งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOFTWARE เนื้อหา The Multi-faceted WorkingThe Multi-faceted Working การนำ Software ในงานต่าง ๆ การนำ Software ในงานต่าง ๆ Many Kinds of SoftwareMany Kinds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOFTWARE เนื้อหา The Multi-faceted WorkingThe Multi-faceted Working การนำ Software ในงานต่าง ๆ การนำ Software ในงานต่าง ๆ Many Kinds of SoftwareMany Kinds."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOFTWARE เนื้อหา The Multi-faceted WorkingThe Multi-faceted Working การนำ Software ในงานต่าง ๆ การนำ Software ในงานต่าง ๆ Many Kinds of SoftwareMany Kinds of Software ความจำเป็นของ SOFTWARE ในงาน PROCESS ความจำเป็นของ SOFTWARE ในงาน PROCESS การเปลี่ยนแปลงในงานอุตสาหกรรม เมื่อใช้ Software การเปลี่ยนแปลงในงานอุตสาหกรรม เมื่อใช้ Software ระบบ Embeded ระบบ Embeded

2 SOFTWARE บทบาทของ Software ใน งาน Remember, as you search for entrepreneurial opportunities, that the business of software includes not only software development, but activities as diverse as market analysis, training, information publishing, and electronic commerce. Thus software innovation need not consist of new paradigms or proprietary algorithms, but can also be based on other innovations, such as the novel coupling of technology and application, or a new approach to distribution, training, or support. (#1)

3 SOFTWARE การนำ Software ในงาน ต่าง ๆ Consulting การพิจารณา งานสำหรับการ ปรึกษา Contract software development การ ทำสัญญา Systems integration การรรวมของระบบ Software product development พัฒนา งานการผลิต Software product publishing and marketing การโฆษณา และ การตลาด Software distribution การขาย Value added reselling การส่งเสริมการ ขาย

4 SOFTWARE การนำ Software ในงานต่าง ๆ ( ต่อ ) Technical documentation เอกสารคู่มือ Customer support การบริการลูกค้า Training การอบรม Industry analysis and publishing การ วิเคราะห์ในงานอุตสาหกรรมและการ ประชาสัมพันธ์ Electronic publishing, CD/ROM, multimedia การประชาสัมพันธ์งาน อิเล็กทรอนิกส์ Internet-based information services การบริการบนอินเตอร์เนต Electronic commerce อิเล็กทรอนิกส์ พานิชย์

5 SOFTWARE ชนิดของ SOFTWARE Systems software –Operating systems, languages, utilities –Software engineering, CASE –Networking and communications Applications software –Industrial automation, computer-aided design –Business software, personal productivity software –Electronic mail, conferencing, groupware Media and information –Games, multimedia, educational software –Information access and resource discovery

6 SOFTWARE SOFTWARE PROCESS Interfaces between systems and standards Software to emulate one environment in another environment Compilers to replace interpreters, e.g., DBase-Clipper More generally, performance enhancements Novel coupling of technology to application, e.g., Aldus PageMaker Network design and management tools

7 SOFTWARE SOFTWARE PROCESS( ต่อ ) Software metering tools Virus immunization and other computer security software and services Universal mailbox software Email filtering software Internet security and privacy software

8 SOFTWARE การเปลี่ยนแปลงในงาน อุตสาหกรรม เมื่อใช้ Software Innovations in promotion, e.g., Lotus Innovations in pricing, e.g., Borland Innovations in distribution, e.g., shareware, open source software Innovations in packaging, e.g., software suites Decentralization/communications replacing travel, hence the need for electronic mail

9 SOFTWARE การเปลี่ยนแปลงในงานอุตสาหกรรม เมื่อใช้ Software Merging of computing and telecom opens opportunities for groupware Opening up of Eastern Europe provides new markets for technology and software Increasing use of multimedia for entertainment, education, advertising New publishing and distribution options via the Internet New willingness to carry out financial transactions over the Internet

10 SOFTWARE Embedded System ในโรงงานอุตสาหกรรม Embedded System คืออุปกรณ์อะไรก็ ตามที่มีไมโครชิบฝังอยู่ เพื่อใช้ในการ ควบคุม หรือแสดงผลการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ควบคุม หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการจ่าย เชื้อเพลิงในรถยนต์ หรือแม้แต่ระบบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ ผลิตของโรงงาน ซึ่งในทางอุตสาหกรรมนั้น มีตั้งแต่ระบบขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อน

11 SOFTWARE Embedded System ในโรงงานอุตสาหกรรม Management Information System และ Production Management System Central Control System และ Distributed Control System SCADA (Suprevisory Control and Data Acquisition) Instrument PLC (Programmable Logic Controller)

12 SOFTWARE ตัวอย่าง ของระบบ

13 SOFTWARE ตัวอย่าง ของระบบ

14 SOFTWARE

15 ไมโคร โพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ชิป (Chip) ที่ได้รับ การออกแบบจะมีทั้งแบบ ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถ เพิ่มโปรแกรมเข้าไปใน ระบบฝังตัวได้ แต่ที่พบ เห็นโดยทั่วไปเป็นแบบที่ ควบคุมด้วยคำสั่ง โปรแกรมนี้จะไม่สามารถ แก้ไขได้อีก ถ้าต้องการ แก้ไขก็จะต้องเอาชิป ดังกล่าวออกและเปลี่ยน ชิปตัวใหม่ที่บรรจุคำสั่ง โปรแกรมที่แก้ไขแล้ว

16 SOFTWARE ประเภทของ Embedded System แบบไมโครโพรเซสเซอร์เดี่ยว เป็นระบบซึ่งใช้อยู่ในอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่อง ตรวจจับต่าง ๆ แบบไมโครโพรเซสเซอร์ หลาย ตัวรวมกันในวงจร ซึ่งเป็นระบบซึ่งใช้อยู่ในอุปกรณ์ควบคุมที่ ซับซ้อน เช่น อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแก๊ส ของเหลว กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ต่าง ๆ อุปกรณ์ปิดวาล์ว เครื่องควบคุมเครื่องจักร ในโรงงาน ซึ่งจะมีทั้งที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเวลา และทำหน้าที่เกี่ยวกับเวลา

17 SOFTWARE SCADA Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบควบคุมที่เชื่อมโยงเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุมในกระบวนการผลิต PLC Loop Controller Intelligent Transmitter Digital Power Meter

18 SOFTWARE กราฟฟิก แสดงรูปคลื่นค่าสัญญาณในกระบวนการผลิต เก็บประวัติ แจ้งเตือนค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ดำเนินการควบคุมตามค่าที่กำหนดล่วงหน้า เพื่อลดข้อผิดพลาดและวัตถุดิบสูญเสียจาก พนักงานควบคุม พร้อมทั้งเก็บและพิมพ์รายงานที่ เป็นประโยชน์ต่องานควบคุมและคุณภาพของ กระบวนการผลิตต่อผู้บริหารโรงงาน ผลของการใช้อุปกรณ์ SCADA แสดงผลการทำงานของสายผลิต ในลักษณะ

19 SOFTWARE จุดประสงค์ของ SCADA รองรับ ISO 9000 รองรับ ISO 14000

20 SOFTWARE ตัวอย่างระบบ SCADA

21 SOFTWARE END

22 คลังวัตถุดิบ โรงงาน ชั่ง น้ำหนัก เข้า คอม ชั่ง น้ำหนัก ออก ตรวจจับ สายพาน ชั่งน้ำหนักก่อน เข้าโรงงาน


ดาวน์โหลด ppt SOFTWARE เนื้อหา The Multi-faceted WorkingThe Multi-faceted Working การนำ Software ในงานต่าง ๆ การนำ Software ในงานต่าง ๆ Many Kinds of SoftwareMany Kinds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google