งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทางสังคม  ความหมาย  องค์ประกอบสำคัญโครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างสังคมไทย  สถาบันสังคมที่สำคัญของไทย  การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทางสังคม  ความหมาย  องค์ประกอบสำคัญโครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างสังคมไทย  สถาบันสังคมที่สำคัญของไทย  การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างทางสังคม  ความหมาย  องค์ประกอบสำคัญโครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างสังคมไทย  สถาบันสังคมที่สำคัญของไทย  การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

2 โครงทางสังคม (Social Structural)

3 ความหมายโครงสร้างทางสังคม Charonโครงสร้างเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) Wallace and Wallace โครงสร้างสังคมเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมที่ คงทน ซึ่งรวมถึงสถานภาพ (Status) บทบาท (Role) บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบัน (Institution) ซึ่งรวมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงภายในสังคม

4 โครงสร้างทางสังคม รูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมที่ก่อให้เกิด รูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมที่ก่อให้เกิด พฤติกรรมทางสังคม โดยมนุษย์ที่มีการพบปะ สังสรรค์ระหว่างกัน รวมถึงสถานภาพ บทบาท บรรทัดฐานทางสังคม และสถาบันภายในสังคม อย่างมีระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตร่วมกัน

5 องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม 1. กลุ่มคน (Groups) 2. สถาบันทางสังคม (Social Institution) 3. การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)

6 โครงสร้างทางสังคม กลุ่มคนสถาบันทางสังคม สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพ บทบาท ค่านิยม

7 กลุ่มคน (Groups) การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอยู่รวมกันในดินแดน หนึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควร มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ทางสังคม มีการตอบสนอง และถ่ายทอดแนวความคิด ที่มีความเข้าใจร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่บรรลุความสำเร็จ อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกัน

8 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) - กลุ่มขนาดเล็ก - มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัว - มีการพบปะทะสังสรรค์กันโดยตรงบ่อยครั้ง - มีการอบรมสั่งสอนแก่สมาชิกในกลุ่ม - มีความผูกพันทางจิตใจ - ให้อภัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลุ่มทางสังคม

9 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) - กลุ่มมีสมาชิกมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ - มีการแบ่งงานกันทำไปตามสายงาน - สมาชิกในกลุ่มมีการติดต่อกันแบบผิวเผิน - เป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่การงาน - ไม่เป็นส่วนตัว สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ ระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ ระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ กลุ่มทางสังคมกลุ่มทางสังคม

10 สถาบันทางสังคม ความหมาย แนวทางปฏิบัติอันมีระเบียบและระบบ ซึ่งบุคคล ส่วนใหญ่ในสังคมนั้นยอมรับปฏิบัติเพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคมแนวทางปฏิบัติของกลุ่มคนในสังคมอย่างมีระเบียบ แบบแผน ก่อให้เกิดการคิดและการกระทำที่ยึดถือปฏิบัติ ร่วมกัน เพื่อการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นต่างๆ ของสังคม

11 สถาบันครอบครัว สถาบันเกี่ยวกับแบบแผนของการปฏิบัติเรื่องของ สถาบันเกี่ยวกับแบบแผนของการปฏิบัติเรื่องของ ครอบครัวและเครือญาติที่เกี่ยวพันทางสายโลหิต หรือ กฎหมาย มีการกระทำระหว่างกันทางสังคมและ ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น แบ่งออกเป็น 1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) 2. ครอบครัวขยาย (Extended Family)

12 สถาบันการเมืองการปกครอง เกี่ยวกับการใช้อำนาจ ควบคุมดูแลให้ผู้คนใน สังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน การเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น - การเมืองการปกครองระบบเผด็จการ - การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

13 สถาบันการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองระบบเผด็จการ - การปกครองโดยชนกลุ่มน้อย - ผู้ถูกปกครองเป็นชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีสิทธิมีเสียง การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย - การปกครองโดยประชาชน - หรือเลือกตัวแทนเข้าไปดำเนินงานแทนได้

14 สถาบันเศรษฐกิจ เป้าหมายอยู่ที่การกินดีอยู่ดีของประชาชน เป้าหมายอยู่ที่การกินดีอยู่ดีของประชาชน เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคของบุคคล เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคของบุคคล ความต้องการใช้สินค้าและบริการ ได้แก่ การผลิต การ ความต้องการใช้สินค้าและบริการ ได้แก่ การผลิต การ บริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจาย

15 รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ (ทุน ที่ดิน แรงงาน ประกอบการได้อย่างเสรี) สามารถหาผลกำไรจากการ ประกอบการ เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ และเลือก ลงทุนบางอย่างถ้าเป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจรัฐบาล จะดำเนินการเอง เช่น สาธารณูปโภค

16 เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ประชาชนจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของรัฐ และรัฐจะเป็นผู้จำกัดใน การเลือกปัจจัยในการผลิตผลประกอบการ/ส่วนเกินเป็น ของรัฐ รัฐจะทำการควบคุมทั้งหมด รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น

17 สถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และทักษะ คุณธรรม ความคิดให้แก่สมาชิกในสังคม ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ มีเหตุมีผลในการกระทำ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการอยู่รวมกัน - แบบระบบ เช่น รร. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย - แบบนอกระบบ เช่น อบรม ดูงาน

18 สถาบันศาสนา เป็นแบบแผนความเชื่อและศรัทธาของบุคคลในสังคมเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจคนในสังคม

19 การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization ) บรรทัดฐานของสังคม (Norms) บรรทัดฐานของสังคม (Norms)ระเบียบแบบแผนที่บุคคลในสังคมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการกระทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน - วิถีประชา (Folkways) - จารีต (Mores) - กฎหมาย (Laws)

20 สถานภาพ (Status) - สถานภาพโดยกำเนิด - สถานภาพโดยการกระทำ บทบาท (Role ) ค่านิยม (Value) ผู้คนในสังคมอยากเป็นเจ้าของ/การมีทัศนคติที่ดีต่อ สิ่งนั้น ๆ

21 ประเภทค่านิยม ค่านิยมในทางบวก - คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต - ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร - ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน ค่านิยมในทางลบ - ความสุรุ่ยสุร่ายหรูหรา - การขาดระเบียบวินัย - ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต - ความมักใหญ่ใฝ่สูงเกินศักดิ์

22 โครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบัน ชุมชนเมืองในปัจจุบัน ชุมชนเมืองในปัจจุบัน หมายถึง เขตเทศบาล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลพิเศษ หรือกรุงเทพมหานครและพัทยา หลักเกณฑ์ในการพิจารณา หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 1. ทางเศรษฐกิจ 1. ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านการค้า อุตสาหกรรม การบริการ กิจกรรมด้านการค้า อุตสาหกรรม การบริการ

23 2. ทางการเมือง 2. ทางการเมือง ชาวเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองมากและเป็น รูปแบบการปกครองที่ชาวบ้านปกครองตนเอง (local self-government) ชาวเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองมากและเป็น รูปแบบการปกครองที่ชาวบ้านปกครองตนเอง (local self-government)

24 3. ทางสังคม 3. ทางสังคม เขตเมืองอาณาเขตที่มีประชากรหนาแน่น มี ประชากรอพยพเข้ามาก เขตเมืองอาณาเขตที่มีประชากรหนาแน่น มี ประชากรอพยพเข้ามาก ประชากรมีการศึกษาสูง ครอบครัวขนาดเล็ก ประชากรมีการศึกษาสูง ครอบครัวขนาดเล็ก มีการบริการด้านสุขภาพอนามัยมากพอ มีการบริการด้านสุขภาพอนามัยมากพอ คนมีสถานภาพทางสังคมสูงไม่ว่าทางโลกหรือ ฆราวาส คนมีสถานภาพทางสังคมสูงไม่ว่าทางโลกหรือ ฆราวาส

25 กลุ่มสังคมในชุมชนเมือง 1. ครอบครัวและเครือญาติ 1. ครอบครัวและเครือญาติ ครอบครัวขนาดเล็ก พ่อแม่ลูก ชนชั้นสูง กลางอาจมีคนรับใช้ ครอบครัวขนาดเล็ก พ่อแม่ลูก ชนชั้นสูง กลางอาจมีคนรับใช้ พ่อแม่ลูกมักไม่ค่อยพบกันอยู่ด้วยกันนานๆ เหมือนอดีต พ่อแม่ลูกมักไม่ค่อยพบกันอยู่ด้วยกันนานๆ เหมือนอดีต ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวน้อย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวน้อย เครือญาติยังมีกลุ่มญาติติดต่อยึดเหนี่ยวกัน อยู่ ลูก ๆ อาจตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ พ่อ แม่ ครอบครัวฐานะดีมีสมคมตระกูลหรือ กิจการ เช่น บริษัท โรงงานของญาติ เครือญาติยังมีกลุ่มญาติติดต่อยึดเหนี่ยวกัน อยู่ ลูก ๆ อาจตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ พ่อ แม่ ครอบครัวฐานะดีมีสมคมตระกูลหรือ กิจการ เช่น บริษัท โรงงานของญาติ

26 2. การศึกษา 2. การศึกษา กลุ่มสังคมการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ะดับ อุดมศึกษามีมากกว่าชนบทจึงเกิดกลุ่มทาง การศึกษา เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมนิสิตเก่า สถาบันวิจัย กลุ่มสังคมการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ะดับ อุดมศึกษามีมากกว่าชนบทจึงเกิดกลุ่มทาง การศึกษา เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมนิสิตเก่า สถาบันวิจัย ความเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็น ทางการมีระยะเวลายาวนาน ความเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็น ทางการมีระยะเวลายาวนาน กลุ่มสังคมเกี่ยวกับการศึกษามีความ ชำนาญเฉพาะด้าน แบ่งสายชัดเจน สาย สามัญ สายอาชีวะ กลุ่มสังคมเกี่ยวกับการศึกษามีความ ชำนาญเฉพาะด้าน แบ่งสายชัดเจน สาย สามัญ สายอาชีวะ

27 3. การเมือง 3. การเมือง กลุ่มสังคมกว้างขวางและก้าวหน้าไปจาก อดีต พลเมืองมีสิทธิเลือกตั้ง กลุ่มสังคมกว้างขวางและก้าวหน้าไปจาก อดีต พลเมืองมีสิทธิเลือกตั้ง ความสัมพันธ์กับการเมืองหรือกิจการเพื่อ ส่วนรวมคือการจัดระเบียบรักษาความ มั่นคง รักษาความสงบและความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม ความสัมพันธ์กับการเมืองหรือกิจการเพื่อ ส่วนรวมคือการจัดระเบียบรักษาความ มั่นคง รักษาความสงบและความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม

28 4. ทางเศรษฐกิจ 4. ทางเศรษฐกิจ ประเภทธุรกิจการค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้า ส่ง ประเภทธุรกิจการค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้า ส่ง ประเภทการเงินการธนาคาร ธนาคาร พาณิชย์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกัน ชีวิต ประกันภัย ประเภทการเงินการธนาคาร ธนาคาร พาณิชย์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกัน ชีวิต ประกันภัย ประเภทการผลิตและอุตสาหกรรม โรงงาน ทอผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ประเภทการผลิตและอุตสาหกรรม โรงงาน ทอผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ประเภทบริการเช่น ซ่อมสร้าง วิทยุ โทรทัศน์ ประเภทบริการเช่น ซ่อมสร้าง วิทยุ โทรทัศน์ ประเภทกรรมกรใช้แรงงาน ประเภทกรรมกรใช้แรงงาน

29 ชุมชนชนบทในปัจจุบัน หมายถึง อาณาเขตนอกจากเขต เทศบาล นอกเขตกรุงเทพมหานครและ นอกเขตเมืองพัทยา เป็นที่อยู่อาศัย ของคนชนบท เป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน คนงานรับจ้างในนา - ไร่

30 กลุ่มสังคมในชุมชนชนบทปัจจุบัน กลุ่มสังคมในชุมชนชนบทปัจจุบัน 1. กลุ่มสังคม กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเพื่อน คนงานในโรงงานเดียวกัน 1. กลุ่มสังคม กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเพื่อน คนงานในโรงงานเดียวกัน 2. กลุ่มครอบครัว เครือญาติ 2. กลุ่มครอบครัว เครือญาติ 3. กลุ่มเกษตร กลุ่มยุวเกษตร กลุ่ม ธนาคารควาย กลุ่มธนาคารข้าว คณะ กรรมที่ปรึกษาการพัฒนาตำบล 3. กลุ่มเกษตร กลุ่มยุวเกษตร กลุ่ม ธนาคารควาย กลุ่มธนาคารข้าว คณะ กรรมที่ปรึกษาการพัฒนาตำบล

31 การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 1. ความทันสมัย 1. ความทันสมัย การติดต่อสังคมภายนอก จาก สื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ ความสะดวกสบายมากขึ้น มีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น บางครอบครัว ใช้รถอีแต๋นเป็นยานพาหนะ 2. สังคมเกษตร 2. สังคมเกษตรยังคงพึ่งพาธรรมชาติ

32 3. มาตรฐานต่ำ 3. มาตรฐานต่ำ ยังคงมีคุณภาพชีวิตต่ำ ยากจน รายได้ต่ำ แหล่งรายได้มีจำกัดจาก การเกษตร บริการด้านสุขภาพอนามัย ยังไม่ทั่วถึง บริการการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ ยังไม่ทั่วถึง 4. การพึ่งพิงเมือง 4. การพึ่งพิงเมือง 5. ความสัมพันธ์ทางสังคม ยังเหนียว แน่นมั่นคงกว่าของชุมชนเมือง 5. ความสัมพันธ์ทางสังคม ยังเหนียว แน่นมั่นคงกว่าของชุมชนเมือง

33 6. ศาสนา 6. ศาสนา – ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มฆราวาสและคณะ สงฆ์ปัจจุบันน้อยกว่าและคุณภาพด้อยกว่า ในอดีต – การรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น นิยมวัตถุ ยึดถือวัตถุมากขึ้น ห่างเหินจากวัดมากขึ้น – กลุ่มทางสังคมเดิม กลุ่มลูกศิษย์วัดเคย เป็นใหญ่โตปัจจุบันความนิยมศิษย์วัด ลดลง

34 สรุปโครงสร้างลักษณะสังคมไทย 1.มีโครงสร้างสังคมแบบหลวม 1.มีโครงสร้างสังคมแบบหลวม -เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนพอใจ -ขาดระเบียบวินัย บุคคลจะทำตามความพอใจของตน มากกว่า กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว -แต่บางครั้งประสานประโยชน์ร่วมกัน ไม่ก่อให้เกิดการ ขัดแย้ง 2.เป็นสังคมเกษตร ประมาณ 60% 2.เป็นสังคมเกษตร ประมาณ 60%

35 สรุปโครงสร้างลักษณะสังคมไทย 3.ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมจะเป็นปฐมภูมิ ยึด การเป็นส่วนตัวมาก 3.ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมจะเป็นปฐมภูมิ ยึด การเป็นส่วนตัวมาก 4.มีการยึดขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลักและไม่ ค่อยขอมรับความคิดใหม่ๆ ที่ขัดกับรูปแบบ ขนบธรรมเนียมเดิม 4.มีการยึดขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลักและไม่ ค่อยขอมรับความคิดใหม่ๆ ที่ขัดกับรูปแบบ ขนบธรรมเนียมเดิม 5.ไม่นิยมอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ถิ่นอื่น 5.ไม่นิยมอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ถิ่นอื่น 6.มีการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะคนชนบท 6.มีการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะคนชนบท

36 สรุปโครงสร้างลักษณะสังคมไทย 7.ยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ พระองค์ยัง เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 7.ยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ พระองค์ยัง เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 8.มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ทำให้เกิดช่องว่าง ระหว่างสังคม 8.มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ทำให้เกิดช่องว่าง ระหว่างสังคม 9.มีการรวมอำนาจไว้ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นจะ รับนโยบายไปปฏิบัติ 9.มีการรวมอำนาจไว้ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นจะ รับนโยบายไปปฏิบัติ 10. การเปลี่ยนแปลงน้อยโดยเฉพาะชนบท การเปลี่ยนแปลงเมืองมีมากกว่า 10. การเปลี่ยนแปลงน้อยโดยเฉพาะชนบท การเปลี่ยนแปลงเมืองมีมากกว่า

37 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 1.การเมืองและการปกครอง -ประชาชนให้ความสนใจระบอบการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น -รัฐบาลและสื่อมวลชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยมาก ขึ้น 2.ลักษณะเศรษฐกิจ - หลักปรัชญา “ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน”

38 3. ลักษณะทางสังคม -ให้ความสำคัญในอิทธิพลวัฒนธรรมเมือง -เน้นวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ แต่ความเชื่อ คุณธรรมและศีลธรรมกลับลดลง -เน้นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น -เริ่มพัฒนาจิตใจและจริยธรรม -ฟื้นฟูบทบาทและสถานภาพคณะสงฆ์ใน สังคมมากขึ้นทางด้านศีลธรรมจรรยา


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทางสังคม  ความหมาย  องค์ประกอบสำคัญโครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างสังคมไทย  สถาบันสังคมที่สำคัญของไทย  การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google