งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2. พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 4. พ. ต. ควง อภัยวงศ์ 5. นายทวี บุณยเกตุ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2. พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 4. พ. ต. ควง อภัยวงศ์ 5. นายทวี บุณยเกตุ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2. พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 4. พ. ต. ควง อภัยวงศ์ 5. นายทวี บุณยเกตุ 6. ม. ร. ว. เสนีย์ ปราโมช 7. นายปรีดี พนมยงค์ 8. พล. ร. ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 9. นายพจน์ สารสิน 10. จอมพลถนอม กิตติขจร

3 11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 13. ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 16. พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 18. นายอานันท์ ปันยารชุน 19. พลเอกสุจินดา คราประยูร 20. นายบรรหาร ศิลปอาชา

4 21. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 22. นายชวน หลีกภัย 23. พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร 24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 25. นายสมัคร สุนทรเวช

5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 1 ปี 8 เดือน ของ คตส. มีผลการ ดำเนินงานสรุปดังนี้ คดีฟ้องศาลแล้ว คดีที่ดินรัชดาฯ คดีสลากพิเศษฯ คดีหลีกเลี่ยงภาษี คดีที่มีมติดำเนินการฟ้องคดีเอง คดีกู้ EXIM BANK คดีกล้ายางฯ คดีที่ส่งอัยการสูงสุดแล้ว คดีเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX คดีท่อร้อยสายไฟ คดีธนาคารกรุงไทย คดีการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพาสามิต กำลังสรุปสำนวน คดีเซ็นทรัลแล็ป คดีรถดับเพลิง คดีแอร์พอตลิ้งค์ คดีเอื้ออาทร

6 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 1. อำนาจในการตรากฎหมาย ( ส. ส.) 2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ( ทั้ง ส. ส. และ ส. ว.) 3. การให้ความเห็นชอบ ( ทั้ง ส. ส. และ ส. ว.) 4. การสรรหาบุคคลในองค์กรต่างๆ ( ส. ว.) 5. การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูง ( ส. ว.) อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส. ว. - กลั่นกรองกฎหมาย - ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน - ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส. ส. - ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล - ออกกฎหมาย - ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

7 The End


ดาวน์โหลด ppt รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2. พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 4. พ. ต. ควง อภัยวงศ์ 5. นายทวี บุณยเกตุ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google