งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ข้อมูลทั่วไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้ผลิตบัญฑิตรุ่นแรกออกไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวน 16 คน ณ ปัจจุบันสาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนมาเป็นเวลา 12 ปี และได้ผลิตบัณฑิต ออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 200 คน หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ในชื่อว่า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มี คณาจารย์ทั้งสิ้น 10 ท่าน ซื่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงทาง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสารหลากหลายกันไป

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย แนวทางการเรียน ฟิสิกส์ เคมี แคลคูสัส โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ทบทวนมัธยม และเสริมทักษะ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1, 2 อิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้า สมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม พื้นฐาน วิศวกรรม สนามแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 2, 3 ทฤษฎีโครงข่าย ไฟฟ้าแบบแอคทีฟ ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ หลักการสื่อสาร ไมโครโพรเซสเซอร์ พื้นฐานวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และ ไฟฟ้าสื่อสาร ออฟโต อิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ ไมโครเวฟ ระบบสวิชชิ่ง วงจรสื่อสารและ สายส่ง การออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเฉพาะด้าน

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย การสื่อสารทางโทรคมนาคม โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ แฟ็กซ์ และ เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ดาวเทียม ไมโครเวฟ เส้นใยแก้วนำแสง http://www.sut.ac.th

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ตัวอย่าง งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ศูนย์ควบคุมเครือข่าย GSM http://www.sut.ac.th

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย Supplier Fault Management Customer Service SPARE PART OMC Maintenance Spare part Warehouse Trouble Ticket Response Work order Report Faulty unit Spare part Faulty unit Repaired unit Alarm http://www.sut.ac.th

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย อนาคตงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กำลังขยายตัวด้วยอัตรา ที่สูง ตัวอย่างบริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เช่น TOT, TT&T, AIS, DTAC, THAICOM, Lucent Tech, NECTEC, Samart Telecom ฯลฯ ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางด้านโทรคมนาคม ภายในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้สัญญากับองค์การการค้าโลก WTO ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตาม สามารถประกอบธุระกิจทางด้านโทรคมนาคมได้ ไม่เพียงแต่ องค์การโทรศัพท์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย แบบที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google