งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1มันสำปะหลัง X. 2  ปริมาณการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของ มันสำปะหลังโลก สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2548 ตกลงเล็กน้อย ( ตารางที่ 1) ( ตารางที่ 1)  พื้นที่การผลิตโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1มันสำปะหลัง X. 2  ปริมาณการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของ มันสำปะหลังโลก สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2548 ตกลงเล็กน้อย ( ตารางที่ 1) ( ตารางที่ 1)  พื้นที่การผลิตโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1มันสำปะหลัง X

2 2  ปริมาณการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของ มันสำปะหลังโลก สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2548 ตกลงเล็กน้อย ( ตารางที่ 1) ( ตารางที่ 1)  พื้นที่การผลิตโลก ยังสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งปี 2548 ด้วย ( ตารางที่ 1) ( ตารางที่ 1)  ประเทศผู้ผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของ โลกคือ ไนจีเรีย รองลงมา คือ บราซิล อินโดนีเซีย และไทย ตามลำดับ ( ตารางที่ 2) ( ตารางที่ 2) สรุปสถานการณ์ใน ตลาดโลก X ต่ อ

3 3  การผลิตมันสำปะหลังปี 2548 ลดลง กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเนื้อที่เก็บ เกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไร ก็ตาม ในปี 2549 มีแนวโน้มว่า ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน ระดับเดิม เนื่องจากพื้นที่และผลผลิต ต่อไร่สูงขึ้น ( ตารางที่ 3) ( ตารางที่ 3)  ราคามันสำปะหลังในช่วง 8 เดือน แรกของปี 2549 มีการปรับตัวลดลง จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ( ตารางที่ 4) ( ตารางที่ 4)  ในขณะที่ราคาส่งออกมันสำปะหลัง (F.O.B. ) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2548 ( ตารางที่ 5)( ตารางที่ 5) สรุปสถานการณ์ใน ประเทศ X ต่ อ

4 4  การส่งออกของไทยปี 2548 ปรับตัว ลดลงจากที่ปีที่ผ่านมา อัน เนื่องมาจากผลผลิตที่ลดลง อย่างไร ก็ตาม ใน 9 เดือนแรกของปี 2549 การส่งออกของไทยยังอยู่ในระดับดี โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออก ใกล้เคียงกับการส่งออกทั้งปีของปี 2548 ( ตารางที่ 6 และ 7) ( ตารางที่ 6 และ 7)  ตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทย ได้แก่ จีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย โดยมันอัดเม็ดและมัน เส้นถือเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ ทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก ( ตารางที่ 8) ( ตารางที่ 8) สรุปสถานการณ์ใน ประเทศ ( ต่อ ) X

5 5 แนวโน้มในอนาคต X ต่ อ  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้พยากรณ์ผลการ ผลิตมันสำปะหลังในปี 2549/50 ว่ามี แนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากราคาหัวมัน สำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ยังคงอยู่ ในเกณฑ์ดี ประกอบกับความต้องการใช้ มันสำปะหลังในประเทศที่ยังขยายตัว อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ นำไปผลิตเอทานอล รวมทั้ง ความ ต้องการในตลาดโลกยังแสดงแนวโน้มที่ดี อยู่ ( ตารางที่ 9) ( ตารางที่ 9)

6 6  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ราคามันสำปะหลังจะมีราคาใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา เพราะแม้ว่าผลผลิตจะสูงขึ้น แต่ ความต้องการก็ยังมีมาก ซึ่งจะช่วยดูดซับ ผลผลิตที่มากขึ้นได้  ราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า สามารถบอกแนวโน้มของราคามัน สำปะหลัง ในอนาคตได้ โดยราคามัน สำปะหลังเส้นล่วงหน้า สำหรับเดือน มีนาคม และเมษายนปี 2550 ปิดที่ 3.89 และ 3.87 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ แนวโน้มในอนาคต ( ต่อ ) X ต่ อ

7 7 จบการ นำเสนอ X

8 8 ตาราง ประกอบ

9 9 สถานการณ์มัน สำปะหลังโลก ตารางที่ 1 : การผลิตมัน สำปะหลังของโลก ที่มา : FAO ปริมาณ การผลิต ( พันตัน ) 184, , , , ,07 0 พื้นที่การ ลิต ( เฮคเตอร์ ) 17,189,336 17,448,463 17,634,300 18,548,725 18,675,399 ผลผลิต เฉลี่ย ( ตันต่อ เฮคเตอร์ )

10 10 ตารางที่ 2 : ผู้ผลิตมัน สำปะหลังที่สำคัญของโลก ไนจีเรี ย 32,06832,74932,91338,179 บราซิล 22,57723,06621,96123,92726,645 อินโดนี เซีย 17,05516,91318,52419,42519,459 ไทย 18,39616,86819,71821,44016,938 คองโก 15,43614,93014,94514,95114,974 กานา 8,9669,73110,2399,739 ที่มา : FAO หน่วย : พันตัน

11 * 1. เนื้อที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) 6,434,8 97 6,757,4 07 6,523,8 98 6,933, เนื้อที่เก็บ เกี่ยว ( ไร่ ) 6,386,477 6,608,363 6,161,9 28 6,692, ผลผลิต ( ตัน ) 19,71 7,534 21,44 0,487 16,938, ,584, ผลผลิตต่อ ไร่ ( ก. ก.) - ปลูก 3,0643,7132,5962,749 - เก็บ 3,0873,2443,2573,375 สถานการณ์มัน สำปะหลังในไทย * ประมาณการ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตารางที่ 3 : สถานการณ์มันสำปะหลัง ในไทยโดยรวม

12 12 ราคาที่เกษตรกรขาย ได้ที่ไร่นา ม. ค.- ส. ค. หัวมันสำปะหลังสดคละ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตารางที่ 5 : ราคามันสำปะหลังส่งออก (Bangkok F.O.B.) มันอัดเม็ด สตาร์ช ที่มา : FAO ตารางที่ 4 : ราคามันสำปะหลังที่ เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม หน่วย : เหรียญต่อตัน

13 13 ตารางที่ 6 : ปริมาณการส่งออก มันสำปะหลังของไทย ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ หน่วย : พันตัน รายการ ( ม. ค.- ก. ย.) มันอัดเม็ดและ มันเส้น 29, , , , ,089 แป้งมัน สำปะหลัง 8,494 10, , , ,604 เด๊กตรินและ โมดิไฟด์ สตาร์ชอื่น ๆ 4,5845,2546,5355,9414,594 ผลิตภัณท์มัน อื่น ๆ ,1843,4292,390 รวม 42, , , , ,67 7 ต่ อ

14 14 ตารางที่ 7 : มูลค่าการส่งออกมัน สำปะหลังของไทย ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ หน่วย : ล้านบาท รายการ ( ม. ค.- ก. ย.) มันอัดเม็ดและมัน เส้น 8, , , , , แป้งมันสำปะหลัง 6, , , , , เด๊กตรินและโมดิ ไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ 7, , , , , ผลิตภัณท์มันอื่น ๆ , รวม 22, , , , ,09 8.4

15 15 ตารางที่ 8 : ตลาดส่งออกมัน สำปะหลังของไทย ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ หน่วย : ล้านบาท ประเทศ ( ม. ค.- ก. ย ) 1 จีน 7,05811,32215,32114,571 2 ญี่ปุ่น 4,2704,8524,8193,733 3 อินโดนีเซีย 2,1681,1301,8752,744 4 ไต้หวัน 2,0952,3102,4002,112 5 มาเลเซีย 1, ,2301,121 6 เกาหลีใต้ 6821, สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 2,8073, ฟิลิปปินส์

16 16 แนวโน้มมันสำปะหลัง ไทยในอนาคต ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ตารางที่ 9 : ด้าน การผลิต ผลการ พยากรณ์ 2548/ / 50 ปริมา ณ ร้อยละ เพิ่ม - ลด เนื้อที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตัน ) ผลผลิตต่อไร่ ( กิโลกรัม ) 3,


ดาวน์โหลด ppt 1มันสำปะหลัง X. 2  ปริมาณการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของ มันสำปะหลังโลก สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2548 ตกลงเล็กน้อย ( ตารางที่ 1) ( ตารางที่ 1)  พื้นที่การผลิตโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google