งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (GDP/GNP) - ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) - ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (GDP/GNP) - ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) - ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (GDP/GNP) - ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) - ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

3  2.1 การแข่งขันกันในระดับแนวนอน (Horizontal Competition)  2.2 การแข่งกันระหว่างคู่แข่งต่างประเภทของ สินค้าที่จัดจำหน่าย (Intertype Competition)  2.3 การแข่งขันกันในระดับแนวตั้ง (Vertical Competition)  2.4 การแข่งขันในระบบช่องทางการตลาด (Channel System Competition)

4 1.Horizontal Competition 2. Intertype Competition M RR WW M R W M R W M

5 3.Vertical Competition 4. Channel system competition M W R M R W R W M

6  3.1 อายุของประชากร (Age Structure)  3.2 การศึกษา (Education)  3.3 การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้หญิง  3.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ครอบครัว  3.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนิน ชีวิต

7  4.1 การตลาดผ่านสื่อ (Telemarketing)  4.2 การนำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยมาช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง ให้กับช่องทางการตลาด (Scanners, Computerized Inventory Management and Portable Computers)  4.3 การค้าบนอินเตอร์เน็ต (Electronic Commerce: E-Commerce )

8  กฎหมายการแข่งขันกันทางการค้า  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  มาตรการต่างๆของรัฐบาล  ISO  FTA

9 สังคมและวัฒนธรรม ผู้ผลิต คนกลาง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มธุรกิจช่วยอำนวยความสะดวก สมาชิกหลักใน ช่องทางการตลาด สมาชิกเสริมในช่องทางการตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การแข่งขัน และกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt - รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (GDP/GNP) - ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) - ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google