งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 บทที่ 3 การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร o o การผลิต หน่วยผลิต และอุตสาหกรรม o o ต้นทุนการผลิต o o การผลิตและต้นทุน o o.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 บทที่ 3 การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร o o การผลิต หน่วยผลิต และอุตสาหกรรม o o ต้นทุนการผลิต o o การผลิตและต้นทุน o o."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 บทที่ 3 การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร o o การผลิต หน่วยผลิต และอุตสาหกรรม o o ต้นทุนการผลิต o o การผลิตและต้นทุน o o รายรับและกำไร

2 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 22 การผลิต คือ กระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้เป็นผลผลิต รวมทั้งการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สินค้าและบริการ วิธีใดมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้ประกอบการ การผลิต หน่วยผลิต และอุตสาหกรรม Q A = f ( a 1, a 2, a 3, … ) ฟังก์ชันการผลิต

3 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 กรณีตัวอย่างการผลิตสินค้า  กระดาษถ่ายเอกสาร

4 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4 การผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร แต่ละประเภท นั้นจะใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระดาษที่ต้องการ ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร คือ “เยื่อกระดาษ” นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย สารเคมี และน้ำ รายละเอียด ดังนี้ โครงสร้างการผลิต โดย จณัญญา วิรุณานนท์

5 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 5 1.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต: คือเยื่อกระดาษ ซึ่ง ประกอบด้วยเยื่อใยยาว และเยื่อใยสั้น นอกจากนี้ ยังมี แคลเซียมคาร์บอเนต และแป้ง ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ใช้ใน การผลิตคิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิต 2. เคมีภัณฑ์: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตกระดาษถ่าย เอกสารที่สำคัญคือ “สารกันซึมน้ำ” “สารเพิ่มความ สว่าง” และ “สี” โดยสัดส่วนของต้นทุนสารเคมีอยู่ใน ระดับต่ำเพียงร้อยละ 2-8 ของต้นทุนการผลิต 3. พลังงาน: ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน โดยที่ต้นทุน พลังงานจะมีค่าสูงรองลงมาจากต้นทุนวัตถุดิบ โดยมี สัดส่วนร้อยละ 9-12 ของต้นทุนการผลิต

6 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 6

7 7 การ ผลิต กระ ดาษ AA จาก ต้น ยูคา ลิปตั ส

8 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 8 ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ผลิต : โรงงานผู้ผลิตกระดาษถ่ายเอกสารในประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงกระดาษพิมพ์เขียนมีอยู่ 5 บริษัทหลักๆ ได้แก 1) บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร (เนื้อ AA) 2) บจก. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (เนื้อ TPI) 3) บจก. กระดาษศรีสยาม (เนื้อศรีสยาม) 4) บจก. บูรพาอุตสาหกรรม (เนื้อบูรพา) 5) บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน (เนื้อบางปะอิน)

9 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 9 2. กลุ่มผู้แทนจำหน่าย : จำแนกตามเนื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ดังนี้ 1) เนื้อกระดาษ AA จัดจำหน่ายโดย บจ.เค พี ไอ เทรดดิ้ง หจก.บาง พลีสเตชั่นเนอรี่ บจ.ร่มฉัตรอาภา บจ.โอเชี่ยน เปเปอร์ บจ.เวิลด์แฟกซ์ เป เปอร์ บจ.สามเจริญเทรดดิ้ง บจ.แกรนด์เปเปอร์ บจ.สหผลเปเปอร์ บจ.ไนซ์ ลี่เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบจ.ซี.เอ็น ซิสเต็ม 2) เนื้อกระดาษ TPI จัดจำหน่ายโดย หจก.ลิ้มพาณิชย์ บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ บจ.แอลคอท แอนด์โก หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996) บจ.ฮั่วกี่เปเปอร์ บจ.ร็อคซี เปเปอร์ บจ.บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส 3) เนื้อกระดาษบางปะอิน จัดจำหน่ายโดย บจ.โรงงานอตุสาหกรรม กระดาษบางปะอิน และบจ.แพน-เปเปอร์ (1992) 4) เนื้อกระดาษบูรพา จัดจำหน่ายโดย บจ.เอยูเอส เปเปอร์ 5) เนื้อกระดาษศรีสยาม จัดจำหน่ายโดย บจ.กระดาษศรีสยาม 6) เนื้อกระดาษนำเข้า จัดจำหน่ายโดย บจ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย บจ. ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ บจ.ร็อคซี เปเปอร์

10 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 10 3. กลุ่มผู้ค้าปลีก: ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ค้าปลีกกระดาษ ถ่ายเอกสารคือตัวแทนจำหน่ายเครื่องเขียนและ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่น เนอรี่ ออฟฟิศเมท สหออฟฟิศ โบ๊ทบุ๊กส์ แอนด์ สเตชั่น เนอรี่ และออฟฟิศ ดีโปท์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เช่น B2S และ Data IT เป็นต้น

11 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 เราผลิตไฟฟ้าจากอะไร ? ในการผลิตไฟฟ้านั้น เราต้องนำพลังงานจาก แหล่งพลังงานต่างๆ มีอยู่บน โลกมาทำการผลิต แหล่งพลังงาน

12 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 12 ประเทศไทย มีการใช้ก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ ๗๐

13 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 13 แหล่งอ้างอิง เอกสารเผยแพร่ พลังงาน : เพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้คุณค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี รู้ ‘ รักษ์พลังงาน : รู้เท่าทันสถานการณ์ พลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

14 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 14 การผลิต น้ำอัดลม ถูกผลิตขึ้นมาได้ อย่างไร

15 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 15 John Stith Pemberton (January 8, 1831– August 16, 1888) was a Confederate veteran, an American druggist, and the inventor of Coca-Cola. Confederate veteranAmericandruggist Coca-Cola

16 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 16 THE PLANT HAS BEEN RUNNING TRIAL PRODUCTION AT LOW VOLUMES SINCE MID- NOVEMBER 2008 AND IS EXPECTED TO ATTAIN FULL CAPACITY DURING 2009. BY 2010, COCA-COLA HOPES TO REUSE OR RECYCLE 30 PER CENT OF ITS BOTTLES AND CANS IN THE US. IT’S LONG- TERM OBJECTIVE IS TO RAISE THIS FIGURE TO 100 PER CENT AS SOON AS POSSIBLE. www.packagingsouthasia.com/news/Coca_Cola

17 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1717 หน่วยผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ คือ หน่วยเศรษฐกิจที่ทำ หน้าที่ในการผลิต และ/หรือจำหน่ายสินค้าและบริการ และทำหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆ มาใช้ใน การผลิต ตัวอย่างของหน่วยผลิต เช่น ร้านค้าเจ้าของ คนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน เป็นต้น ความหมายของหน่วยผลิต (Firm) เพิ่ม

18 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1818 อุตสาหกรรม คือ กลุ่มหน่วยผลิตที่ผลิต สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน เช่น อุตสาหกรรมน้ำอัดลม อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผู้ผลิตน้อยรายหรือ จำนวนมาก ซึ่งเป็นตัวกำหนดโครงสร้างตลาด ความหมายของ อุตสาหกรรม (Industry ) เพิ่ม

19 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1919 ต้นทุนการผลิต ในการตัดสินใจว่าจะผลิตอย่างไร และจำนวนเท่าใด นั้น ผู้ผลิตต้องเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและรายรับ ต้นทุนลักษณะต่างๆ 1. ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง 2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาส 4. ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม 5. ต้นทุนระยะสั้นและต้นทุนระยะยาว

20 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2020 ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) เป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่จ่ายเป็นตัวเงิน ต้นทุนแฝง/ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง/ต้นทุนประเมิน (Implicit Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตเอง โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือจ่ายต่ำกว่า ราคาตลาด ซึ่งส่วนที่ไม่จ่ายหรือจ่ายต่ำกว่านี้สามารถ ประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้ ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง เช่นใช้บ้าน ใช้เงินทุน ใช้ แรงงานตนเอง

21 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2121 *คือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และสิ่งของ ซึ่งบางรายการอาจไม่ได้มีการจ่ายจริงก็ต้อง ประเมินค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนชัดแจ้ง ต้นทุนแฝง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ +

22 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2222 ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) * ต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่า ต้นทุนทางบัญชี กำไรทางเศรษฐศาสตร์ น้อย กว่า กำไรทางบัญชี

23 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2323 หมายถึงมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดา ทางเลือกทั้งหลายที่มีอยู่และได้สละไป เนื่องจากนำ ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใดเสีย แล้ว หลักค่าเสียโอกาส ใช้ในการคำนวณต้นทุนแฝง โดยพิจารณาว่าถ้านำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ใน ทางเลือกอื่น จะให้ผลตอบแทนเท่าใด ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เช่น นักข่าว (30,000) นักโฆษณา (50,000) นักเขียน (20,000)

24 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2424 หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมใดๆ ของหน่วยผลิต ที่ส่งผลต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอกหน่วยผลิต โดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชย ผลกระทบภายนอกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท - ผลกระทบที่เป็นด้านบวก (External Benefit)เช่น........... - ผลกระทบที่เป็นด้านลบ (External Cost) เช่น......... กรณีเกิดผลกระทบด้านลบ แล้วมีการจ่ายเงินชดเชย (compensation) จน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้เสียหายพอใจ ผลกระทบภายนอกอาจมีการลบล้างมีค่า เป็นศูนย์ได้ ผลกระทบภายนอก (Externalities) สวนสาธาร ณะ มลภาวะเป็น พิษ

25 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 25 External Cost

26 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 26 ผลจากน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม แม่น้ำเน่าเสีย ปลาตาย ชาวบ้านไม่สามารถ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเจ็บป่วย

27 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 27 External Benefit

28 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2828 ต้นทุนเอกชน (private cost or Internal Cost) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตของหน่วยผลิตเอกชน และหน่วยผลิตเป็นผู้รับภาระ โดยตรงที่เกิดจากการซื้อขายปัจจัยการผลิตผ่านตลาด ผลประโยชน์เอกชน (private benefit) คือผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตของหน่วยผลิตเอกชน ซึ่งก็คือรายรับจากการ ขายผลผลิตในตลาด ต้นทุนสังคม (social cost) = ต้นทุนเอกชน + ผลกระทบจากภายนอกที่เป็น ลบ ผลประโยชน์สังคม (social benefit) = ผลประโยชน์เอกชน + ผลกระทบจากภายนอกที่เป็น บวก ต้นทุนทางเอกชน และต้นทุนสังคม

29 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 29

30 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 30 การปฎิบัติการทางการทหารของ สหรัฐอเมริกาในการทำสงครามแต่ละครั้ง มีต้นทุนสูงมากดังตัวเลข  นักศึกษาสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่า External Cost ประกอบด้วยรายการ ใดบ้าง

31 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3131 การผลิตและต้นทุน เศรษฐศาสตร์แบ่งการผลิตออกเป็น 2 ระยะคือ การผลิตในระยะสั้น (short run period) การผลิตในระยะสั้นเป็นไปตามกฎว่าด้วย ผลผลิตเพิ่ม ลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Returns to Input) การผลิตในระยะยาว (Long run period) การผลิตในระยะยาว เป็นไปตามกฎว่าด้วยผลได้ต่อขนาด (Law of Returns to Scale)

32 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3232 การผลิตในระยะสั้น ปัจจัยแปรผัน (variable factors) ปัจจัยคงที่ (fixed factors) ปัจจัยที่มีปริมาณการใช้แปร ผันตามปริมาณผลผลิตที่ได้ ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยน ปริมาณการใช้ได้ตามต้องการ ปัจจัยที่มีปริมาณคงที่ ไม่ แปรผันตามปริมาณผลผลิต ไม่ว่าจะผลิตมาก น้อย หรือไม่ผลิตเลย ก็เสียค่า ต้นทุนให้กับปัจจัยเหล่านี้ เช่น อาคาร เครื่องจักร ที่ดิน ร้านเสริมสวย มีร้าน ใช้ อุปกรณ์ขนาดใหญ่ๆ แชมพู น้ำ ไฟฟ้า ลูกจ้าง

33 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3333 การผลิตในระยะสั้น (short run period) การผลิตในระยะสั้นเป็นไปตามกฎว่าด้วยผลผลิตเพิ่ม ลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Returns to Input) ระยะแรก  การใช้ปัจจัยคงที่ + ปัจจัยแปร ผัน  ผลผลิตเพิ่มขึ้น ระยะต่อมา  การใช้ปัจจัยคงที่ + เพิ่มปัจจัย แปรผัน  ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ ลดลง คือผลผลิต เพิ่มลดลง

34 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3434 หมายถึง การผลิตที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกอย่างให้ มีจำนวนตามต้องการได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานหรือกิจการ ในระยะยาวปัจจัยทุกอย่างจึงเป็นปัจจัยแปรผัน (ไม่มีปัจจัยคงที่) การผลิตในระยะยาว (long run period) การผลิตในระยะยาว เป็นไปตามกฎว่าด้วยผลได้ต่อขนาด (Law of Returns to Scale) สาระสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกอย่างในอัตราร้อยละที่เท่ากัน อาจทำให้ ปริมาณผลผลิตรวมเปลี่ยนแปลงไปในอัตราร้อยละที่แตกต่างไป คือ หากผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น มากกว่า อัตราเพิ่มของปัจจัยการผลิต เรียกว่า ผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (increasing returns to scale) หากผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น น้อยกว่า อัตราเพิ่มของปัจจัยการผลิต เรียกว่า ผลได้ต่อขนาดลดลง (decreasing returns to scale)

35 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3535 ผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing returns to scale) เกิดขึ้นได้จากการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) เช่น -มีการแบ่งงานกันทำได้อย่างเหมาะสม เกิดความชำนาญ -มีการซื้อปัจจัยได้ครั้งละมากๆ ในราคาถูกลง ถ้าใช้ปัจจัยการผลิต  10 %  ผลผลิต  12 %

36 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3636 ผลได้ต่อขนาดลดลง (decreasing returns to scale) ถ้าใช้ปัจจัยการผลิต  10 %  ผลผลิต  8 % เกิดขึ้นได้จากการไม่ประหยัดต่อขนาด (diseconomies of scale) เช่น เมื่อขยายการผลิตใหญ่เกินไประดับหนึ่งแล้ว การดูแลอาจ ไม่ทั่วถึง ต้องแย่งทรัพยากรมาจากหน่วยงานอื่น ส่งผลทำให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

37 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3737 การผลิต ปัจจัยแปรผัน ต้นทุนแปรผัน (variable cost) ปัจจัยคงที่ ต้นทุนคงที่ (fixed cost) ต้นทุนที่จ่ายให้กับปัจจัย แปรผัน ซึ่งจะเปลี่ยนตามปริมาณ ผลผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า-ประปา ต้นทุนที่จ่ายให้กับปัจจัย คงที่ ซึ่งไม่เปลี่ยนตามปริมาณ ผลผลิต เช่น เงินเดือนประจำ ค่า เช่าที่ดิน

38 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3838 ต้นทุนระยะสั้น และต้นทุนระยะยาว ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น ต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ ต้นทุนการผลิตในระยะยาว ต้นทุนแปรผัน

39 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3939 ต้นทุนในลักษณะต่างๆ และการสร้างเส้นต้นทุน ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) และต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost: TVC) ดังนั้น TC = TFC + TVC ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 หน่วย (Average Total Cost: ATC หรือ AC) คือต้นทุนรวมหารด้วยจำนวนผลผลิต ดังนั้น AC = TC/Q = AFC + AVC ต้นทุนเพิ่ม (Marginal Cost: MC) คือต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มหรือลด) จากการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มหรือลด) 1 หน่วย ดังนั้น MC =  TC/  Q คือ ความชันของ เส้น TC TC = TFC + TVC Q Q Q AC = AFC + AVC

40 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4040 QTFCTVCTCAFC =TFC/Q AVC =TVC/Q ATC หรือ AC =TC/Q =AFC+AVC MC =  TC  Q 040….. 145 …….……..……. 248122463 3415191.335 6.33 7 44323618917 5465690.81313.833 ตารางความสัมพันธ์ของต้นทุนประเภทต่างๆ 4 94595 4/15/1 9/1 หรือ 4+5 (9-4)/(1-0) TC 2 -TC 1 /Q 2 -Q 1

41 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4141 AFC AVC AC MC ต้นทุน (C) 0 ปริมาณผลผลิต (Q)

42 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4242 รายรับและกำไร รายรับจากการผลิต o oรายรับรวม (Total Revenue: TR) TR= P x Q o oรายรับเฉลี่ย (Average Revenue: AR) AR = TR/Q o oรายรับเพิ่ม (Marginal Revenue: MR) MR =  TR/  Q TR 2 -TR 1 Q 2 -Q 1 คือ ความชันของ เส้น TR

43 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4343 PQTR=PxQAR=TR/Q MR=  TR/  Q 100...............….. 101........ ….. 102...............….. 1033010 44010 55010 66010 77010 ตารางรายรับประเภทต่างๆ (กรณีราคาคงที่ : ตลาดแข่งขันสมบรูณ์) 0 10 20 0 10 0

44 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4444 เส้นรายรับประเภทต่างๆ รายรับ 0 ปริมาณผลผลิต (Q) TR AR =MR =D =P ตลาดแข่งขันสมบรูณ์ เส้นตรงขนาน แกนนอน

45 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4545 PQTR=PxQAR=TR/Q MR=  TR/  Q 11000- 101 92…….……….. 832486 742874 653062 56 50 47284-2 ตารางรายรับประเภทต่างๆ (กรณีราคาไม่คงที่ : ตลาดแข่งขันไม่สมบรูณ์) 18  9x2 9  18 /2 8  (18-10) (2-1)

46 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 46 เส้นรายรับประเภทต่างๆ รายรับ 0 Q ปริมาณผลผลิต (Q) TR MR AR TR สูงสุด MR =0 30 Q = 6 P = 5 ตลาดแข่งขันไม่สมบรูณ์ TR ระฆังคว่ำ AR,MR มีความ ชันเป็นลบ MR มีความชัน เป็น 2 เท่าของ AR

47 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4747 กำไรทางบัญชีและกำไรทางเศรษฐศาสตร์ กำไรทางบัญชี = รายรับรวม – ต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = ต้นทุนชัดแจ้ง + ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง ต้นทุนทางบัญชี = ต้นทุนชัดแจ้ง กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = รายรับรวม– ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง = ค่าเสียโอกาส

48 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4848 กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = รายรับรวม – ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = TR - TC กำไรทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 0 เรียกว่าได้ กำไรปกติ (normal profit) กำไรทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่า 0 เรียกว่าได้ กำไรเกินปกติ (abnormal profit = economic profit) กำไรทางเศรษฐศาสตร์ น้อยกว่า 0 เรียกว่าได้ ขาดทุนทาง เศรษฐศาสตร์(economic loss) TR = TC TR > TC TR < TC

49 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 49 เงื่อนไขของกำไรสูงสุด ต้นทุน รายรับ กำไรรวม ปริมาณผลผลิต (Q) ต้นทุนรวม (TC) รายรับรวม (TR) 0 Q2 กำไรรวม a b ช่วงที่ TR ห่างจาก TC มากที่สุด แสดงถึงกำไรสูงสุดนั้น slope ของ TR = slope ของ TC นั่นคือ MR = MC J กำไร = TR - TC Q1 Q3

50 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 5050 ทดสอบ ลาออกจากที่ทำงานเดิม ( เงินเดือน 7,000 บาท ) มาทำธุรกิจส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายคือ - ค่าน้ำค่าไฟ = 2,000 บาท - ค่าวัตถุดิบ = 7,000 บาท - ค่าเช่าสำนักงาน = 30,000 บาท - ค่าจ้างพนักงาน = 100,000 บาท จงหา 1. ต้นทุนค่าเสียโอกาส = …………………………………………………… …. 2. ต้นทุนชัดแจ้ง = …………………………………………………… ……….. 3. ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง = …………………………………………………… ……….. 139000  2000+30000+7000+100000 ต้นทุนค่าเสียโอกาส 7000  ต้นทุนค่าเสียโอกาส เงินเดือนเดิม 7000  เงินเดือนเดิม

51 EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 5151 ทดสอบ 4. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ =…………………………………………………… …. 5. ต้นทุนทางบัญชี = …………………………………………………… ……….. 6. ถ้ามีรายรับ 146,000 บาท กำไรทางบัญชี = …………………… กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = …………………… 7. ถ้ามีรายรับ 200,000 บาท กำไรทางบัญชี = …………………… กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = …………………… 146000  (2)+(3) = 139000 +7000 =ต้นทุนเอกชน ต้นทุนชัดแจ้ง 139000  ข้อ 2 = ต้นทุนชัดแจ้ง กำไรปกติ = 0 คือผลิตคุ้มทุน = กำไรเกินปกติ หรือมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ 54000  200000-146000 61000  200000-139000 7000  146000-139000


ดาวน์โหลด ppt EC961 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 บทที่ 3 การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร o o การผลิต หน่วยผลิต และอุตสาหกรรม o o ต้นทุนการผลิต o o การผลิตและต้นทุน o o.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google