งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

X มันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "X มันสำปะหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 X มันสำปะหลัง

2 สรุปสถานการณ์ในตลาดโลก
X สรุปสถานการณ์ในตลาดโลก ปริมาณการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลังโลก สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2548 ตกลงเล็กน้อย (ตารางที่ 1) พื้นที่การผลิตโลก ยังสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งปี 2548 ด้วย (ตารางที่ 1) ประเทศผู้ผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของโลกคือ ไนจีเรีย รองลงมา คือ บราซิล อินโดนีเซีย และไทย ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ต่อ

3 สรุปสถานการณ์ในประเทศ
X สรุปสถานการณ์ในประเทศ การผลิตมันสำปะหลังปี 2548 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 มีแนวโน้มว่าปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเดิม เนื่องจากพื้นที่และผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น (ตารางที่ 3) ราคามันสำปะหลังในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2549 มีการปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย (ตารางที่ 4) ในขณะที่ราคาส่งออกมันสำปะหลัง (F.O.B. ) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2548 (ตารางที่ 5) ต่อ

4 สรุปสถานการณ์ในประเทศ (ต่อ)
X สรุปสถานการณ์ในประเทศ (ต่อ) การส่งออกของไทยปี 2548 ปรับตัวลดลงจากที่ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากผลผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ใน 9 เดือนแรกของปี 2549 การส่งออกของไทยยังอยู่ในระดับดี โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกใกล้เคียงกับการส่งออกทั้งปีของปี 2548 (ตารางที่ 6 และ 7) ตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทยได้แก่ จีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย โดยมันอัดเม็ดและมันเส้นถือเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก (ตารางที่ 8)

5 X แนวโน้มในอนาคต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยากรณ์ผลการผลิตมันสำปะหลังในปี 2549/50 ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับความต้องการใช้มันสำปะหลังในประเทศที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปผลิตเอทานอล รวมทั้ง ความต้องการในตลาดโลกยังแสดงแนวโน้มที่ดีอยู่ (ตารางที่ 9) ต่อ

6 X แนวโน้มในอนาคต (ต่อ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าราคามันสำปะหลังจะมีราคาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพราะแม้ว่าผลผลิตจะสูงขึ้น แต่ความต้องการก็ยังมีมาก ซึ่งจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มากขึ้นได้ ราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าสามารถบอกแนวโน้มของราคามันสำปะหลัง ในอนาคตได้ โดยราคามันสำปะหลังเส้นล่วงหน้า สำหรับเดือน มีนาคม และเมษายนปี 2550 ปิดที่ 3.89 และ 3.87 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ต่อ

7 X จบการนำเสนอ

8 ตารางประกอบ

9 สถานการณ์มันสำปะหลังโลก ปริมาณการผลิต (พันตัน)
ตารางที่ 1 : การผลิตมันสำปะหลังของโลก 2544 2545 2546 2547 2548 ปริมาณการผลิต (พันตัน) 184,692 185,088 192,365 203,171 203,070 พื้นที่การลิต (เฮคเตอร์) 17,189,336 17,448,463 17,634,300 18,548,725 18,675,399 ผลผลิตเฉลี่ย (ตันต่อเฮคเตอร์) 10.74 10.61 10.91 10.95 10.87 ที่มา: FAO

10 ตารางที่ 2 : ผู้ผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของโลก
หน่วย : พันตัน 2544 2545 2546 2547 2548 ไนจีเรีย 32,068 32,749 32,913 38,179 บราซิล 22,577 23,066 21,961 23,927 26,645 อินโดนีเซีย 17,055 16,913 18,524 19,425 19,459 ไทย 18,396 16,868 19,718 21,440 16,938 คองโก 15,436 14,930 14,945 14,951 14,974 กานา 8,966 9,731 10,239 9,739 ที่มา: FAO

11 สถานการณ์มันสำปะหลังในไทย
ตารางที่ 3 : สถานการณ์มันสำปะหลังในไทยโดยรวม 2546 2547 2548 2549* 1. เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) 6,434,897 6,757,407 6,523,898 6,933,418 2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) 6,386,477 6,608,363 6,161,928 6,692,537 3. ผลผลิต (ตัน) 19,717,534 21,440,487 16,938,245 22,584,402 4. ผลผลิตต่อไร่ (ก.ก.) - ปลูก 3,064 3,713 2,596 2,749 - เก็บ 3,087 3,244 3,257 3,375 * ประมาณการ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 ตารางที่ 4 : ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา 2546  2547  2548  2549 ม.ค.-ส.ค. หัวมันสำปะหลังสดคละ 0.89 0.88 1.37 1.30 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตารางที่ 5 : ราคามันสำปะหลังส่งออก (Bangkok F.O.B.) 2544 2545 2546 2547 2548 มันอัดเม็ด 59 66.04 71.88 78.04 91 สตาร์ช 173.83 184.63 172.71 188.16 230 ที่มา : FAO หน่วย : เหรียญต่อตัน

13 ตารางที่ 6 : ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลังของไทย
หน่วย : พันตัน รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 (ม.ค.-ก.ย.) มันอัดเม็ดและมันเส้น 29,040 36,770 50,189 30,312 30,089 แป้งมันสำปะหลัง 8,494 10,913 11,183 10,138 11,604 เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ 4,584 5,254 6,535 5,941 4,594 ผลิตภัณท์มันอื่น ๆ 209 819 2,184 3,429 2,390 รวม 42,327 53,756 70,091 49,820 48,677 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ต่อ

14 ตารางที่ 7 : มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังของไทย
หน่วย : ล้านบาท รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 (ม.ค.-ก.ย.) มันอัดเม็ดและมันเส้น 8,208.4 10,448.9 15,032.3 12,776.5 12,367.7 แป้งมันสำปะหลัง 6,441.6 7,533.3 8,286.2 9,465.1 9,824.4 เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ 7,825.0 8,775.1 10,510.2 10,724.4 8,170.8 ผลิตภัณท์มันอื่น ๆ 219.9 369.7 760.3 1,049.3 735.6 รวม 22,694.9 27,127.0 34,589.0 34,015.3 31,098.4 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

15 ตารางที่ 8 : ตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทย
หน่วย : ล้านบาท ประเทศ 2546 2547 2548 2549 (ม.ค.-ก.ย) 1 จีน 7,058 11,322 15,321 14,571 2 ญี่ปุ่น 4,270 4,852 4,819 3,733 3 อินโดนีเซีย 2,168 1,130 1,875 2,744 4 ไต้หวัน 2,095 2,310 2,400 2,112 5 มาเลเซีย 1,008 901 1,230 1,121 6 เกาหลีใต้ 682 1,086 874 727 7 สิงคโปร์ 570 583 783 674 8 สหรัฐอเมริกา 645 725 841 653 9 เนเธอร์แลนด์ 2,807 3,568 869 648 10 ฟิลิปปินส์ 322 621 658 505 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

16 แนวโน้มมันสำปะหลังไทยในอนาคต ตารางที่ 9 : ด้านการผลิต
 ผลการพยากรณ์ 2548/49  2549/50  ปริมาณ ร้อยละ เพิ่ม-ลด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 6.692 7.131 0.438 6.56 ผลผลิต (ตัน) 22.584 25.287 2.703 11.97 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 3,375 546 171 5.07 ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt X มันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google