งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเร่งด่วน 10 ประการที่ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเร่งด่วน 10 ประการที่ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเร่งด่วน 10 ประการที่ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย
ควรทำ 1. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ในการอำนวยการให้เกิดผลลัพธ์ขึ้น 2. การปฏิรูปการบริหารรัฐกิจ และระบบราชการเสียใหม่

2 3. การกระจายอำนาจตามที่กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญจะต้องปรากฏเป็นจริง
4. การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 5. การลดความยากจน 6. การจัดทำข่ายความปลอดภัย ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7. การลดช่องว่างของทักษะของแรงงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมลง

3 8. คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 9. แก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ 10
8. คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 9. แก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ 10.การปฏิรูปภาคการธนาคาร และการเงินของประเทศ

4 Good Government 1. ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความซื่อสัตย์ 4. จริยธรรม 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

5 คนเป็นนายก จะต้อง 1. เป็น MR. Clean 2. เป็น MR. Kind 3. เป็น MR. Green 4. เป็น MR. Keen

6 นายกรัฐมนตรีในอนาคต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. Macro Economy 2. Mobilization of Capital 3. Old Economy & New Economy in context of Ecologism 4. People 5. Money

7 สูตรนายกรัฐมนตรี ของคนไทย
1. มีความเป็นผู้นำ 2. มีความซื่อสัตย์ 3. มีวิสัยทัศน์ 4. มีพลวัต 5. มีความเฉลียวฉลาด 6. กล้าหาญ

8 The End


ดาวน์โหลด ppt ความเร่งด่วน 10 ประการที่ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google