งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://mis.snru.ac.th

2 Page 2 วิทยากร วิทยากร : นายสุริยา ภักดี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยวิทยากร : นายสกล อุ่มจันสา ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 Page 3 การใช้ระบบเว็บไซต์คณะ / หน่วยงาน วัตถุประสงค์ : พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงความสามารถใน การให้บริการเว็บไซต์ของคณะ / หน่วยงาน ให้มีความหยืด หยุ่นและเสถียรภาพมากขึ้น พัฒนาเป็นเวอร์ชันที่ 2.0 ( เวอร์ชัน 1.0 เมื่อ ตุลาคม 2548) ระบบหลักที่พัฒนาขึ้นใน เวอร์ชัน 2.0 มีองค์ประกอบที่ สำคัญดังนี้ - การจัดการโมดูล - การจัดการคอมโพเน้นท์ - การจัดการกลุ่ม (Section) และประเภท (Category) ของ บทความ - การจัดการบทความ - การจัดการเมนู - ตั้งค่าคอนฟิคหลัก - การจัดการมีเดียไฟล์ - การส่งไฟล์ข้อมูลผ่านบริการ ftp

4 Page 4 การใช้ระบบเว็บไซต์คณะ / หน่วยงาน วัตถุประสงค์ : พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงความสามารถใน การให้บริการเว็บไซต์ของคณะ / หน่วยงาน ให้มีความหยืด หยุ่นและเสถียรภาพมากขึ้น พัฒนาเป็นเวอร์ชันที่ 2.0 ( เวอร์ชัน 1.0 เมื่อปี 2548) ระบบหลักที่พัฒนาขึ้นใน เวอร์ชัน 2.0 มีองค์ประกอบที่ สำคัญดังนี้ - การจัดการโมดูล - การจัดการคอมโพเน้นท์ - การจัดการกลุ่ม (Section) และประเภท (Category) ของ บทความ - การจัดการบทความ - การจัดการเมนู - ตั้งค่าคอนฟิคหลัก - การจัดการมีเดียไฟล์ - การส่งไฟล์ข้อมูลผ่านบริการ ftp

5 Page 5 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 1 การจัดการโมดูล โมดูล หมายถึง ส่วนของเนื้อหาที่สามารถ สร้างขึ้นมาใหม่ จากชนิดเนื้อหาที่กำหนดโดย สามารถกำหนดตำแหน่งการวางใน หน้าจอได้ ดังภาพ

6 Page 6

7 Page 7 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 2 การจัดการคอมโพเนนท์ คอมโพเนนท์ หมายถึง ส่วนของโปรแกรมย่อยที่ มีวัตถุประสงค์ในการ ทำงานเฉพาะตัว ที่ สามารถเข้าไปเพิ่ม เนื้อหาในแต่ละโปรแกรม โดยคอนโพเนนท์บาง ชนิดถูกนำไปสร้างเป็น โมดูลได้

8 Page 8 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 3 การจัดการกลุ่ม ( Section ) และประเภท ( Category ) ของบทความ Section หมายถึง กลุ่มของบทความ Category หมายถึง ประเภทของบทความ อยู่ภายใต้ กลุ่ม (Section) ของบทความ โดยบทความที่จะสร้างขึ้นมาได้จะต้องอยู่ภายใต้ Section และ Category ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ สามารถที่จะเพิ่ม Section และ Category ได้มาก ตามต้องการ

9 Page 9 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 4 การจัดการบทความ การจัดการบทความ ประกอบด้วย การสร้าง แก้ไข ลบ กำหนดการเผยแพร่ การเรียงลำดับ และการกำหนด Section และ Category ให้กับ บทความ

10 Page 10 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 5 การจัดการเมนู เป็นการสร้างเมนูหลักขึ้นมาก่อน แล้วสร้างเมนู ย่อยเข้าไปในเมนูหลัก

11 Page 11 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 6 การตั้งค่าคอนฟิกหลัก ได้แก่ การตั้งชื่อเว็บไซต์ ระบุเมต้าสำหรับ เว็บไซต์ และการเลือกโทนสีเว็บไซต์

12 Page 12 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 6 การจัดการมีเดียไฟล์ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถที่จะจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการอัพโหลด เปลี่ยนชื่อ ลบ สร้าง โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ ไฟล์ที่เป็นรูปภาพ สามารถที่จะดูเป็น thumnail และ preview ดู ขนาดจริงได้

13 Page 13 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 6 การจัดการมีเดียไฟล์ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถที่จะจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการอัพโหลด เปลี่ยนชื่อ ลบ สร้าง โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ ไฟล์ที่เป็นรูปภาพ สามารถที่จะดูเป็น thumbnail และ preview ดู ขนาดจริงได้

14 Page 14 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ อธิบายได้ดังนี้ 7 การโอนย้ายไฟล์ผ่านบริการ ftp ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถที่จะจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการโอนย้ายไฟล์ผ่านระบบ ftp ในกรณีที่ ไฟล์มีขนาดใหญ่

15 Page 15 ดาวน์โหลดโปรแกรมและเอกสาร ประกอบการอบรม โปรแกรม โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Mozilla Firfox 3.5.2 โปรแกรม ftp client File Zilla v. 3.2.7.1 ที่ http://mis.snru.ac.th/UserFiles/program.zip http://mis.snru.ac.th/UserFiles/program.zip หรือ http://sv4.uploadfile.biz/download.php?upload_ id=MTYxMDY=ไฟล์เอกสารตัวอย่างประกอบการอบรม ไฟล์เอกสารตัวอย่างประกอบการอบรม ดาวน์โหลดที่

16 Page 16


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google