งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและการพัฒนา ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง ประมาณ 10 ปี เป็นยุคสมัยของการ ปกครองแบบอาณานิคม โดยมีประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่กี่ประเทศ เป็น เจ้าโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและการพัฒนา ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง ประมาณ 10 ปี เป็นยุคสมัยของการ ปกครองแบบอาณานิคม โดยมีประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่กี่ประเทศ เป็น เจ้าโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โลกและการพัฒนา ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง ประมาณ 10 ปี เป็นยุคสมัยของการ ปกครองแบบอาณานิคม โดยมีประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่กี่ประเทศ เป็น เจ้าโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เยอรมัน และญี่ปุ่น พ่ายแพ้สงคราม ฝรั่งเศสและ อังกฤษ ได้รับความเสียหายมาก สหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเทศที่เข็มแข็งที่สุด และมีอิทธิพลมากในองค์การ สหประชาชาติ จนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดี เอส ทรูแมน แห่งสหรัฐฯ ประกาศผ่านสภาคองเกรส เมื่อเดือน มกราคม 2492 ถือเป็นการเกิดวลีและกิจกรรมการพัฒนาเป็นแบบแผนต่อๆกัน มา

3 เกิดวลี ประเทศพัฒนาและด้อยพัฒนา โดยใช้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัว เป็นตัว บอกความสุข ประเทศพัฒนา ทางตะวันตก เป็นเสมือนตันแบบที่ประเทศ ด้อยพัฒนาจะต้องมุ่งขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแบบ ปี 2523 โลกประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสูง แต่ช่องว่างระหว่างประเทศ ระหว่างคนของแต่ละประเทศก็ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันทำให้ ทรัพยากรต้องเสียสมดุล อย่างร้ายแรง

4 ป่าไม้ น้ำ แหล่งน้ำมัน แหล่งเหมืองแร่ ผืนดิน เพื่อการตั้งรกราก และโครงสร้างพื้นฐาน มหาสมุทรและบรรยากาศ ประชากร โลกปัจจุบัน ร้อยละ 20 ใช้ทรัพยากรร้อยละ 80 ส่วนใหญ่พวกเขา อยู่ในซีกโลกเหนือ บริโภคปลาและเนื้อ ร้อยละ 45 ใช้ไฟ 68 ใช้กระดาษ 84 เป็นเจ้าของรถยนต์ 87 (UNDP : 1987) ถ้าจะให้คนทั่วโลกมีมาตรฐานชีวิตเหมือน คน ประเทศ ร่ำรวย (G 8) จะต้องมีโลกแบบที่เราอาศัยอยู่ รวม 5 โลก

5 ประเทศมั่งคั่ง ใช้อำนาจเศรษฐกิจ ระดม ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ จนเกิดการทำลายล้าง และมลภาวะทั่วโลก คนยากจนดิ้นรน ทำให้แหล่งชุมชน ของตนเอง เสื่อมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการสื่อสาร ยุคดิจิทอล ทำให้ความตั้งใจการพัฒนา 2492 ไม่สัมฤทธิ์ผล การพัฒนายั่งยืน 2523 ไปไม่รอด การพัฒนา คือวาระทางความมั่นคง 2543 กำลัง ถูกท้าทาย

6 โลกาภิวัตน์ เป็นความสัมพันธ์สืบเนื่อง ของประเทศ เจ้าอาณานิคม จาก อดีต กับประเทศที่อ่อนแอกว่า ในภูมิภาคต่างๆของโลก ประเทศไทย ถูกคุกคามอย่างหนักเริ่มตั้งแต่ 2398 ผ่าน สนธิสัญญาเบาริ่ง 2504 ประเทศไทย เต็มใจ ยอมรับการพัฒนา เพื่อเศรษฐกิจ ความร่ำรวยและทันสมัย โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบ เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามคำแนะนำของธนาคารโลก เปลี่ยนการวัดผลการศึกษาจากระบบอังกฤษเป็นระบบเกรด ยอมให้สหรัฐ มาตั้งฐานทัพในประเทศไทย

7 2523 ประธานาธิบดี โรนัลด์ รีแกน แห่งสหรัฐฯ และ นายกรัฐมนตรี มาร์กาเร็ต แทซเชอร์ ของอังกฤษ ต่างเห็นพ้อง กันว่า การค้า การเงิน เป็นเรื่องเดียวกัน ภายใต้นโยบาย เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ของระบบทุนนิยมโลก 2533-2534 เยอรมันตะวันออก รวมกับเยอรมันตะวันตก ประเทศ รัสเซีย เปลี่ยนจากระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้พลังสังคมนิยม ซึ่งคัดค้านทุนนิยมโลกหมดพลัง โลกาภิวัตน์ คือความพยายาม และกระบวนการผสมผสาน เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เข้ากับตลาดระดับโลก กระบวนการเศรษฐกิจ โลกไร้พรมแดน กระบวนการทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียว ลัทธิเสรีนิยมใหม่

8 นโยบายหลักของโลกาภิวัตน์ การแปรรูปกิจการของรัฐ เป็นของเอกชน หลักการนี้ มุ่งให้รัฐ ลด เลิก การแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ -รัฐเลิกเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำหน้าที่ในกิจการ -ให้เอกชนเข้ามารับเหมางานบริการที่รัฐเคยทำ -ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐ -ขายที่ดินของรัฐ -ขึ้นค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ การลดระเบียบข้อบังคับ -ยกเลิกการอุดหนุน บริการต่างๆ ที่เคยจัดให้ประชาชน -ยกเลิกการควบคุมราคา -ลดภาษีทางตรง คือภาษีจากรายได้ และกำไรในการประกอบธุรกิจ -ลดหรือเลิก การควบคุมธุรกิจเอกชน เช่นกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างแรงงาน ต่างๆ

9 การเปิดเสรีทางด้านการค้าและการเงิน การค้า ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้า ยกเลิก โควต้า ในการนำสินค้าเข้า ยกเลิก สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ การเงิน ยกเลิก ปริมาณการนำเงินออก หรือเข้าในประเทศ ยกเลิก ข้อจำกัดการทำอาชีพต่างๆ และการถือครองที่ดิ น

10 เครื่องมือของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วย ภาษีศุลกากรและการค้า (แก็ตต์) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการจัดตั้งข้อตกลงนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก 117 ประเทศ (ไทย เข้าเป็นสมาชิก 2525) ทำให้ประเทศเล็กเสียเปรียบ เมื่อลดภาษีนำเข้า ไม่สามารถเพิ่มได้อีก ยกเลิกภาษีการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษี เช่นการใช้แรงงานเด็ก สตรี การผลิตทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการอุดหนุนการผลิตสินค้าภายใน ลดการอุดหนุน ส่งสินค้าออก การเจรจา กลุ่มข้อตกลงดังกล่าว ปี 2537 เห็นชอบจัดตั้ง องค์กรการค้า โลก (WTO) เพื่อ10101010ให้สมาชิกเจรจาเรื่องการค้ากัน เป็นที่ประชุมข้อพิพาททางการค้า ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ในการวาง นโยบายเศรษฐกิจ

11 องค์กรการเงินระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นองค์กร ที่รับผิดชอบ จัดระบบการเงินระหว่างประเทศ สมาชิกที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ ทางการเงิน เน้นด้านมหภาค ใช้นโยบายทางการเงิน ให้ดอกเบี้ยสูง ควบคุมให้สินเชื่อ ใช้นโยบายทางการคลัง ลดค่าใช้จ่ายรัฐ เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารโลก (WORLD BANK) เป็นองค์กรช่วยเหลือและ พัฒนาการเงินระยะยาวแก่สมาชิก ให้การสนับสนุน ด้านเทคนิค โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเลิกอุดหนุน ช่วยเหลือสินค้า ในประเทศ แปรรูป รัฐวิสาหกิจ ประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลก ต้องเป็นสมาชิก ไอเอ็มเอฟ ด้วย

12 ธนาคารพัฒนาแห่งอาเซีย ก่อตั้งปี 2509 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีสมาชิก 57 ประเทศ 41 ประเทศ อยู่ในเอเซีย อีก 16 ประเทศ อยู่ทวีปอื่น ญี่ปุ่น และสหรัฐ ถือหุ้น 16 เปอร์เซ็นต์ 41 ประเทศ ถือหุ้น 63 เปอร์เซ็นต์ 16 ประเทศ ถือหุ้น 37 เปอร์เซ็นต์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทข้ามชาติ เหล่านี้ อาศัยอิทธิพล ควบคุมพรรคการเมือง ธนาคาร กลาง กระทรวงการคลัง ในประเทศแม่ เพื่อผลักดัน ข้อตกลง และ สร้างเงื่อนไขในการแสวงหากำไรในการทำธุรกิจการค้าและการเงิน ในประเทศต่างๆ ปัจจุบันบรรษัทขนาดใหญ่ 300 แห่ง ครอบครอง25 เปอร์เซ็นต์ ของ ทรัพย์สินการผลิตทั่วโลก คนรวยสุดของโลก 100 อันดับแรก มาจากบรรษัทธุรกิจ 47 แห่งแต่ละ บริษัทมี ทรัพย์สินมากว่า 130 ประเทศรวมกัน จากปี 2526 การลงทุนของต่างประเทศทั่วโลก ขยายเฉลี่ย 29 เปอร์เซ็นต์/ปี มากกว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตโลกถึง 4 เท่าทำ ให้นักเก็งกำไรบางคน มีเงินมากเท่าๆกับประเทศเล็กๆบางประเทศ

13 ประเทศไทยและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ ลำดับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย สถานการณ์ภายในประเทศ 2493 - 2503 รู้จักตลาดโลกมากขึ้น (ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว) -เปลี่ยนจากเกษตรกรรมสู่ อุตสาหกรรม -พยายามฟื้นฟูประเทศหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง -ส่งเสริมชาตินิยมและพัฒนาให้เท่า เทียมกับนานาประเทศ -เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับอเมริกา ทางการทหาร ต่อต้านคอมมูนิสต์ รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อ สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีช่องทางสู่เงินกู้ต่างประเทศ (ธนาคาร เพื่อการบูรณะและพัฒนา ธนาคารโลก ประเทศเป็นที่สนใจของฝ่ายมหาอำนาจ ตะวันตกในฐานะเป็นส่วนสำคัญของการ ปะทะระหว่างสังคมนิยมและ ประชาธิปไตยโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ 2503 - 2513 ขยายการเข้าสู่ตลาดโลก (น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ผู้ใหญ่ลี ตีกลองประชุม) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 1-2 -ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก -เริ่มสงครามอเมริกา-อินโดจีน เริ่มเป็นฐานทัพอเมริกาผ่านการ แลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ (เศรษฐกิจ, การศึกษา, เทคโนโลยี ฯ) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ ส่งออก รวมถึงการนำเข้าปุ๋ย, สารเคมี, และเมล็ดพันธ์ เกษตรกรเปลี่ยนวิถีชีวิต การศึกษาเปลี่ยนจากระบบแบบแผนเดิม สู่แบบอเมริกัน จากเปอร์เซนต์ เป็น เกรด ก, ข, ค (A, B, C)

14 ปี พ.ศลำดับการเปลี่ยนแปลง พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไทย สถานการณ์ภายในประเทศ 2513 - 2523 ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความทันสมัย (โชติช่วง ชัชวาล) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 3-4 ยังคงมุ่งส่งเสริม การส่งออก -สิ้นสุดสงครามเวียดนาม อเมริกาปิดฐานทัพ -เริ่มและสิ้นสุดขบวนการ นักศึกษาและประชาธิปไตย พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ แถบตะวันออกกลาง ส่งออก แรงงาน -อพยพจากชนบทสู่เมือง - ภาคอุตสาหกรรม -ปัญหาสังคม โสเภณี, ปัญหาแรงงาน, ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ช่องว่างระหว่างเมืองและชนบทขยายขึ้น มีการต่อสู้ขัดแย้ง และใช้กำลังกับกับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 2523 - 2533 มุ่งเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้และอินโดจีน (ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลค์พัฒน พงษ์) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 5-6 ส่งเสริมสินค้า ส่งออกและการท่องเที่ยว -เริ่มส่งเสริมการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ผ่าน การศึกษา นิคมอุตสาหกรรมในทุกภาคของ ประเทศ -มีการลดค่าเงินบาท แต่ฟื้นตัวได้ใน 2 ปี เงินสำรองคงคลังอยู่ตัว -เริ่มปรากฎปัญหาการส่งเสริม อุตสาหกรรม ช่องว่างระหว่างเมือง และชนบทมาก จนต้องมีการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นพิเศษ (แผน 5) องค์กรพัฒนาเอกชน (เอนจีโอ) ส่งเสริม การพัฒนาแบบทางเลือก

15 ปี พ.ศลำดับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย สถานการณ์ภายในประเทศ 2533 - 2543 เกือบจะเป็นเสือตัวที่ห้า (นิคซ์มาแล้วจ้า) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯฉบับที่ 7-8 -รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลก, ไอ เอ็มเอฟ, เอดีบี และเงินกู้ต่างชาติ เพื่อช่วยหนี้เอกชน (ส่วนใหญ่คือหนี้ สถาบันการเงิน) -ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์, สิ่งแวดล้อม, การมีส่วนร่วมของ ชุมชน เศรษฐกิจขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ -รัฐบาลทหารเสื่อมความนิยม -เริ่มทหารนักธุรกิจ และนักธุรกิจ การเมืองรุ่นใหม่ การลงทุนจำนวนมากมาจากต่างชาติ -เศรษฐกิจเฟื่องฟู, อัตราว่างงานต่ำ, ราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น, การศึกษาสนองธุรกิจและ อุตสาหกรรม ก่อนวิกฤติต้มยำกุ้ง -เอ็นจีโอส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น มีการส่งเสริมบ้างจากภาครัฐ กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับ 1 2544 – ปัจจุบัน เป็นประเทศทันสมัยแต่ด้อยพัฒนา (รถไฟฟ้ามหานคร คนจรเต็มสนามหลวง) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯฉบับที่ 9 -10 -เข้าร่วมองค์กรการค้าโลก -ข้อตกลงเขตการค้าเสรี -รัฐบาลใหม่ส่งเสริมนโยบายเพื่อคน จน -นโยบายประชานิยม ส่งเสริมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ขายให้ เอกชน) และถูกต่อต้าน -หนี้สาธารณะเพิ่มจาก 25,000/คน เป็น 48,000/คน -นโยบายช่วยคนจนถูกนำมาปฏิบัติ แต่ผลไม่ชัดเจน -ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม แต่ไม่มีการจัดการเรื่องตลาด -มีการปะทะระหว่างการเมืองทางการ กับภาคประชาชน ธุรกิจการเมืองและ ประชานิยม

16 50 ปี การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ประชากรเพิ่ม 2.5 เท่า จาก 27 ล้าน เป็น 63 ล้าน รายได้ต่อหัว เพิ่มขึ้น 7.5 เท่า คนจน 2529 24 ล้าน 2550 5.9 ล้าน

17 ปัญหา ความไม่สมดุลในการ กระจาย ความไม่สมดุล ของ ทรัพยากรธรรมชา ติ ความไม่สมดุลระหว่าง เมือง และชนบท ค่านิยม คุณธรรม การเมือง

18 เปรียบเทียบ ความจน ความรวย ปี 2519 คนรวย 20 เปอร์เซ็นต์ ได้ส่วนแบ่ง 49.3 รวย 54.9 ปี 2551 จน 4.4 ปี 2519 คนจน 20 เปอร์เซ็นต์ ได้ส่วนแบ่ง 6.1

19 สิ่งท้าทายในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt โลกและการพัฒนา ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง ประมาณ 10 ปี เป็นยุคสมัยของการ ปกครองแบบอาณานิคม โดยมีประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่กี่ประเทศ เป็น เจ้าโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google