งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม

2 ข้อมูลทั่วไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ และได้ผลิตบัญฑิตรุ่นแรกออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวน 16 คน ณ ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนมาเป็นเวลา 12 ปี และได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 200 คน หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ในชื่อว่า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 10 ท่าน ซื่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสารหลากหลายกันไป

3 แนวทางการเรียน ฟิสิกส์ เคมี แคลคูสัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทบทวนมัธยมและเสริมทักษะ สนามแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 2, 3 ทฤษฎีโครงข่าย ไฟฟ้าแบบแอคทีฟ ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ หลักการสื่อสาร ไมโครโพรเซสเซอร์ พื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1, 2 อิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้า สมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม พื้นฐานวิศวกรรม ออฟโตอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ ไมโครเวฟ ระบบสวิชชิ่ง วงจรสื่อสารและ สายส่ง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเฉพาะด้าน

4 การสื่อสารทางโทรคมนาคม
โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ แฟ็กซ์ และเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ดาวเทียม ไมโครเวฟ เส้นใยแก้วนำแสง

5 ตัวอย่าง งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

6 ศูนย์ควบคุมเครือข่าย GSM

7 Fault Management Supplier Customer Service Faulty unit Trouble Ticket
Response Alarm SPARE PART Repaired unit Faulty unit OMC Work order Spare part Warehouse Report Spare part Maintenance

8 อนาคตงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กำลังขยายตัวด้วยอัตราที่สูง ตัวอย่างบริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เช่น TOT, TT&T, AIS, DTAC, THAICOM, Lucent Tech, NECTEC, Samart Telecom ฯลฯ ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางด้านโทรคมนาคม ภายในปี พ.ศ ภายใต้สัญญากับองค์การการค้าโลก WTO ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตาม สามารถประกอบธุระกิจทางด้านโทรคมนาคมได้ ไม่เพียงแต่ องค์การโทรศัพท์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google