งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนอย่างไรจึงจะดี มีคุณภาพ และถูกต้อง การเขียนโครงงานนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนอย่างไรจึงจะดี มีคุณภาพ และถูกต้อง การเขียนโครงงานนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนอย่างไรจึงจะดี มีคุณภาพ และถูกต้อง การเขียนโครงงานนักศึกษา

2 กำหนดการในการจัดทำโครงงาน วันที่กิจกรรมสิ่งที่ต้องส่งวิธีดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 20 มี.ค. 50 -- เสนอหัวข้อโครงงานรอบที่ 1- เอกสาร 2- ขอรับและส่งเอกสารกับ อ. ชัยนันท์ 10 เม.ย. 50 - น.ศ. ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 19 เม.ย. 50- ประกาศหัวข้อที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1-- ปิดบอร์ดประกาศหน้าโปรแกรมวิชา ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ อ. ชัยนันท์ 25 เม.ย. 50- เสนอหัวข้อโครงงานรอบ 2- เอกสาร 2- ขอรับและส่งเอกสารกับ อ. ชัยนันท์ (กรณีที่ไม่ผ่าน)- เอกสาร 2-1 27 เม.ย. 50- ประกาศหัวข้อที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 2-- ปิดบอร์ดประกาศหน้าโปรแกรมวิชา - ประกาศสอบหัวข้อโครงงาน ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ อ. ชัยนันท์ 2 – 9 พ.ค. 50- สอบหัวข้อโครงงาน-- อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ 14 พ.ค. 50- ประกาศผลสอบหัวข้อโครงงาน-- ปิดบอร์ดประกาศหน้าโปรแกรมวิชา ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ อ. ชัยนันท์

3 กำหนดการในการจัดทำโครงงาน ( ต่อ ) วันที่กิจกรรมสิ่งที่ต้องส่งวิธีดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 18 – 22 มิ.ย. 50- เสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 1- เอกสาร 3- ขอรับเอกสารกับ อ.ชัยนันท์ (บทที่ 1,2,3) - เสนอความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 16 – 20 ก.ค. 50- เสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 2- เอกสาร 3- ขอรับเอกสารกับ อ.ชัยนันท์ (บทที่ 3,4) - เสนอความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 6 – 10 ส.ค. 50- เสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 3-- นักศึกษา - นำเสนอแนวความคิดในการจัดทำโครงงาน 17 – 18 ส.ค. 50- นำเสนอผลงานในงานวันวิทยาศาสตร์-- นักศึกษา 1 – 14 ก.ย. 50- เสนอสอบโครงงาน- เอกสาร 4- ขอรับเอกสารกับ อ.ชัยนันท์ 24 – 28 ก.ย. 50- สอบโครงงานนักศึกษา- เอกสาร ฉบับสมบูรณ์ - อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ - โปรแกรม

4 การเขียน Proposal ข้อกำหนดในการทำโครงงาน จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการเสนอเนื้อหาโครงงาน นักศึกษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ประเภทของโครงงานที่อนุมัติให้ทำ มักจะมีกิจกรรมต่อไปนี้รวมอยู่ ด้วย 1. การศึกษาระบบงานปัจจุบันขององค์กรที่เลือกไว้ 2. การรวบรวมความต้องการของผู้บริหารองค์กรนั้น 3. การวิเคราะห์ปัญหาในองค์กรนั้น

5 การเขียน Proposal ( ต่อ ) 4. การออกแบบแนวทางการทำงานที่สามารถแก้ปัญหา ขององค์กร และสนองตอบความต้องการขององค์กร 5. มีระบบการจัดการข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 6. มีระบบสำหรับการจัดทำรายงานเชิงบริหาร 7. มีการทดสอบความถูกต้องของระบบที่พัฒนาขึ้น 8. มีการสำรวจความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น 9. มีการเขียนโปรแกรมตามแนวทางที่ได้เลือกไว้

6 การเขียนชื่อโครงงานควรทำอย่างไรบ้าง สั้น กระชับ ได้ใจความ ประกอบด้วย สิ่งที่ต้องการศึกษา ระบุความสัมพันธ์/วัตถุประสงค์ ระบุขอบเขตของโครงงาน เช่น กลุ่มตัวอย่าง พื้นที่ สาขา/ทฤษฎีที่ ศึกษา ตรงประเด็นปัญหาวิจัย ขึ้นต้นด้วยคำนาม ระบุประเภทของการทำโครงงานได้

7 ขั้นตอนการเตรียมตัวเขียนโครงงาน 1. เขียนโครงร่างของหัวข้อที่ควรศึกษา 2. ทบทวน รวบรวมความรู้ตามที่เขียนในโครงร่าง 3. จัดหมวดหมู่ของสิ่งที่รวบรวมไว้ 4. จัดลำดับให้เป็นระบบระเบียบ 5. ทบทวนโครงร่างที่วางไว้ และปรับปรุงแก้ไขหากจำเป็น

8 รูปแบบในการเขียนข้อเสนอโครงงาน ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ หน้า 52 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ หลักการและเหตุผล ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ หน้า 52 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ

9 แบบฟอร์มหัวข้อโครงงานนักศึกษา แบบเสนอเนื้อหาโครงงานนักศึกษา แบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา แบบเสนอการแก้ไขโครงงานนักศึกษา แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่............. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่............. แบบฟอร์มการเสนอสอบโครงงาน แบบฟอร์มแสดงข้อมูลโครงงาน แบบฟอร์มส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์มตรวจเอกสารโครงงาน ครั้งที่ …….. แบบฟอร์มตรวจเอกสารโครงงาน ครั้งที่ ……..

10 แบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา สาระสำคัญของการพัฒนาโครงงาน ต้องสรุปถึงที่มาในส่วนที่เราจะทำในโครงการ ขอบเขตของระบบงานที่ เราจะพัฒนา ตลอดจนถึงเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการพัฒนา

11 การจัดทำเอกสารการเสนอหัวข้อโครงงาน การเสนอเนื้อหารายละเอียดของโครงงาน นักศึกษาทุกคนต้องส่งแบบฟอร์มเสนอเนื้อหาโครงงาน ในการ เสนอนั้น ให้นักศึกษาอธิบายว่าลักษณะของโครงงานที่ต้องการ จัดทำมีรูปแบบเป็นอย่างไร ใช้เทคโนโลยีใด เพราะเหตุใดจึง เลือกทำระบบงานนี้ โดยแนบรายละเอียดที่นักศึกษาศึกษามา ประกอบด้วยในการส่ง และคณะกรรมการจะทำการพิจารณาขั้นต้นว่าโครงงานใดควร ปรับปรุงอย่างไร

12 การเสนอหัวข้อโครงงาน นักศึกษาจะต้องทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหัวข้อและแนวทาง ในการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องส่งแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ ที่ปรึกษาและเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน หากนักศึกษาคนใดที่ไม่สามารถ ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องดำเนินการถอนรายวิชาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถูกปรับตกทันที ดำเนินการสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมของหัวข้อโครงงาน กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน ให้นักศึกษาดำเนินการ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนหัวข้อโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ใน แบบฟอร์มการแก้ไขโครงงาน

13 รูปแบบเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน หัวข้อโครงงาน ชื่อโครงงานภาษาไทย ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ( ถ้ามี ) ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 รูปแบบเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ

15 เนื้อหาเอกสารโครงงาน ปกโครงงาน ปกโครงงานนักศึกษา เฉพาะรายงานต้นฉบับ ใช้กระดาษขาว พร้อม พิมพ์ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัสประจำตัว รหัสวิชา และชื่อวิชา ประกอบด้วย ปกนอก กระดาษรองปก ปกใน ปกเอกสารฉบับสุดท้าย (หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว) - ปกนอก ปกแข็งสีน้ำเงินเดินทอง ตรงสันให้มีชื่อเรื่อง และปี พ.ศ. (ปีการศึกษา) - ปกใน พิมพ์บนกระดาษสีขาว A4 ข้อความเหมือนปกนอก

16 เนื้อหาเอกสารโครงงาน หน้าอนุมัติ เฉพาะรายงานฉบับสมบูรณ์ คือใบรับรองการตรวจสอบและอนุมัติ รายงาน ต้องมีวันที่อนุมัติ รายชื่อคณะกรรมการสอบพร้อมลายเซ็น จริงของกรรมการ

17 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยหัวข้อโครงงาน ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับการศึกษา พ. ศ. และเนื้อหาบทคัดย่อ บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของโครงงาน ทำให้ผู้อ่าน ทราบถึงเนื้อหาของโครงงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบทคัดย่อนี้ควร อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน วิธีการพัฒนา เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ ลักษณะของงาน ผลของการทำ โครงงานว่าได้ระบบอะไร อย่างไร

18 เนื้อหาเอกสารโครงงาน กิตติกรรมประกาศ กิจติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุน ในการจัดทำโครงงาน สารบัญ สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของโครงงาน เรียงลำดับตามเลขหน้า สารบัญภาพ เป็นส่วนที่ที่ระบุตำแหน่งหน้าของภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสาร สารบัญตาราง เป็นส่วนที่ระบุตำแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารโครงงาน

19 รูปแบบเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน หลักการและเหตุผล ในการเขียนให้แบ่งเขียนเป็นย่อหน้า โดยแบ่งเป็นประเด็นต่อไปนี้ ความเป็นมาของระบบ ลักษณะการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาอย่างไร แนวทางในการแก้ไข โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ ดำเนินงาน และระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออะไร

20 การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เขียนเป็นข้อ ๆ เป็นประโยคบอกเล่า 2. ขยายรายละเอียด + สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย 3. แต่ละข้อ ระบุประเด็นการศึกษาหรือเกี่ยวข้องเพียง ประเด็น เดียว 4. มีความชัดเจนในตัวเองว่าต้องการศึกษาหรือพัฒนาโครงการ ในประเด็นใด

21 แนวทางในการพัฒนาโครงงาน เชื่อมโยงไปที่ตัวอย่างการเขียนแนวทาง

22 วัตถุประสงค์ในการเขียนแนวทางในการพัฒนาโครงการ 1. อธิบายงานที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ใช้ภาษาที่ดี อ่านแล้วรู้เรื่อง ใช้ศัพท์ ถูกต้องทั้งไทยและอังกฤษ ไม่คัดลอกเนื้อหาของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง 2. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการทำโครงงานอย่างถูกต้อง และอธิบาย ให้กรรมการสอบฟังได้ชัดเจนว่าทำมาอย่างไร 3. สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการทำโครงงานได้ 4. สามารถอธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนของโครงงานได้อย่างชัดเจน และด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง 5. โครงงานทั้งหมดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานที่นักศึกษานำเสนอ

23 การเขียนขอบเขตของโครงงาน โดยปกติการเขียนขอบเขตโครงงานนั้น นักศึกษาจะต้องคำนึงถึง ขอบเขตในเชิงการประยุกต์ขององค์กร คือทำสำหรับใช้ในแผนกใด หรือ ที่ไหน หรือให้ใครใช้ ขอบเขตในเชิงฟังก์ชันของระบบ คือระบบจะทำงานส่วนใดได้บ้าง ขอบเขตในเชิงข้อมูล คือระบบจะทำงานกับข้อมูลอะไรบ้าง ทำงานกับ ข้อมูลมากขนาดไหน ขอบเขตในเชิงเอาต์พุต ระบบจะจัดทำผลลัพธ์อะไรบ้าง ขอบเขตในเชิงอินเตอร์เฟส ระบบจะทำงานเกี่ยวข้องกับระบบอื่นใดได้ บ้าง ขอบเขตในเชิงอุปกรณ์และ Platform

24 การเขียนประโยชน์ที่ได้รับ ควรเขียนอย่างไร เขียนไปการคาดคะเนว่า หากหน่วยงานที่เราศึกษาจัดทำระบบนี้ นำระบบไปใช้จริงจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง อย่าคาดคะเนให้ เกินจริง นักศึกษาต้องเชื่อมโยงได้ว่า ประโยชน์ที่เขียนนั้นเกิดจากงาน ส่วนใดของระบบที่พัฒนาขึ้น ต้องระบุประโยชน์ที่ชัดเจน และสามารถเป็นไปได้จริง

25 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ควรเขียนรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้อย่างไร เขียนไปตามจริง คือ ใช้เครื่องอะไร ระบบปฏิบัติการอะไร และ ซอฟต์แวร์อะไรก็เขียนไปตามนั้น อย่าเขียนในแบบที่เป็น Specifi cation สำหรับใช้กำกับซอฟต์แวร์สำเร็จสำหรับขาย เช่น - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้โพรเซสเซอร์ เพนเทียม iv หรือเทียบเท่า - หน่วยความจำ 256 Mbyte หรือมากกว่า แบบนี้เขียนไม่ถูก ต้องบอกว่าเครื่องที่ใช้ในการทำโครงงานนั้นใช้ โพรเซสเซอร์อะไร และมีหน่วยความจำเท่าใด

26 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน โครงงานนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาระบบการทำงานของ........ และกำหนดความต้องการ ของระบบ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำโครงงาน

27 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ออกแบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลพร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆ นำโปรแกรมเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมทั้งหมด จัดทำเอกสาร

28 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทที่ 1 บทนำ - หลักการและเหตุผล - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตโครงงาน - ขั้นตอนการดำเนินงาน - แผนการดำเนินงาน - ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

29 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่อไปนี้ - ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน - เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ - ระบบงานหรือโครงงานที่ใกล้เคียง

30 Literature review ไม่มีใครเขียนเก่งมาตั้งแต่เกิด มีแต่เขียนเก่งเพราะฝึกฝน ไม่เคยมีใครเขียนได้ดีในครั้งเดียว ไม่มีใครเขียนได้ถูกต้องถ้าไม่ได้ศึกษาข้อมูล. เขียนให้ดี มีคุณภาพ และถูกต้อง Dr.Nattavee Utakrit ซื่อสัตย์ ชัดเจน ไม่ลวดลาย หลากหลาย

31 Literature review (Cont.) การเขียนส่วนของบทนำ (Introduction) ตัวอย่างที่ 1 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบความบกพร่องบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ครั้งนี้ ได้ทำการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 2.1 ความรู้พื้นฐานในการบุกรุกระบบ 2.2 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น 2.3 ภาษาเพิร์ล 2.4 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Dr.Nattavee Utakrit

32 Literature review (Cont.) ตัวอย่างที่ 2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดทำโครงการปัญหาพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบความ บกพร่องบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ผู้จัดทำโครงการปัญหาพิเศษจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 2.1 ความรู้พื้นฐานในการบุกรุกระบบ 2.2 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น 2.3 ภาษาเพิร์ล 2.4 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Dr.Nattavee Utakrit

33 ตัวอย่างการเขียนสรุปของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ดี แบบที่ 1 เจตริน (2543) ได้ศึกษาเรื่อง………………………………………………………………… …...………………………………………………….. สมชาย (2539) ได้พัฒนาระบบ.................................................................................................................................................................................... จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวพบว่ายังมีข้อแตกต่างจากระบบฐานความรู้ เพื่อตอบปัญหาสุขภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ฟัซซีลอจิกที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น โดย งานวิจัยบางชิ้นไม่มีการนำทฤษฎีฟัซซีมาใช้ ทำให้ระบบที่ได้เป็นเพียงแค่ระบบสืบค้น เท่านั้น และไม่ได้มีการทำเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าเป็นจุดด้อยของงานวิจัย หรือ งานวิจัยบางชิ้นได้นำทษฎีฟัซซีมาใช้แล้วแต่..............................................................................................................................ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำจุดเด่น และจุดด้อยของงานวิจัยที่ได้ ศึกษามาใช้ในพัฒนาระบบ........... โดยมีกรอบแนวคิดของการโครงการปัญหาพิเศษดังนี้ Dr.Nattavee Utakrit Literature review (Cont.)

34 ตัวอย่างการเขียนสรุปของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ดี แบบที่ 2 หยาดทิพย์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง………………………………………………………………… …...………………………………………………….. เจษฎาภรณ์ (2539) ได้พัฒนาระบบ.................................................................................................................................................................................... จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโครงงานปัญหาพิเศษ ได้พิจารณาปัจจัย ที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพของการพยากรณ์ได้ดังนี้คือ โมเดลที่ใช้พยากรณ์ ตัวแปรที่มา กระทบข้อมูล และ ระยะเวลาสำหรับการพยากรณ์ งานวิจัยของหยาดทิพย์ (2545) สรุปว่าการ พยากรณ์ปริมาณการใช้ยาแบบรายวันมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์ปริมาณการใช้ยาแบบ สัปดาห์ แสงให้ทราบว่า ระยะเวลาล่วงหน้าในการพยากรณ์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ การพยากรณ์ และงานวิจัยของเจษฎาภรณ์ (2539) กล่าวไว้ว่าเทคนิคเครือข่ายประสาทเทียม ให้ผลการพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยว่าเทคนิคการถดถอยแบบพหุ ดังนั้น โครงงานปัญหาพิเศษนี้ได้เลือกใช้เทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาสร้างโมเดล และทำการ ทดสอบโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาใช้ในการพัฒนาระบบการพยากรณ์ยอดขายสินค้า ล่วงหน้าแบบเดือนต่อเดือน Dr.Nattavee Utakrit Literature review (Cont.)

35 การเขียนส่วนของบทสรุปในบทที่ 2 (Conclusion) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปัญหาพิเศษนี้ สามารถสรุปได้ เป็น 5 ประด็น ดังต่อไปนี้ ประเด็นแรกเป็นการกล่าวถึงความรู้พื้นฐานในการบุกรุก ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบุกรุก สาเหตุ และวิธีการแก้ไข ประเด็นที่สองเป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการ จัดทำโครงงานครั้งนี้เนื่องจาก... ประเด็นที่สามกล่าวถึงภาษาเพิร์ลซึ่งเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนระบบครั้งนี้ ประเด็นที่สี่ได้นำเสนอแนวคิดในการ พัฒนาระบบ และประเด็ดสุดท้ายผู้จัดทำได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นำจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละงานวิจัยมาประยุกต์และปรับปรุงใช้ในการจัดทำโครงงานปัญหา พิเศษครั้งนี้ ในบทต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีดำเนินการ Dr.Nattavee Utakrit

36 Q&A

37 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบบงานปัจจุบัน ระบบงานที่พัฒนาใหม่ การทดสอบ และการวัดผลระบบงานใหม่

38 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน และผลการทดสอบระบบ ผลที่ได้จากขั้นตอนการดำเนินงาน - แสดงผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน - ผลที่เกิดอาจแสดงในรูปของ รูปภาพ ตารางข้อมูล หรือคำอธิบาย ผลการทดสอบระบบงาน - ผลการทดสอบระบบภายใต้ตามเงื่อนไขขอบเขตของโครงงานที่ได้รับการออกแบบไว้ ในบทที่ 3 การวัดผลการดำเนินงานคือประสิทธิภาพของระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้น เป็นข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบระบบ และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป

39 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ เนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการพัฒนาระบบ อธิบายให้เข้าใจว่าระบบสามารถดำเนินงานอะไรได้ บ้าง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งแสดง ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอะไรบ้างต่อผลของาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข บรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำการพัฒนาโครงงาน พร้อมบอกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ โดยเน้นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนำไปขยายผลต่อในการ พัฒนาได้ในอนาคตในแนวทางใดได้บ้าง

40 เนื้อหาเอกสารโครงงาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน - วิธีการใช้งาน - วิธีการติดตั้งระบบ - โปรแกรมที่ต้องใช้ในระบบ

41 เนื้อหาเอกสารโครงงาน บรรณานุกรม แสดงชื่อหนังสือ แหล่งอ้างอิงที่ใช้ประกอบในการจัดทำ โครงงาน การพิมพ์บรรณานุกรมให้แยกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเรียงตามอักษร ก - ฮ และ A-Z

42 เนื้อหาเอกสารโครงงาน ภาคผนวก หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่มีคำว่า ภาคผนวก อยู่ กลางกระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อภาคผนวก ถ้ามีหลาย ภาคผนวก ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่ ภาคผนวก เป็นส่วนที่ใช้ในการให้ข้อมูลเสริมเพื่อให้ผู้อ่านมี ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น หรือเป็นแหล่งอ้างอิงถึงในส่วน ของเนื้อหาหลักก็ได้ ดัชนีไฟล์ ดัชนีไฟล์ เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดไฟล์ที่ ผู้จัดทำโครงงานพัฒนาขึ้น

43 เนื้อหาเอกสารโครงงาน ประวัติผู้จัดทำโครงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำประกอบด้วย - คำนำหน้าชื่อ ตามด้วยชื่อ - วันเดือนปีเกิด - สถานที่เกิด - วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา และพ. ศ. ที่สำเร็จการศึกษา - สถานที่ที่ติดต่อได้

44 รูปแบบการพิมพ์รายงาน การทำสำเนา ตัวพิมพ์ กระดาษที่ใช้พิมพ์ การเว้นระยะการพิมพ์ การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ การลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า การแบ่งบท หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย การพิมพ์ตาราง

45 รูปแบบการพิมพ์รายงาน การพิมพ์รูปภาพ การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ การพิมพ์รายการคำย่อหรือรายการสัญลักษณ์ การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสำหรับการพิมพ์เนื้อหา การอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม

46 Dr.Nattavee Utakrit การตั้งค่าหน้ากระดาษของเอกสารโครงงาน 3.81 ซ. ม (1.5 นิ้ว ) 2.54 ซ. ม (1 นิ้ว ) 3.81 ซ. ม (1.5 นิ้ว ) 2.54 ซ. ม (1 นิ้ว ) ตัวอักษรไทย ใช้ตระกูล UPC ขนาด 16 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ Time New Roman ขนาด 12


ดาวน์โหลด ppt เขียนอย่างไรจึงจะดี มีคุณภาพ และถูกต้อง การเขียนโครงงานนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google