งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Globalizing Business).  Globalization of Economies : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลก  Globalization of Markets : ความต้องการสินค้าและบริการโน้ม เอียงในทิศทางเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Globalizing Business).  Globalization of Economies : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลก  Globalization of Markets : ความต้องการสินค้าและบริการโน้ม เอียงในทิศทางเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Globalizing Business)

2  Globalization of Economies : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลก  Globalization of Markets : ความต้องการสินค้าและบริการโน้ม เอียงในทิศทางเดียวกัน

3   Globalization of Industries : การแสวงหา competitive advantages ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก  Globalization of Strategies : การร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่าง ประเทศ

4  Manufacturing Technology ◦ Transportation Technology  Information and Communication Technology

5  Trade Liberalization ◦ Rising Real Term Incomes  Competition

6  4 P’s : ทรัพยากร บุคคล (Man) : เงินทุน (Money) : วัตถุดิบ (Material) : การจัดการ (Management)  4 P’s ◦ Information ◦ Technology ◦ Entrepreneur’s Skill

7 งานเท่า เดิม คน น้อยลง คนเท่า เดิม งานมาก ขึ้น คุณภา พงานดี กว่าเดิม

8  ชอบท้าทาย  มีความคิดริเริ่ม  มีความคิด สร้างสรร รู้จักคิดนอก กรอบ  เก่งการจัดการ  มีภาวะผู้นำ  มีความรู้ทาง เทคนิค  มีวินัยทาง การเงิน  รู้จักลูกค้า

9 1. เข้าใจบทบาทของวัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภค รูปแบบ สินค้าและ บริการ ออกแบบ กลยุทธ์ วิธีการ ทำงาน

10 2. เข้าใจหลักการพื้นฐานทาง การตลาดCustomer Value Value CompetitiveAdvantage Focus

11  Customer Value and the Value Equation คุณค่าสินค้าและบริการ ≥ ลูกค้าคาดหวัง

12  Competitive or Differential Advantage การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าดึงดูด และน่าสนใจในสายตาของลูกค้า

13  Focus วิเคราะห์ความต้องการ, ความปรารถนา และความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ของลูกค้า

14

15 3. การวางกลยุทธ์ทางการตลาด Global Village Standardization Homogeneous Economies of Scale “Customer needs are becoming increasingly homogeneous with respect to certain products but remain nationally or regionally differentiated” “Customer needs are becoming increasingly homogeneous with respect to certain products but remain nationally or regionally differentiated”

16 3. การวาง กลยุทธ์ทาง การตลาด Ethnocen tric Polycentr ic Regiocentr ic /Geocentri c

17

18 GlobalIntegration DomesticFocus Nationalism Costs War MarketDifferences NationalControls ManagementVision MarketNeeds Free Markets Markets Cost Technology Culture

19

20  ความหลากหลายของสินค้าและ บริการ  ความทันสมัยของสินค้าและบริการ  ต้นทุนสินค้าและบริการถูกลง

21  อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น  การค้าขายเสรี

22  ช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจน  ปัญหาการกดขี่แรงงาน  ปัญหาคุณภาพสินค้า และบริการ

23  การว่างงานในประเทศพัฒนา  การเลือนหายของวัฒนธรรม ประเพณี  ปัญหามลภาวะ


ดาวน์โหลด ppt (Globalizing Business).  Globalization of Economies : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลก  Globalization of Markets : ความต้องการสินค้าและบริการโน้ม เอียงในทิศทางเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google