งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวความคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/ เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวความคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/ เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวความคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/ เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/ หายนะ โดยเฉพาะยุโรป และแพร่หลายสู่ประเทศด้อย พัฒนาประมาณ 1950-60 นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค” นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค” (Technical matters) ที่มีการใช้วิเคราะห์ปัญหาสังคมด้อย พัฒนาต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้:- - Neo-Classic Economic - American Social Science

2 เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่า เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่า “ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ” หรือ “ Development Economics ” เป็นศาสตร์/สาขาที่มีความก้าวหน้าสูง โดยลักษณะ เป็นศาสตร์เชิง “ปฏิฐาน” (Positive Science) ที่มีอิทธิพลต่อ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่าง ๆ โดยพิจารณา แนวการปฏิบัติงานเน้นดำเนินงานทางเศรษฐกิจลักษณะ -: Functional Approach :- เศรษฐกิจนำหน้าสังคม/การเมือง/วัฒนธรรม

3 แนวการพัฒนาตามกรอบแนวความคิดที่ 1 เริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 โครงการฟื้นฟูประเทศยุโรปตะวันออก (European Recovery Programme, ERP) เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าและ เจริญแผ่ขยายมายังประเทศด้อยพัฒนาช่วงปี 1950-1960 ในรูป : ทฤษฎีภาวะทันสมัย ModernizationTheory

4 นักทฤษฏี/นักวิชาการ/นักปฏิบัติในกลุ่ม “ปฏิฐานนิยม/ นักทฤษฏี/นักวิชาการ/นักปฏิบัติในกลุ่ม “ปฏิฐานนิยม/ สุขนิยม” (Positivists) เสนอ สุขนิยม” (Positivists) เสนอ “การพัฒนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัย ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ” อุปสรรค/ภาวะด้อยพัฒนาจะเกิดจากการขาดเงื่อนไข อุปสรรค/ภาวะด้อยพัฒนาจะเกิดจากการขาดเงื่อนไขการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

5 ประเด็นการพัฒนา : ขจัดเงื่อนไขอุปสรรคเศรษฐกิจเจริญสังคมเจริญกรอบแนวความคิดนี้อาจจะประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางทั้งประเทศพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ลักษณะแนวความคิด/ทฤษฎีกลไก (Technocratic Theory) : ใช้เป็นวิธีเชิงการปฏิบัติงาน

6 มองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ/การต่อต้าน 1 st Paradigm มองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ/การต่อต้าน 1 st Paradigmเริ่มขึ้นช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันทั้งในพื้นที่ยุโรปตะวันตก ลาตินและอเมริกา ประมาณต้นทศวรรษที่ 1960 (2503) โดยให้แยกการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาออกจาก-เศรษฐศาสตร์พัฒนา-สังคมวิทยาอเมริกัน กรอบแนวความคิดที่ 2 (Second Paradigm)

7 นักทฤษฎี/นักวิชาการกลุ่มนี้เรียกว่า แนวคิดก้าวหน้า (The Radicals) โจมตีวิพากษ์ทฤษฎีภาวะทันสมัยว่า เป็น การมองปัญหาคับแคบ/ไม่ครอบคลุมถึงแก่นแท้ปัญหามาก พอสำหรับการพัฒนาประเทศต่างๆ Structuralism Approach

8 กรอบแนวความคิดที่ 3 (Third Paradigm) เริ่มประมาณต้นศตวรรษที่ 1970 โดยกลุ่มนักทฤษฎี มาร์กซิสต์ (The Marxists) ที่เริ่มให้สนใจปัญหาการพัฒนา โลกที่ 3 การขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกมีผลต่อภาวะความสับสนและด้อยพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาทั่วไป

9 แนวทางพิจารณาปัญหาสังคมด้อยพัฒนา - วิถีการผลิต (Mode of Production) - วิถีการผลิต (Mode of Production) - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic Surplus) (Economic Surplus) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) การพัฒนา : ทุน (Capital) ทุน (Capital) แรงงาน (Labour) แรงงาน (Labour) ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class Relationship) Relationship)


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวความคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/ เริ่มช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัยพิบัติ/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google