งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204205 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
บรรยายครั้งที่ 1 โดย ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

2 วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 1. ออกแบบสื่อประสมในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ 2. ปรับเปลี่ยนสื่อประสมให้เหมาะกับผู้รับสาร 3. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตสื่อประสม 4. ประยุกต์ใช้และผลิตสื่อประสมของตนเอง

3 บรรยายครั้งที่ 1 : แนวคิดของสื่อประสม
วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายและแนวคิดเบื้องต้นของสื่อประสม รู้ลักษณะของสื่อประสมแบบต่าง ๆ รู้จักและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตสื่อประสมได้อย่างเหมาะสม

4 เค้าโครงเนื้อหา คำจำกัดความของสื่อประสม ประเภทของสื่อประสม
วิวัฒนาการของสื่อประสม ลักษณะพื้นฐานของสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม ฮาร์ดแวร์สำหรับสื่อประสม ซอฟต์แวร์สำหรับสื่อประสม

5 คำจำกัดความของสื่อประสม
ความหมายของสื่อประสม (Multimedia) การใช้สื่อมากกว่าหนึ่งอย่างในการนำข่าวสารไปยังผู้รับ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ Interactive multimedia การที่ผู้ใช้ได้รับการตอบสนองจากสื่อที่แสดงโดยทันที หรือสามารถควบคุมทั้งหมดหรือบางส่วนของสื่อเหล่านั้น

6 ประเภทของสื่อประสม Interactive multimedia จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
Linear media จะมีการดำเนินการตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้าย ตัวอย่าง : การแสดงของ Slide Non-linear media จะดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ ตัวอย่าง : CD-ROM encyclopedia

7 วิวัฒนาการของสื่อประสม
สื่อประสมไม่ได้เป็นของใหม่ มีมาแล้วประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา อดีต : เป็นการใช้ภาษา ภาพวาด การ์ตูน วิทยุกระจายเสียง และ ภาพเคลื่อนไหว ปัจจุบัน : ใช้ดิจิตอลในการพัฒนาสื่อ และผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านั้นให้แสดงตามความต้องการได้ อนาคต : ความง่ายในการส่งผ่านสื่อประสมไปยังที่ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งจะนำไปใช้ทั้งในด้านความบันเทิง การวิจัย การศึกษา และทางธุรกิจ

8 ความสำคัญของสื่อประสม
จากงานวิจัยพบว่า คนจะจำได้เพียง 20% ของสิ่งที่ได้เห็น คนจะจำได้เพียง 30% ของสิ่งที่ได้ยิน คนจะจำได้เพียง 50% ของสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน คนจะจำได้ถึง 80% ของสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน และได้สัมผัส สุภาษิตไทย : “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” สุภาษิตจีน : “Tell me and I will forget; show me and I may remember; involve me and I will understand”

9 ลักษณะพื้นฐานของสื่อประสม
Text Graphics Animation Sound Video

10 Text ใช้เป็นหัวเรื่อง (Headlines) หัวข้อย่อย (Subtitles) และ หัวข้อ (Captions) เป็นเมนูในเอกสารทางอิเลคโทรนิคต่าง ๆ เป็น Hypertext หรือ Hotword

11 Graphics อาจเป็นภาพ 2D และ 3D Clip art Charts (pie chart or bar graph)
Stock photography (Color scanner or digital camera) Hypermedia

12 Animation จะใช้ในการโฆษณา และการตลาด
ใช้ในโปรแกรมช่วยสอน (Computer-based training programs)

13 Sound Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
การแปลงเสียงให้อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอล MIDI (Musical Instrument Digital Interface) การเล่นเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด การประกอบเสียงขึ้นมา (Synthesizer)

14 Video เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

15 การประยุกต์ใช้สื่อประสม
Internet and Word Wide Web (WWW) Computer-Based Training (CBT) Computer-assisted instruction (CAI) or Multimedia computer-assisted instruction (MCAI) ใช้ในการฝึกทักษะ และสอนการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อดีของการใช้ CBT Open-entry/open exit Self-paced instruction Immediate feedback Assessment Simulated experiences

16 Electronic Periodicals, References, and Books
Zine และ Digizine Push technology ข้อดี Cross-referencing Expanded search capabilities Multisensory experiences Kiosks

17 Advertising and Marketing
Multimedia authoring software Presentation software Virtual Shopping Electronic catalogs and malls Credit card and electronic cash (e-cash) Entertainment and Games Edutainment

18 Virtual Reality (VR) Immersion virtual reality
Virtual reality modeling language (VRML) or Quick Time VR (QTVR)

19 ฮาร์ดแวร์สำหรับการผลิตสื่อประสม
Computer Multimedia Personal Computer Input and Image capture Storage Image Output

20 Computer Bus คือ สายสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำกับอุปกรณ์ I/O หรือระหว่างหน่วยความจำกับ CPU Parallel bus --> ส่งข้อมูลครั้งละ 8 บิท ในเวลาเดียวกัน Serial bus --> ส่งข้อมูลครั้งละ 1 บิต ในเวลาเดียวกัน SCSI (Small Computer System Interface) Ultra SCSI SSA (Serial Storage Architecture) FireWire or IEEE-1394 USB (Universal Serial Bus)

21 สัญญาณนาฬิกา (Clock) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำ (Memory) Port

22 Multimedia Personal Computer
Multimedia PC Marketing Council (MPC) เป็นกลุ่มย่อยที่เกิดมาจาก Software Publishers Association (SPA) ร่วมกับ Creative Labs, Fujitsu, IBM, Intel, Gateway 2000, Dell และ Disney Interactive กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ MPC1, MPC2, MPC3,MPC4

23 Input and Image Capture
Video Capture Cards ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ Camcorder, VCR หรือ TV กับคอมพิวเตอร์ มีการใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล (compression technology) MPEG : Motion Pictures Experts Group DVD (Digital Video Interleave) : Intel Video Cameras Digital Cameras

24 Scanners Digitizing Tablets Microphones Midi Hardware
Handheld scanners Page or flatbed scanners Page-fed scanners --> Optical Character Recognition (OCR) Digitizing Tablets Microphones Midi Hardware MIDI (Musical Instrument Digital Interface )

25 Storage Hard disks Removable hard disks Optical Disks
Iomega’s Zip --> 100 MB Jaz --> 1 GB SyQuest’s Easy Drive --> 135 MB SyJet --> 1.5 GB Optical Disks Magneto-Optical Disks (MO) CD-ROM (CD) Digital Versatile Disk (DVD)

26 Magneto-Optical Disks (MO) CD-ROM
Rewritable CD-ROM Compact Disk - Read Only Memory ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 cms ความจุ 650 MB การเลือกซื้อจะคำนึงถึง Speed of Transfer CD-ROM Recordables --> WORM (Write Once Read Many) technology CD-ROM Rewritable

27 DVDs 1. DVD-5: one layer, one side - max. capacity about 4.7GB
2. DVD-9: one layer, dual sided - max. capacity about 8.5GB 3. DVD-10: two layers, one side - max. capacity about 9.4GB 4. DVD-18: two layers, dual sided - max. capacity about 17GB

28 AV-Tuned drives Flash RAM, Flash memory Digital tape
Magnetic tape or digital audio tape (DAT)

29 Image Output Monitor Flat panel displays
1. 4 bit --> 16 Different colors 2. 8 bit --> 256 Different colors 3. 16 bit --> 65,636 Different colors 4. 24 bit --> more than 16 million different colors Flat panel displays Liquid crystal display (LCD) or gas plasma technology Projectors --> LCD Projection panels Speakers CD Burners

30 ซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตสื่อประสม
Graphic software Graphic editor Paint program or bitmapped program Draw program or vector program 3D modeling program Image editor program Animation program Sound program Video program Authoring program


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google