งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.

2 บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและ วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน

3 1.1 เงิน 1.2 ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน 1.3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน
บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 1.1 เงิน 1.2 ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน 1.3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน

4 บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน
1.1 EC411

5 ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน
บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน 1.2 EC411

6 วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน
บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 1.3 EC411

7 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม

8 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม 2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินอย่างง่าย 2.2 สมการแลกเปลี่ยนของเออวิ่ง ฟิชเชอร์ 2.3 ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์จากการเป็นสื่อกลางใน การแลกเปลี่ยน 2.4 ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์จากพฤติกรรมการถือเงินสด 2.5 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินของฟิชเชอร์และทฤษฎี ปริมาณเงินของสำนักเคมบริดจ์

9 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม ทฤษฎีปริมาณเงินอย่างง่าย

10 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม สมการแลกเปลี่ยนของ เออวิ่ง ฟิชเชอร์

11 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์จาก การเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

12 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์ จากพฤติกรรมการถือเงินสด

13 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม
บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงิน ของฟิชเชอร์และทฤษฎีปริมาณ เงินของสำนักเคมบริดจ์

14 บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

15 3.1 แนวความคิดของเคนส์ที่มีต่อทฤษฎี ปริมาณเงิน
3.2 อุปสงค์ของเงินตามทฤษฎีเคนส์ 3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจวิเคราะห์โดย แบบจำลอง IS–LM 3.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและ การคลังตามแนวคิดของเคนส์ บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

16 3.1 แนวความคิดของเคนส์ที่มีต่อทฤษฎีปริมาณเงิน
3.1 แนวความคิดของเคนส์ที่มีต่อทฤษฎีปริมาณเงิน บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

17 3.2 อุปสงค์ของเงินตามทฤษฎีเคนส์
3.2 อุปสงค์ของเงินตามทฤษฎีเคนส์ บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

18 3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจวิเคราะห์ โดยแบบจำลอง IS–LM
บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

19 3.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน และการคลังตามแนวคิดของเคนส์
3.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน และการคลังตามแนวคิดของเคนส์ บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์

20 บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ ของฟรีดแมน

21 4.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของฟรีดแมน
4.2 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิมและทฤษฎี การเงินของฟรีดแมน 4.3 เปรียบเทียบทฤษฎีของเคนส์กับฟรีดแมน 4.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง ตามทฤษฎีการเงินของฟรีดแมน บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ของฟรีดแมน

22 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของฟรีดแมน
4.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของฟรีดแมน บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ของฟรีดแมน

23 เปรียบเทียบ ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิมและทฤษฎีการเงินของฟรีดแมน
4.2 เปรียบเทียบ ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิมและทฤษฎีการเงินของฟรีดแมน บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ของฟรีดแมน

24 เปรียบเทียบทฤษฎีของเคนส์กับฟรีดแมน
4.3 เปรียบเทียบทฤษฎีของเคนส์กับฟรีดแมน บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ของฟรีดแมน

25 ประสิทธิภาพของ นโยบายการเงินและ การคลังตามทฤษฎีการเงิน ของฟรีดแมน
4.4 ประสิทธิภาพของ นโยบายการเงินและ การคลังตามทฤษฎีการเงิน ของฟรีดแมน บทที่ 4 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ของฟรีดแมน

26 บทที่ 5 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย

27 บทที่ 5 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย
5.1 ความหมายของอัตราดอกเบี้ย 5.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ย - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของนีโอคลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของเคนส์ 5.3 โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา

28 ความหมายของอัตราดอกเบี้ย
บทที่ 5 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 5.1 ความหมายของอัตราดอกเบี้ย

29 5.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
บทที่ 5 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 5.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของนีโอคลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของเคนส์

30 โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ตามระยะเวลา
บทที่ 5 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 5.3 โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ตามระยะเวลา

31 บทที่ 6 ปริมาณเงิน

32 ปริมาณเงิน บทที่ 6 6.1 โครงสร้างของตลาดการเงิน - ตลาดการเงินในระบบและตลาดการเงินนอกระบบ - ตลาดเงินและตลาดทุน 6.2 ความหมายของปริมาณเงิน 6.3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน

33 6.1 โครงสร้างของตลาดการเงิน ปริมาณเงิน บทที่ 6
ปริมาณเงิน บทที่ 6 6.1 โครงสร้างของตลาดการเงิน ตลาดการเงินในระบบและ ตลาดการเงินนอกระบบ ตลาดเงินและตลาดทุน

34 ปริมาณเงิน บทที่ 6 6.2 ความหมาย ของปริมาณเงิน

35 ปริมาณเงิน บทที่ 6 6.3 การเปลี่ยนแปลง ของปริมาณเงิน

36 บทที่ 7 ฐานเงิน

37 บทที่ 7 ฐานเงิน 7.1 ความหมายของฐานเงิน 7.2 แหล่งที่มาและสมการของฐานเงิน 7.3 การกำหนดขึ้นของปริมาณเงินพิจารณาทางทฤษฎี ฐานเงิน

38 บทที่ 7 ฐานเงิน 7.1 ความหมายของฐานเงิน

39 แหล่งที่มาและสมการของฐานเงิน
บทที่ 7 ฐานเงิน 7.2 แหล่งที่มาและสมการของฐานเงิน

40 การกำหนดขึ้นของปริมาณเงินพิจารณาทางทฤษฎีฐานเงิน
บทที่ 7 ฐานเงิน 7.3 การกำหนดขึ้นของปริมาณเงินพิจารณาทางทฤษฎีฐานเงิน

41 บทที่ 8 นโยบายการเงิน

42 8.1 ความหมายของนโยบายการเงิน 8.2 เป้าหมายของนโยบายการเงิน
บทที่ 8 นโยบายการเงิน 8.1 ความหมายของนโยบายการเงิน 8.2 เป้าหมายของนโยบายการเงิน 8.3 เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน 8.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อความเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพของ ระบบเศรษฐกิจ 8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินนโยบายการคลังและ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

43 บทที่ 8 นโยบายการเงิน ความหมายของนโยบายการเงิน 8.1

44 บทที่ 8 นโยบายการเงิน เป้าหมายของนโยบายการเงิน 8.2

45 บทที่ 8 นโยบายการเงิน เครื่องมือใน การดำเนินนโยบายการเงิน 8.3

46 บทที่ 8 นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อความเจริญ เติบโตและการรักษาเสถียรภาพของ ระบบเศรษฐกิจ 8.4

47 บทที่ 8 นโยบายการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 8.5


ดาวน์โหลด ppt EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google