 หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง บุคคลหนึ่ง ๆ หรือสถาบัน หนึ่ง ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

40 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 1. การผลิต (Production) คือ การ ก่อให้เกิดสินค้าและบริการขึ้น 2. การจำหน่ายจ่ายแจก (Distribution) คือ การที่สินค้าที่ผลิตขึ้นได้กระจายไปสู่มือ ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ ในบางครั้งจะ หมายถึงการกระจายรายได้

41 3. การซื้อขายแลกเปลี่ยน (Exchange) ซึ่ง ได้แก่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าของปัจจัยการผลิต 4. การบริโภค (Consumption) เป็นการ กินการใช้สินค้าและบริการให้สิ้นเปลืองไป เพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์

42 ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่รวมตัวเป็นกลุ่มสถาบันทาง เศรษฐกิจ (Economic Institutions) โดยจะมี การแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละ หน่วย ทุกหน่วยจะต้องประสานงานกัน ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายอันเดียวกัน

43 ภาคเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ผู้บริโภค เจ้าของ ปัจจัย การผลิต หน่วยธุรกิจ/ผู้ผลิต 2. ภาครัฐบาล ควบคุม/ดูแล และอำนวย ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อผลประโยชน์ของ ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ 1. ภาคเอกชน

44 3. ภาคต่างประเทศ ภาคที่มีการ ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การ ส่งออกสินค้าและบริการ (X) และการสั่ง เข้าสินค้าและบริการ (M)

45 กระแสหมุนเวียนของการใช้จ่ายและผลผลิต คือ แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ และ/ หรือ ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ว่ามีการดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดกระแสการ ผลิต รายได้ และการใช้จ่ายอย่างไร โดยแบ่ง พิจารณาเป็นกรณี ดังนี้

46 1) ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ซึ่งแบ่ง 2 กรณี ได้แก่ 1.1 แบบไม่มีภาครัฐบาล 1.2 แบบมีภาครัฐบาล 2) ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

47 ส่วนรั่วไหล ประกอบด้วย เงินได้ ของครัวเรือน ที่มิได้ถูกส่งต่อไปยัง ธุรกิจเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เช่น เงินออม ภาษีที่ครัวเรือนจ่าย สินค้า ขาเข้า ดอกเบี้ยที่ครัวเรือนจ่ายให้ สถาบันการเงิน หรือ เงินได้ของธุรกิจ ที่มิได้ถูกส่งต่อไปยังครัวเรือน เพื่อ ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เงินออมของ บริษัท ภาษีที่ธุรกิจจ่าย สินค้าขาเข้า ดอกเบี้ยที่ธุรกิจจ่ายให้สถาบันการเงิน

48 ส่วนอัดฉีด ประกอบด้วย เงินได้ของ ธุรกิจที่มิได้เกิดจากการใช้จ่ายของค รังเรือน เช่น เงินกู้ยืมมาลงทุน การใช้ จ่ายของรัฐบาล สินค้าส่งออก เงิน ช่วยเหลือ ดอกเบี้ยที่ธุรกิจได้จากสก ถาบันการเงิน หรือเงนได้ของ ครัวเรือนที่มิได้เกิดจากการใช้จ่าย ของธุรกิจ เช่น การใช้จ่ายของรัฐบาล ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ เงินโอน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์. เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร ความต้องการไม่จำกัด (Wants) ทรัพยากรมีอยู่จำกัด เมื่อเทียบกับ ความต้องการไม่จำกัด (Scarcity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google