งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 13 ช่องทางการตลาดของ ธุรกิจบริการ (Marketing Channels for Services)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 13 ช่องทางการตลาดของ ธุรกิจบริการ (Marketing Channels for Services)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 13 ช่องทางการตลาดของ ธุรกิจบริการ (Marketing Channels for Services)

2 2 ความหมายการบริการ  การบริการ (Services) หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่ธุรกิจได้ นำเสนอให้บุคคลอื่นๆในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับการรับรู้แก่ ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า โดยไม่สามารถ โอนกรรมสิทธิ์นั้นได้

3 3 ลักษณะพิเศษของการบริการ  การบริการไม่มีตัวตน (Intangible services)  การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability services)  การบริการไม่สามารถทำให้เป็น มาตรฐานคงที่ได้ (Difficulty of Standardization)  การบริการจะมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง (Customer Involvement in Services)  การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability of services)

4 4 ประเภทการบริการ  การบริการโดยใช้เครื่องมือเป็นหลัก (Equipment Based)  การบริการโดยใช้คนเป็นหลักในการ ให้บริการ (People Based) เช่น การ นวด  การบริการที่มีสินค้าเป็นตัวหลักและการ บริการเป็นตัวเสริม (Client Presence) เช่น ธุรกิจโรงแรม  การบริการที่เกิดจากความต้องการส่วน บุคคลหรือความต้องการของเฉพาะธุรกิจ (Personal Need & Business Needs) เช่น การบริการทางการแพทย์ การ บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น

5 5 ประเภทการบริการ ( ต่อ )  การบริการที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง กัน (Service Difference in Objective) เช่น การบริการ สาธารณูปโภค การบริการของ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  การบริการลูกค้า (Customer Service) อาทิ การบริการการ ซ่อมแซมสิ่งต่างๆ เช่น การซ่อม รถยนตร์ มอเตอร์ไซค์

6 6 การปฏิบัติการสำหรับช่องทางการตลาด บริการ โดยเปรียบเทียบกับสินค้าและการ จัดการช่องทางการตลาดบริการ  1. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Measuring performance)  2. การจัดการร้านค้าที่ให้บริการ (Store organization)  3. กระบวนการการให้บริการ (Service Production)  4. นโยบายราคา (Pricing)  5. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  6. การบ่น การเรียกร้อง หรือการร้อง ทุกข์ของลูกค้า (Complaints)  7. การควบคุม (Controls)

7 7 กลยุทธ์การจัดการช่องทาง การตลาดบริการ  1. ช่องทางการตลาดกับการบริการที่ มองไม่เห็น (Intangible services and channel management)  2. ช่องทางการตลาดกับการบริการที่ไม่ สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability services and channel management)  3. ช่องทางการตลาดกับการบริการที่ไม่ สามารถมีมาตรฐานที่คงที่ได้ (Difficulty of Standardization and channel management)

8 8 กลยุทธ์การจัดการช่องทาง การตลาดบริการ ( ต่อ )  4. ช่องทางการตลาดกับการบริการที่ ต้องมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง (Customer Involvement in Services and channel management)  5. ช่องทางการตลาดกับการบริการที่ไม่ สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability of services and channel management)

9 9 โครงสร้างช่องทางการตลาด การบริการ  1. โครงสร้างของช่องทางการตลาดการ บริการสองระดับ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ

10 10 2. โครงสร้างของช่องทางการตลาดการ บริการสามระดับ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับบริการ / ลูกค้า

11 11 ช่องทางการตลาดแบบแฟรนไชส์ (Franchise channels)  ช่องทางการตลาดแฟรนไชส์ เข้ามามี บทบาทอย่างมากในธุรกิจการบริการ เนื่องจาก การทำธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้ นำเสนอขายเฉพาะสินค้าเท่านั้น แต่รวม ไปถึงการบริการ และเครื่องหมายการค้า  การบริการบางอย่างอาจจะต้องใช้ ช่องทางการตลาดแฟนไชส์เพื่อทำการ ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เช่น ธุรกิจ อาหาร เข่น McDonal KFC Pizza Hut ฯลฯ ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) เข่น ร้าน เซเว่น อีเลเว่น ร้านเลมอนกรีน เป็นต้น

12 12 ระดับการให้การบริการในช่องทาง การตลาด ( ความใกล้ชิดในการให้บริการ ) (Customization of services in marketing channels)  การบริการบางชนิดจะต้องให้บริการเฉพาะ รายบุคคล ซึ่งเมื่อขณะที่ให้บริการคนหนึ่งแล้ว ไม่สามารถให้บริการคนอื่นๆพร้อมกันไปด้วย ไม่ได้  การออกแบบช่องทางการตลาดจะต้องมีความ ละเอียดอ่อน  พึงระมัดระวังทั้งในแง่ของปัจจัยทางกายภาพ เช่น สถานที่ที่ให้บริการ ฯลฯ รวมไปถึงบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้การบริการ ต้องมี ความรู้ความสมารถในการให้การบริการ  ช่องทางการตลาดจึงมีขนาดเล็กและแคบ (Small-scale channel) เพื่อที่จะสามารถ ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 13 ช่องทางการตลาดของ ธุรกิจบริการ (Marketing Channels for Services)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google