งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) “เสน่ห์ของบ้าน … ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) “เสน่ห์ของบ้าน … ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) “เสน่ห์ของบ้าน … ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”

2 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย รวมทั้งการได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภค ภายใต้ตราสินค้า ปริญสิริ

3 ลักษณะของธุรกิจหลัก ปริญสิริ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท หมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย ผลิตภัณฑ์ บ้านเดี่ยว (Single Detached Home) บ้านแฝด (Semi Detached Home) ทาวน์เฮ้าส์และโฮมออฟฟิศ (Town House & Home Office) อาคารชุดพักอาศัย (High & Low Rise)

4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

5 เป้าหมายขององค์กร  ตั้งเป้าหมายในการขยายโครงการในอนาคตที่ยังคงเน้นการพัฒนา โครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรร และโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย  ตั้งเป้าหมายการจัดซื้อที่ดินและนำมาพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ประมาณปีละ 8 – 12 โครงการ  ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ที่เป็น Corporate Brand ในชื่อ ปริญสิริ และ Product Brand ในชื่อ สิริทาวารา, ปริญญดา, ปริญลักษณ์, ปริญญดา ไลท์, ปริญลักษณ์ ไลท์, เดอะพัลซ์, เดอะ คอมพลีทและสมาร์ทคอนโด

6 กลยุทธ์ขององค์กร  ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation-base Focus)  ใช้กลยุทธการนำธรรมชาติมาใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้สโลแกน “เสน่ห์ของบ้าน...ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”  ใช้กลยุทธในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาตลาด และสามารถ แข่งขันกับคู่แข่งขันได้  ใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดมาใช้แข่งขันกับคู่แข่งขัน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อตรา สินค้าของบริษัท (Brand Awareness) เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และ เตือนความทรงจำในสินค้า  ใช้กลยุทธควบคุมต้นทุน โดยปริญสิริ ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท โกร โยธากรุ๊ป จำกัด ที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็น หน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัทในการควบคุมต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนา โครงการของบริษัท  ใช้กลยุทธการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

7 โครงสร้างขององค์กร

8 SWOT analysis  Strengths มีตราสินค้าแข่งแกร่งและ เป็นที่ยอมรับในตลาด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ เลือก มีทีมงานที่มีความสามารถ มีการจัดการองค์กรที่ดี  Weaknesses ไม่มีสถาบันการเงินเป็นของ ตนเอง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 75% ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ยากต่อการบริหารจัดการ

9 SWOT analysis (cont)  Opportunities ความต้องการของตลาดมี มากสามารถขยายโครงการ ได้มาก ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถซื้อบ้านได้ บ้านเป็นปัจจัย 4 ที่มีผู้ที่ ต้องการเสมอ  Threats ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่คงที่ ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย สถานะการทางการเมืองใม่ นิ่ง ราคาที่ดินที่สูงขึ้น ตลอดเวลา คู่แข่งขันมากราย

10 BCG matrix Growth Rate Market Share Low High highLow

11 รายได้หลักขององค์กร  รายได้หลักของ ปริญสิริ มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้าน จัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประมาณ 96% ของรายได้รวม ใน ปี 48  ปี 48 ถึงปี 50 ปริญสิริ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 2,241 ล้านบาท, 2,863 ล้านบาท และ 2,524 ล้านบาตามลำดับ  ปี 49 ปริญสิริ มีรายได้เพิ่มขึ้น 28% จากปี 48 และปี 50 ลดลง 12% จากปี 49 ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 49 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคที่อยู่อาศัย มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

12 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

13 ผลกระทบที่ทำให้กำไรลดลง  ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะตลาดโลก  ราคาวัสดุและค่าขนส่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น  การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ  กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

14 การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ปริญสิริ มีโครงสร้างการจัดการที่ดี มีประสพการณ์ 8 ปี มีเงินทุนที่มั่นคง มีผลิตภํณฑ์หลากหลาย ราคาหลายระดับ ครอบคลุมทั้งตลาดบน กลางและล่าง เป็นองค์กรขนาดกลาง มี ความคล่องตัวสูง สามารถเติบโตได้ดีใน อนาคต  แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีการบริหารจัดการที่ดี ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี มีสถาบันการเงินเป็นของ ตนเอง มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ราคาสูง จับกลุ่มตลาดบนและกลาง เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มี ความคล่องตัวต่ำ เริ่มอิ่มตัวเติบโตช้า

15 มาตรฐานในการกำกับและควบคุมกิจการ  มีคณะกรรมการ (Board of Director) กำกับดูแลงาน นโยบาย  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานจากทั้งภายในและ ภายนอก  มีการแบ่งสายงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  มี Scalar Chain ที่เหมาะสม

16 สรุปประเด็นสำคัญและปัญหา ปัญหา  ปัญหาจากการผันผวนของราคา ค่าก่อสร้าง  ปัญหาความเสี่ยงจากการสร้าง บ้านเสร็จก่อนขาย  ปัญหาจากราคาที่ดิน เนื่องจาก ไม่ได้ซื้อตุนไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงิน  ปัญหาความเสี่ยงจากการที่ บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่า 75%  ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  แนวทางป้องกันและแก้ไข จัดตั้งบริษัทลูกเข้ามาดูแลการ ก่อสร้าง ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและวาง แผนการขายให้เป็นแนวทางเดียวกัน วางแผนการซื้อให้สอดคล้องกับ ความต้องการ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ รัดกุม วางแผนการเงินให้ถูกต้องและตอบ รับตามความต้องการ  การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น ปริญสิริ จึงต้องจำเป็นต้องให้ ความสำคัญกับปัญหาดังต่อไปนี้

17 ทฤษฎีที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินงาน  ต้องนำทฤษฎีการจัดการองค์กรมาใช้คือ การวางแผน : Planning การจัดองค์กร : Organizing การนำ : Leading การควบคุม : Controlling


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) “เสน่ห์ของบ้าน … ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google