งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Monetary Theory and Policy EC 411 ทฤษฏีและนโยบาย การเงิน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Monetary Theory and Policy EC 411 ทฤษฏีและนโยบาย การเงิน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Monetary Theory and Policy EC 411 ทฤษฏีและนโยบาย การเงิน 1

2 เงิน ขอบเขตและ วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 2

3 1.1 เงิน 1.2 ขอบเขตของทฤษฎี การเงิน 1.3 วิวัฒนาการของทฤษฎี การเงิน 3

4 เงิน 1.1 EC411 4

5 1.2 ขอบเขตของ ทฤษฎีการเงิน บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการ ของทฤษฎีการเงิน EC411 5

6 1.3 วิวัฒนาการของ ทฤษฎีการเงิน บทที่ 1 เงิน ขอบเขตและวิวัฒนาการ ของทฤษฎีการเงิน EC411 6

7 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม 7

8 2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินอย่างง่าย 2.2 สมการแลกเปลี่ยนของเออวิ่ง ฟิช เชอร์ 2.3 ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์จากการ เป็นสื่อกลางใน การแลกเปลี่ยน 2.4 ทฤษฎีปริมาณเงินที่วิเคราะห์จาก พฤติกรรมการถือเงินสด 2.5 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินของฟิช เชอร์และทฤษฎี ปริมาณเงินของสำนักเคมบริดจ์ 8

9 2.1 ทฤษฎีปริมาณเงิน อย่างง่าย 9

10 2.2 สมการแลกเปลี่ยน ของ เออวิ่ง ฟิชเชอร์ 10

11 2.3 ทฤษฎีปริมาณเงินที่ วิเคราะห์จาก การเป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยน 11

12 2.4 ทฤษฎีปริมาณเงิน ที่วิเคราะห์ จากพฤติกรรมการ ถือเงินสด 12

13 2.5 เปรียบเทียบทฤษฎี ปริมาณเงิน ของฟิชเชอร์และ ทฤษฎีปริมาณ เงินของสำนักเคม บริดจ์ 13

14 ทฤษฎีการเงินของเคนส์ 14

15 15 3.1 แนวความคิดของเคนส์ที่มี ต่อทฤษฎี ปริมาณเงิน 3.2 อุปสงค์ของเงินตามทฤษฎี เคนส์ 3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์โดย แบบจำลอง IS–LM 3.4 ประสิทธิภาพของนโยบาย การเงินและ การคลังตามแนวคิดของ เคนส์

16 3.1 แนวความคิดของ เคนส์ที่มีต่อทฤษฎี ปริมาณเงิน 16

17 3.2 อุปสงค์ของเงินตาม ทฤษฎีเคนส์ 17

18 3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ โดยแบบจำลอง IS–LM 18

19 3.4 ประสิทธิภาพของนโยบาย การเงิน และการคลังตามแนวคิด ของเคนส์ 19

20 ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ ของฟรีดแมน 20

21 21 4.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของ ฟรีดแมน 4.2 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงิน ดั้งเดิมและทฤษฎี การเงินของฟรีดแมน 4.3 เปรียบเทียบทฤษฎีของเคนส์กับ ฟรีดแมน 4.4 ประสิทธิภาพของนโยบาย การเงินและการคลัง ตามทฤษฎีการเงินของฟรีดแมน

22 4.1 ทฤษฎีความ ต้องการถือเงิน ของฟรีดแมน 22

23 4.2 เปรียบเทียบ ทฤษฎีปริมาณเงิน ดั้งเดิมและทฤษฎี การเงินของฟรีด แมน 23

24 4.3 เปรียบเทียบ ทฤษฎีของเคนส์ กับฟรีดแมน 24

25 4.4 ประสิทธิภาพของ นโยบายการเงิน และ การคลังตาม ทฤษฎีการเงิน ของฟรีดแมน 25

26 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 26

27 27 5.1 ความหมายของอัตราดอกเบี้ย 5.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการกำหนด อัตราดอกเบี้ย - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ คลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของนีโอ คลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของเคนส์ 5.3 โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ตามระยะเวลา

28 ความหมายของอัตรา ดอกเบี้ย 5.1 28

29 29 - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ คลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของนี โอคลาสสิค - ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ เคนส์ 5.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับ การกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย

30 โครงสร้างของอัตรา ดอกเบี้ย ตามระยะเวลา 5.3 30

31 ปริมาณเงิน 31

32 32 6.1 โครงสร้างของตลาดการเงิน - ตลาดการเงินในระบบและตลาด การเงินนอกระบบ - ตลาดเงินและตลาดทุน 6.2 ความหมายของปริมาณเงิน 6.3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน

33 โครงสร้า งของ ตลาด การเงิน ตลาดการเงินในระบบและ ตลาด การเงินนอกระบบ ตลาดเงินและตลาดทุน 6.1 33

34 ความหมาย ของปริมาณเงิน 6.2 34

35 การ เปลี่ยนแปลง ของ ปริมาณเงิน 6.3 35

36 ฐานเงิน 36

37 37 7.1 ความหมายของฐานเงิน 7.2 แหล่งที่มาและสมการของฐาน เงิน 7.3 การกำหนดขึ้นของปริมาณเงิน พิจารณาทางทฤษฎี ฐานเงิน

38 7.1 ความหมายของ ฐานเงิน 38

39 7.2 แหล่งที่มาและ สมการของ ฐานเงิน 39

40 7.3 การกำหนดขึ้น ของปริมาณ เงินพิจารณา ทางทฤษฎีฐาน เงิน 40

41 นโยบายการเงิน 41

42 42 8.1 ความหมายของนโยบายการเงิน 8.2 เป้าหมายของนโยบายการเงิน 8.3 เครื่องมือในการดำเนินนโยบาย การเงิน 8.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการ ดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อความเจริญเติบโตและการรักษา เสถียรภาพของ ระบบเศรษฐกิจ 8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลังและ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

43 ความหมา ยของ นโยบาย การเงิน 8.1 43

44 เป้าหมาย ของ นโยบาย การเงิน 8.2 44

45 เครื่องมือ ใน การดำเนิน นโยบาย การเงิน 8.3 45

46 ธนาคารแห่ง ประเทศไทย กับการดำเนิน นโยบาย การเงิน เพื่อ ความเจริญ เติบโตและ การรักษา เสถียรภาพ ของ ระบบ เศรษฐกิจ 8.4 46

47 ความสัมพัน ธ์ระหว่าง นโยบาย การเงิน นโยบาย การคลัง และนโยบาย อัตรา แลกเปลี่ยน 8.5 47


ดาวน์โหลด ppt Monetary Theory and Policy EC 411 ทฤษฏีและนโยบาย การเงิน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google