งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรียศิลป์ (Aesthetics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรียศิลป์ (Aesthetics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรียศิลป์ (Aesthetics)

2 ความหมายของสุนทรียศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ
บทที่ 1 ความหมายของสุนทรียศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ

3 ความหมายของ สุนทรียะ สุนทรียภาพ และสุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงาม สุนทรียะ คือ ความงาม สุนทรียภาพ คือ ความรู้สึกในความงาม

4 วิจิตรศิลป์ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้น เพื่อให้ความรู้สึกทาง
แบ่งตามลักษณะ จุดมุ่งหมาย ศิลปะ ได้เป็น 2 ประเภทคือ วิจิตรศิลป์ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้น เพื่อให้ความรู้สึกทาง สุนทรียภาพ ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย และให้คุณค่าทางความงามด้วย

5 ทัศนศิลป์ ( Visual Arts )
แบ่งตามลักษณะ การรับสัมผัส ศิลปะ ได้เป็น 3 สาขา คือ ทัศนศิลป์ ( Visual Arts ) รับสัมผัสด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม และศิลปะภาพถ่าย

6 ศิลปะแบ่งตามลักษณะ การรับสัมผัส (ต่อ)
โสตศิลป์ ( Aural Arts ) รับสัมผัสด้วยการฟัง ได้แก่ ดนตรี วรรณกรรม ( ผ่านการอ่านหรือร้อง ) โสตทัศนศิลป์ ( Audio Visual Arts ) รับสัมผัสด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกัน ได้แก่ ละคร การแสดง ภาพยนตร์

7 กิจกรรม ผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และสามารถรับสัมผัสได้ด้วยวิธีใด “ Mona lisa ” by Leonardo da vinci

8 กิจกรรม ผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และสามารถรับสัมผัสได้ด้วยวิธีใด “sunflowers” by vinsent van gogh

9 กิจกรรม ผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และสามารถรับสัมผัสได้ด้วยวิธีใด Pieta by Michelangelo

10 กิจกรรม ผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และสามารถรับสัมผัสได้ด้วยวิธีใด

11 อ้างอิง www.wikipedia.org/wiki/ศิลปะ www.prc.ac.th


ดาวน์โหลด ppt สุนทรียศิลป์ (Aesthetics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google