งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Alkenes & Alkynes. อัลคีน (C n H 2n ) CH 2 =CHCH 2 CH 3 1-butene CH 3 CH=CHCH 2 CH 3 2-pentene CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CH 3 1-hexene 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Alkenes & Alkynes. อัลคีน (C n H 2n ) CH 2 =CHCH 2 CH 3 1-butene CH 3 CH=CHCH 2 CH 3 2-pentene CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CH 3 1-hexene 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Alkenes & Alkynes

2 อัลคีน (C n H 2n ) CH 2 =CHCH 2 CH 3 1-butene CH 3 CH=CHCH 2 CH 3 2-pentene CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CH 3 1-hexene 2

3 กรณีที่โครงสร้างเป็นวง  ตำแหน่งของพันธะคู่จะอยู่ในตำแหน่งที่ 1 และ 2 เสมอ  นับวนในทิศทางที่หมู่แทนที่อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุด

4 2-methyl-1-butene 3-ethyl-5-methylcyclohexene trans-4-ethyl-3-octene 1 1 18 4

5 สมบัติทางกายภาพ Solubility - ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีใน non-polar solvent Low density, boiling point & melting point - ขึ้นกับขนาดของโมเลกุล อัลคีนที่มีจำนวนพันธะคู่มากๆ มักเป็นสารประกอบที่มีสี เช่น รงควัตถุ (pigments) ในผักและผลไม้

6 การเตรียมอัลคีน 1. Dehydrohalogenation of alkyl halide (RX) 6 CH 3 CH 2 CH 2 ClCH 3 CH = CH 2 KOH, alc

7 2. Dehydration of alcohol 7 CH 3 CHCH 3 CH 3 CH = CH 2 OH H+H+ Heat

8 3. Dehalogenation of vicinal dihalides 8 CH 3 CH CHCH 3 Br CH 3 CH = CHCH 2 Zn

9 ปฏิกิริยาของอัลคีน (Addition Reaction) 1. Hydrogenation syn-addition 9 CH 3 CH = CH 2 CH 3 CH CH 2 H 2 /Pt H H

10 2. Halogenation anti-addition 10

11

12 “Markovnikov’s rule” Addition reaction ระหว่าง reagent ที่ไม่สมมาตร เช่น HX, H 2 O กับ อัลคีนที่ไม่สมมาตร ( R-CH=CR 2 ) พบว่า major product จะได้จากการเติม H ของ reagent เข้าที่ คาร์บอนของพันธะคู่ที่มี H เกาะอยู่มากกว่า 12

13 3. Hydrohalogenation syn-addition anti-addition 13

14

15 4. Addition of sulfuric acid

16 5. Hydration 16

17 6. Halohydrin formation หมู่ -OH จาก H 2 O จะเข้าจับกับคาร์บอน ของพันธะคู่ที่มี H เกาะอยู่น้อยกว่า 17

18 7. Oxidation of alkene (Glycol formation) Glycol (Diol) 18

19

20 8. Oxidative Cleavage of Alkene 20

21 21

22 1-ethyne (Acetylene) 1-propyne 2-pentyne 1-butyne อัลไคน์ (C n H 2n-2 ) 22

23 การเตรียมอัลไคน์ 1. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides (-HX)

24 2. Dehalogenation of tetrahalides 24

25 ปฏิกิริยาของอัลไคน์ 1. Addition of halogen 25

26 2. Addition of hydrogen halide (HX) Gem-dihalides 26

27

28 3. Addition of hydrogen (Reduction) 28

29 2-butyne

30 4. Acidity of terminal alkyne

31 5. Hydration toutomerization Enol form Keto form Tautomerization

32 6. Oxidative cleavage of alkyne KMnO 4 32


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Alkenes & Alkynes. อัลคีน (C n H 2n ) CH 2 =CHCH 2 CH 3 1-butene CH 3 CH=CHCH 2 CH 3 2-pentene CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CH 3 1-hexene 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google