งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 Introduction. ความสำคัญของธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ที่มีความเสถียรกับ คาร์บอนอะตอมอื่น (Catenation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 Introduction. ความสำคัญของธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ที่มีความเสถียรกับ คาร์บอนอะตอมอื่น (Catenation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 Introduction

2 ความสำคัญของธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ที่มีความเสถียรกับ คาร์บอนอะตอมอื่น (Catenation) รวมทั้งธาตุอื่นๆได้ เกิดได้ทั้ง single, double และ triple bonds 2

3 ประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน (Functional group)  หมู่อะตอมที่บอกให้ ทราบถึงชนิดของสาร อินทรีย์ และเป็นกลุ่มที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ สารนั้นๆเกิดปฏิกิริยา 3

4 4

5 ประเภทของสารอินทรีย์ Hydrocarbons Alcohols & Ethers Carboxylic acids Esters Amides Amines Aldehydes Ketones C & H only R – OH ; R – OR’ R – COOH R – COOR’ R – CONH 2 R – NH 2 R – CHO R (C=O) R’ R และ R’ หมายถึง Alkyl group (C n H 2n+1 ) 5

6 6

7 สูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ Structural Formula Condensed Formula Line Formula 7

8 แบบจำลองโครงสร้างสามมิติ Ball and stick Model ModelSpace-filling 8

9 Isomerism Isomers Isomers  สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่สูตรโครงสร้างต่างกัน 9

10 A. Structural isomers 1.Chain isomers 2.Position isomers 3.Functional group isomers 10

11 1. Chain isomers Pentane 11

12 Hexane

13 2. Position isomers 123 12 13

14 3. Functional group isomers Ether Alcohol 14

15 trans-cis- B. Geometric isomers 15

16 CH 3 CH=CHCH 3 trans-2-butenecis-2-butene 16

17 Alkanesไม่มี geometric isomers เพราะพันธะใน โมเลกุลซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวเกิด rotation ได้ Alkenes มีพันธะคู่ซึ่งจัดเป็น rigid bond จึงเกิด geometric isomers ได้ Alkynes มีพันธะสามซึ่งจัดเป็น rigid bond เช่นกัน แต่โครงสร้างเป็น linear จึงไม่มี geometric isomers Geometric isomers 17

18 C. Optical isomers 18

19 Chiral carbon 19

20 การเรียกชื่อสารอินทรีย์ 1.Common Name เช่น อัลคีน 20

21 อัลเคน  กรณีที่เป็นไอโซเมอร์กัน จะมีคำนำหน้าชื่อเพื่อ บอกความแตกต่าง โดยโซ่ตรงนำหน้าด้วย n- (normal) และ โซ่กิ่งนำหน้าด้วย iso- หรือ neo- 21

22 neopentane isobutane n-butane C 4 H 10 22

23 2. ระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 2.1) เลือกสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดและผ่านหมู่ฟังก์ชัน กำหนดให้เป็นโซ่หลัก prefix - parent - suffix หมู่แทนที่ จำนวน C หมู่ฟังก์ชัน 7 C 23

24 2.2) เรียกชื่อ parent หรือโซ่หลักตามจำนวนคาร์บอน 24

25 2.3) กรณีที่โครงสร้างเป็นวง ให้นำหน้าด้วยคำว่า cyclo- 25

26 2.4) ใช้คำลงท้าย (suffix) เพื่อบอกชนิดของสารอินทรีย์ ชนิดของสารคำลงท้าย ชนิดของสาร คำลงท้าย alkane -ane alkene -ene alkyne -yne alcohol -ol aldehyde -al ketone -one 26

27 2.5) ระบุตำแหน่งของ C ในสายโซ่หลัก โดยให้หมู่แทนที่ (หมู่ที่มาเกาะ, R group) หรือ หมู่ฟังก์ชัน มีตำแหน่ง น้อยที่สุด 2.6) ระบุตำแหน่งและเรียกชื่อหมู่แทนที่ตามจำนวน C โดย ลงท้าย ด้วย –yl 2.7) ถ้าหมู่แทนที่เป็นหมู่เดียวกัน ให้นำหน้าชื่อด้วย di-, tri-, tetra-,…. เพื่อบอกจำนวนหมู่ 2.8) เรียกหมู่แทนที่เรียงตามลำดับตัวอักษร 27

28 Common name ของหมู่แทนที่ (R group)

29 17 2,4-dimethylpentane 4-ethyl-2-methylheptane

30 ชนิดของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ 30


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 Introduction. ความสำคัญของธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ที่มีความเสถียรกับ คาร์บอนอะตอมอื่น (Catenation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google