งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accounting In Action Credit Card Sears Sears Sears Sears เกือบจะครึ่งหนึ่งของการขายสินค้าของ Sears จะเป็นการซื้อโดย credit card นี่ นับเป็นการสร้างความน่าสนใจในการจับจ่ายใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accounting In Action Credit Card Sears Sears Sears Sears เกือบจะครึ่งหนึ่งของการขายสินค้าของ Sears จะเป็นการซื้อโดย credit card นี่ นับเป็นการสร้างความน่าสนใจในการจับจ่ายใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Accounting In Action Credit Card

3 Sears Sears Sears Sears เกือบจะครึ่งหนึ่งของการขายสินค้าของ Sears จะเป็นการซื้อโดย credit card นี่ นับเป็นการสร้างความน่าสนใจในการจับจ่ายใช้ สอยได้มากขึ้น ซึ่ง credit card เป็นส่วนหนึ่งที่ สำคัญของ bussiness plan นั่นหมายความว่า Sears ได้มองว่าหนี้เสียนั้นมีผลกระทบที่ สำคัญกับรายได้สุทธิของ Sears และในไตร มาสที่ผ่านมา Sears ได้ลดการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของตนเองลงไป 61% เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในหลายๆปีที่ ผ่านมา ส่งผลให้ Sears สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้ พยากรณ์ไว้

4 Sears Sears ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แสดงออกถึงความ เป็นห่วง เพราะปริมาณของลูกหนี้ที่คาดว่าจะ เรียกเก็บเงินไม่ได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Sears ยังคงมีแนวโน้มที่ต้องเพิ่มการตั้ง ประมาณการฯของตนมากกว่าการลดประมาณ การฯ ถึงแม้ว่า Sears จะมีการจัดการที่ป้องกัน การทำงานของตนเอง แต่ยังไม่สามารถสร้าง ความพึงพอใจกับนักวิเคราะห์ได้ และส่งผลให้ ราคาหุ้นของ Sears ตกต่ำลงด้วย

5 บทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจการควร จะหาวิธีการที่จะทำให้สามารถขายสินค้าได้ แต่ ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดความ ปลอดภัยกับกิจการด้วย การที่กิจการมีลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ ชนิดใดก็ตาม หมายความว่ากิจการได้ยอมรับ ว่าความเสี่ยงได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นการตั้ง ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสม จะทำให้งบการเงินสามารถรายงานผลการ ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ถูกต้องได้ และ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล

6 ที่มา : เรื่อง Accounting for Receivables จาก Financial Accounting 3rd โดย Weyganat. Kieso. Kimmel


ดาวน์โหลด ppt Accounting In Action Credit Card Sears Sears Sears Sears เกือบจะครึ่งหนึ่งของการขายสินค้าของ Sears จะเป็นการซื้อโดย credit card นี่ นับเป็นการสร้างความน่าสนใจในการจับจ่ายใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google