งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Alkyl Halides.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Alkyl Halides."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Alkyl Halides

2 อัลคิลเฮไลด์ ได้แก่ สารประกอบอัลเคน ซึ่งไฮโดรเจนถูกแทนที่ด้วยธาตุหมู่ 7 (halogen) ในบางครั้งอาจเรียกว่า “Haloalkanes” สูตรทั่วไปคือ R-X ( X = F, Cl, Br, I) 2

3 ประเภทของอัลคิลเฮไลด์
 อัลคิลเฮไลด์ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามจำนวนหมู่อัลคิล (R-) ที่เกาะกับคาร์บอนซึ่งสร้างพันธะอยู่กับฮาโลเจน (X) 3

4 การเรียกชื่อของอัลคิลเฮไลด์
1. Common name - ระบุชื่อหมู่อัลคิล ตามด้วยชื่อหมู่เฮไลด์ CH3CH2Cl Ethyl chloride t-Butyl bromide Benzyl bromide 4

5  เรียกเป็น haloalkane โดยให้ฮาโลเจนเป็นหมู่
2. IUPAC Name  เรียกเป็น haloalkane โดยให้ฮาโลเจนเป็นหมู่ แทนที่บนสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด และระบุ ตำแหน่งให้เป็นตัวเลขน้อยๆ 1 3-Bromo-1-chlorobutane 5

6 6

7 ปฏิกิริยาของ RX 7

8 Substitution reaction
กลไกแบบ SN1 และ SN2 S = Substitution reaction N = Nucleophile ; Nu 1,2 = จำนวนโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในขั้น ที่ 1 ของปฏิกิริยาการแทนที่นั้นๆ - 8

9 CH3CH2Br + H2O  CH3CH2OH + HBr
SN2 เกิดได้ดีกับ Primary และ Secondary RX ปฏิกิริยาเกิดเพียง 1 ขั้นตอน โดยการรวมตัวระหว่างสารตั้งต้นและรีเอเจนต์ ไม่เกิด carbonium ion หรือ carbocation (C+) CH3CH2Br + H2O  CH3CH2OH + HBr 9

10 CH3Br + KCN  CH3CN + KBr SN2 10

11 (CH3)3CBr + H2O  CH3CH2OH + HBr
SN1 เกิดได้ดีกับ Tertiary RX ปฏิกิริยาเกิด 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 : เกิด carbonium ion เนื่องจาก X หลุดออก จากสารตั้งต้น ขั้นที่ 2 : รีเอเจนต์เข้าทำปฏิกิริยากับ carbonium ion (CH3)3CBr + H2O  CH3CH2OH + HBr 11

12 (CH3)3C - Br  (CH3)3C + Br (CH3)3C + H2O  (CH3)3C - OH .. .. + - +
ขั้นที่ 1 + - (CH3)3C - Br  (CH3)3C Br Carbonium ion ขั้นที่ 2 .. + (CH3)3C H2O  (CH3)3C - OH .. 12

13 CH3 CH3(CH2)2 C OH + HBr CH3CH2CH2C Br + H2O CH3 CH3 CH3 13

14 Elimination reaction - CH3CH2Br + OH  CH2 = CH2 + H2O + Br - - -
(CH3)3CCl + OH  CH2 = C(CH3)2 + H2O + Cl 14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Alkyl Halides.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google