งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Alkyl Halides. ได้แก่ สารประกอบอัลเคน ซึ่งไฮโดรเจนถูก แทนที่ด้วยธาตุหมู่ 7 (halogen) ในบางครั้งอาจเรียกว่า “Haloalkanes” สูตรทั่วไปคือ R-X ( X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Alkyl Halides. ได้แก่ สารประกอบอัลเคน ซึ่งไฮโดรเจนถูก แทนที่ด้วยธาตุหมู่ 7 (halogen) ในบางครั้งอาจเรียกว่า “Haloalkanes” สูตรทั่วไปคือ R-X ( X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Alkyl Halides

2 ได้แก่ สารประกอบอัลเคน ซึ่งไฮโดรเจนถูก แทนที่ด้วยธาตุหมู่ 7 (halogen) ในบางครั้งอาจเรียกว่า “Haloalkanes” สูตรทั่วไปคือ R-X ( X = F, Cl, Br, I) 2 อัลคิลเฮไลด์

3 ประเภทของอัลคิลเฮไลด์  อัลคิลเฮไลด์ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามจำนวนหมู่อัลคิล (R-) ที่เกาะกับคาร์บอนซึ่งสร้างพันธะอยู่กับฮาโลเจน (X) 3

4 การเรียกชื่อของอัลคิลเฮไลด์ 1. Common name - ระบุชื่อหมู่อัลคิล ตามด้วยชื่อหมู่เฮไลด์ CH 3 CH 2 Cl Ethyl chloride t-Butyl bromide Benzyl bromide 4

5 2. IUPAC Name  เรียกเป็น haloalkane โดยให้ฮาโลเจนเป็นหมู่ แทนที่บนสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด และระบุ ตำแหน่งให้เป็นตัวเลขน้อยๆ 3-Bromo-1-chlorobutane 1 5

6 6

7 ปฏิกิริยาของ RX 7

8 S = Substitution reaction N = Nucleophile ; Nu 1,2 = จำนวนโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในขั้น ที่ 1 ของปฏิกิริยาการแทนที่นั้นๆ - กลไกแบบ S N 1 และ S N 2 8 Substitution reaction

9 1.เกิดได้ดีกับ Primary และ Secondary RX 2.ปฏิกิริยาเกิดเพียง 1 ขั้นตอน โดยการรวมตัว ระหว่างสารตั้งต้นและรีเอเจนต์ 3.ไม่เกิด carbonium ion หรือ carbocation (C + ) CH 3 CH 2 Br + H 2 O  CH 3 CH 2 OH + HBr SN2SN2SN2SN2 9

10 CH 3 Br + KCN  CH 3 CN + KBr S N 2 10

11 1.เกิดได้ดีกับ Tertiary RX 2.ปฏิกิริยาเกิด 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 : เกิด carbonium ion เนื่องจาก X หลุดออก จากสารตั้งต้น ขั้นที่ 2 : รีเอเจนต์เข้าทำปฏิกิริยากับ carbonium ion SN1SN1SN1SN1 (CH 3 ) 3 CBr + H 2 O  CH 3 CH 2 OH + HBr 11

12 ขั้นที่ 1 (CH 3 ) 3 C - Br  (CH 3 ) 3 C + Br +- ขั้นที่ 2 (CH 3 ) 3 C + H 2 O  (CH 3 ) 3 C - OH + Carbonium ion 12..

13 CH 3 (CH 2 ) 2 C OH + HBr 13 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 C Br + H 2 O

14 Elimination reaction CH 3 CH 2 Br + OH  CH 2 = CH 2 + H 2 O + Br (CH 3 ) 3 CCl + OH  CH 2 = C(CH 3 ) 2 + H 2 O + Cl 14 - - - -


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Alkyl Halides. ได้แก่ สารประกอบอัลเคน ซึ่งไฮโดรเจนถูก แทนที่ด้วยธาตุหมู่ 7 (halogen) ในบางครั้งอาจเรียกว่า “Haloalkanes” สูตรทั่วไปคือ R-X ( X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google