งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนการผลิต (Cost of Production). ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงทั้งเป็น ตัวเงินหรือสิ่งของ ต้นทุนทางบัญชี (Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนการผลิต (Cost of Production). ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงทั้งเป็น ตัวเงินหรือสิ่งของ ต้นทุนทางบัญชี (Accounting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนการผลิต (Cost of Production)

2 ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงทั้งเป็น ตัวเงินหรือสิ่งของ ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost)

3 ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง / ต้นทุนแอบแฝง (Implicit Cost) ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงๆ แต่ได้ประเมินขึ้น เป็นต้นทุนซึ่งอยู่ในรูปของ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ของปัจจัยการผลิตที่นำมาผลิตสินค้า

4 ต้นทุนทางบัญชี = ต้นทุนชัดแจ้ง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = ต้นทุนชัดแจ้ง + ต้นทุนแอบแฝง

5 ต้นทุนของเอกชน หรือ ต้นทุนภายใน (Private Cost or Internal Cost) ต้นทุนทุกชนิดที่ผู้ผลิตใช้จ่ายในการผลิตสินค้า และบริการ ทั้งที่จ่ายจริงและไม่ได้จ่ายจริง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

6 ต้นทุนของสังคม (Social Cost) ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่สังคมต้องรับภาระ Social Cost = Private Cost + External Cost :ต้นทุนที่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต สินค้าและบริการนั้นต้องภาระ ต้นทุนภายนอก (External Cost)

7 โรงงานน้ำตาล -20ต้นทุนภายนอก 6070ต้นทุนของสังคม 6050ต้นทุนเอกชน เครื่องบำบัดน้ำเสีย ต้นทุนการผลิต น้ำตาลจากอ้อย มีไม่มี

8 ต้นทุนระยะสั้น (Short Run Cost) ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC) ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost : TVC) ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) TC = TVC + TFC TC = f ( Q )

9 ต้นทุนรวมเฉลี่ย ( Average Total Cost : AC) ต้นทุนรวมคิดเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 หน่วย AC = TC Q [ TC = f ( Q ) ] = TFC + TVC Q = TFC QQ TVC + = AFC+ AVC AC = TC Q = AFC + AVC

10 ต้นทุนคงที่เฉลี่ย ( Average Fixed Cost : AFC) ต้นทุนคงที่รวมคิดเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 หน่วย AFC = TFC Q ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) ต้นทุนแปรผันรวมคิดเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 หน่วย AVC = TVC Q

11 ต้นทุนส่วนเพิ่ม หรือ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย ( Marginal Cost : MC) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย TC= f ( Q ) MC =  TC QQ

12 MC=  TC QQ  (TFC + TVC) QQ =  TFC +  TVC QQ = QQ 0 ; TFC คงที่  TVC QQ = MC=  TC QQ  TVC QQ =

13 11 10 13 14 17 20 25 33 50 100 - 47 50 46 45 47 50 57 69 92 150 - 36 40 33 31 30 32 36 42 50 - 59 75 48 38 30 23 19 24 34 50 - 425 500 366 318 280 250 227 208 184 150 100 ACAVCAFCMCTC 3251009 40010010 2661008 2181007 1801006 1501005 1271004 1081003 841002 501001 0 0 TVCTFCQ

14 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 100TFC TVC TC = = TC = TVC + TFC

15 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 MC

16 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 AFC = TFC Q AFC

17 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 MC AVC AC AFC จุดต่ำสุด ของ AC จุดต่ำสุด ของ AVC

18 บาท Q MC AVC AC ความสัมพันธ์ระหว่าง MC และ AVC (AC) 1.ถ้า MC อยู่ต่ำกว่า AVC (AC) ค่า AVC (AC) จะลดลง เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 2.ถ้า MC อยู่เหนือ AVC (AC) ค่า AVC (AC) จะเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 3.MC = AVC (AC) เมื่อ AVC (AC) มีค่าต่ำสุด

19 ต้นทุนระยะยาว (Long Run Cost) ต้นทุนรวมในระยะยาว (Long Run Total Cost : LTC) ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าซึ่งจะ เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ถ้าไม่ผลิต : ต้นทุนเป็น “ศูนย์”

20 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 LTC

21 ต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาว ( Long Run Average Cost : LAC) ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตระยะยาว คิดเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยของผลผลิต LAC = LTC Q

22 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 LAC SAC1 SAC2 SAC3 X1 X2 X3

23 ต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะยาว ( Long Run Marginal Cost : LMC) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย LMC =  LTC QQ

24 ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (หน่วย) 0 LMC LAC จุดต่ำสุด ของ LAC

25 รายรับจากการขาย (Revenue)

26 รายรับจากการขายหรือรายรับจากการผลิต รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตของตน ตามราคาตลาด

27 รายรับรวม ( Total Revenue : TR) รายรับทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับจากการขายสินค้า ตามราคาที่กำหนด TR = f (Q) = P x Q เมื่อP คือ ราคาต่อหน่วย Q คือ ปริมาณขาย

28 รายรับเฉลี่ย ( Average Revenue : AR) รายรับรวมเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้า AR = TR Q = P x Q Q = P AR = TR Q = P

29 รายรับหน่วยสุดท้าย หรือ รายรับส่วนเพิ่ม ( Marginal Revenue : MR) รายรับรวมที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย MR =  TR QQ

30 - 2 0 2 4 6 8 10 4 5 6 7 8 9 28 30 28 24 18 10 MRARTR 74 65 56 47 38 29 110 ปริมาณ (Q) ราคา (P)

31 รายรับ (บาท) Q (หน่วย) 0 5 1 10 15 20 25 30 2 3 4567 - 5 TR AR MR เส้นอุปสงค์ AR = P

32 ความสัมพันธ์ระหว่าง TR, AR และ MR 1.ในช่วงที่ MR > 0 TR จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณขายเพิ่มขึ้น 2.ในช่วงที่ MR = 0 TR จะมีค่าสูงสุด 3.MR และ AR จะมีค่าที่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อปริมาณ ขายเพิ่มขึ้น แต่ MR จะมีค่าที่น้อยกว่า AR เสมอ

33 ดุลยภาพของผู้ผลิต

34 เป้าหมายของผู้ผลิต กำไรสูงสุด ดุลยภาพของผู้ผลิต

35 กำไร (Profit) กำไร = TR – TC กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = TR – ต้นทุนชัดแจ้ง – ต้นทุนแอบแฝง

36 ถ้า TR = TC กำไร = “ศูนย์” กำไรปกติ (Normal Profit) ถ้า TR > TC กำไร > “ศูนย์” กำไรแท้จริง หรือกำไร ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) ถ้า TR < TC กำไร < “ศูนย์” ขาดทุน หรือกำไรที่ ต่ำกว่ากำไรปกติ (Economic Loss)

37 นางสาวแดงเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่ง ได้รับเงินเดือนคิดแล้วได้ปีละ 50,000 บาท ต่อมา แดงลาออกแล้วมาเปิดร้านอาหาร โดยเอาตึกแถวที่ ตนเองเคยให้คนอื่นเช่าปีละ 20,000 บาท มาเป็น ร้านอาหาร ในปีนั้น แดงได้รายได้ทั้งหมด 500,000 บาท แต่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานเสริฟ และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวน 350,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ นางสาวแดงได้รับกำไร ประเภทใดในทางเศรษฐศาสตร์

38 30,000100,000 กำไร 20,000- - เงินค่าเช่า 50,000- - เงินเดือนที่ควรได้ หัก ต้นทุนแอบแฝง 50,000 - อุปกรณ์ 350,000 - ค่าจ้าง หัก ต้นทุนชัดแจ้ง 500,000 รายได้ เศรษฐศาสตร์บัญชีรายการ

39 สมมติ ผู้ผลิตรายหนึ่งพบว่าสินค้าของเขาสามารถ ขายได้ในราคาชิ้นละ 70 บาท และมีต้นทุนการผลิต ดังตาราง เงื่อนไขการเกิดกำไรสูงสุด

40 112 90 70 54 43 33 25 18 14 19 29 45 - 70 - 188 230 250 234 207 170 125 73 17 - 34 - 75 - 100 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70 0 MCMRProfitTR 65212 54011 45010 3809 3268 2837 2506 2255 2074 1933 1742 1451 1000 TCQ

41 บาท ปริมาณ (Q) TC TR a b กำไรรวม สูงสุด 10

42 บาท ปริมาณ (Q) MC MR 10 70

43 บาท ปริมาณ (Q) TC Q TR กำไรรวม สูงสุด

44 บาท ปริมาณ (Q) MC MR Q


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนการผลิต (Cost of Production). ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงทั้งเป็น ตัวเงินหรือสิ่งของ ต้นทุนทางบัญชี (Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google