งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการพัฒนา : ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนา (Development Theory and Concepts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการพัฒนา : ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนา (Development Theory and Concepts)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการพัฒนา : ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนา (Development Theory and Concepts)

2 ทฤษฎีการพัฒนา : 2 การพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน (Community Development)

3 ทฤษฎีการพัฒนา : 3 ประชากรและชุมชนที่ เป็นอยู่จริงในสภาพ ปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก : Paradigm (กระบวนทัศน์/แนวคิด) - บางชุมชนมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือ - บางชุมชนถ้าได้รับการพัฒนาจะพึ่งพาตนเองได้ - บางชุมชนไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย

4 ทฤษฎีการพัฒนา : 4 ปรัชญาความเชื่อต่อสังคม 1. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสามารถและมีพลังอัน ซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ (ความคิด แรงงาน ทักษะ) หากนำไปใช้อย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์และสร้าง ความสำเร็จได้ 2. มนุษย์ทุกคนจะต้องมีศรัทธาต่อความยุติธรรมของ สังคม (Social Justice) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา

5 ทฤษฎีการพัฒนา : 5 ปรัชญาความเชื่อต่อสังคม 3. ความไม่รู้ ความดื้อดึง และการใช้กำลังบังคับ จะเป็น อุปสรรคที่สำคัญต่อความสำเร็จ แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา

6 ทฤษฎีการพัฒนา : 6 1.มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิศรีความเป็นคนเท่ากัน -การปฏิบัติด้วยความยุติธรรม -การมีเกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์ 2.มนุษย์มีความเข้าใจว่า แต่ละบุคคลมีเอกลักษณะ แตกต่างกัน ย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะเลือกวิถีการ ดำรงชีพในแนวทางที่ตนต้องการ ปรัชญาความเชื่อการพัฒนา

7 ทฤษฎีการพัฒนา : 7 3.มนุษย์แต่ละคน หากมีโอกาสย่อมมีความสามารถที่จะ เรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติ การ พัฒนาขีดความสามารถตนเอง และยกระดับความ รับผิดชอบต่อสังคมให้สูงขึ้น ถ้าได้รับการพัฒนา 4.ประชาชนและชุมชนต้องการหลุดพ้นจากสภาพยากจน ความไม่รู้และโรคภัยไข้เจ็บ ปรัชญาความเชื่อการพัฒนา

8 ทฤษฎีการพัฒนา : 8 ความหมายการพัฒนาชุมชน 1.ขบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชน และควรเป็น ความคิดริเริ่มของประชาชนด้วยกัน หากประชาชนไม่รู้จักริเริ่มก็ให้ใช้เทคนิคกระตุ้นเตือน ให้เกิดความคิดริเริ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการตอบสนองจาก ประชาชนด้วยความกระตือรือร้นอย่างจริงจัง 2.ขบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เน้นริเริ่มและการกระทำร่วมมือกันด้วยตนเอง

9 ทฤษฎีการพัฒนา : 9 ความหมายการพัฒนาชุมชน 3.กระบวนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชุมชนเป็นส่วนรวม โดยชุมชนจะต้องเข้าร่วมอย่าง แข็งขัน และปล่อยให้ชุมชนได้ใช้ความคิดริเริ่มตนเอง และอาจแสวงหาความร่วมมือหรือความสนับสนุนจาก ภายนอก 4.โครงการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยกระจายการบริการขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงประชาชน

10 ทฤษฎีการพัฒนา : 10 Movementขบวนการ Processกระบวนการ Project โครงการ Programแผนการ ลักษณะงานพัฒนาชุมชน

11 ทฤษฎีการพัฒนา : 11 แผนงาน Plan โครงการชุด/โครงงาน Program โครงการชุดย่อย Sub-Program โครงการ Project โครงการย่อย Sub-Project งาน Tasks กิจกรรม Activities

12 ทฤษฎีการพัฒนา : 12 1.ยุคสมัยของการบริหารอาณานิคม United Kingdom กำหนดแนวคิดเชิงนโยบายของการ บริหารอาณานิคมไว้ 3 ประการคือ 1) ต้องการคงไว้ซึ่งอิทธิพลในภูมิภาคนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน 2) ต้องการคงไว้ซึ่งแหล่งวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมของ ประเทศ 3) ต้องการคงไว้ให้เป็นตลาดเพื่อการรองรับและการระบาย สินค้า ความเป็นมาของแนวคิด

13 ทฤษฎีการพัฒนา : 13 1.ยุคสมัยของการบริหารอาณานิคม จึงกำหนดแนวทางของการบริหารอาณานิคม โดยใช้แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่นที่เรียกว่า Local Development ซึ่งเป็นการนำเอาความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเจริญสู่ ท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่น ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นเพียงการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิด ความสามัคคี ความเป็นมาของแนวคิด

14 ทฤษฎีการพัฒนา : 14 2. ยุคหลังสงครามโลก II ประชาคมโลก แบ่งเป็น 2 ค่ายคือ 1) กลุ่มประเทศสังคมนิยม 2) กลุ่มประเทศประชาธิปไตย (ทุนนิยม)

15 ทฤษฎีการพัฒนา : 15 2. ยุคหลังสงครามโลก II เกิดการต่อสู้ลิทธิทางการเมือง บรรยากาศของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามเย็น แบ่งเป็นฝักใฝ่ ความ กลัวอื่นเกิดจากทฤษฎี Domino แพร่ขยายอย่างกว้างขวางใน เกือบทุกทวีป ทำให้เกิดแนวคิดว่าการที่จะเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ จะต้อง ทำสงครามต่อสู้กับความยากจน โดยมีเป้าหมายอันสำคัญ คือ การทำสงครามช่วงชิงประชาชน เพราะถือเป็นเครื่องชี้วัดของ ความสำเร็จ

16 ทฤษฎีการพัฒนา : 16 2. ยุคหลังสงครามโลก II คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งร่วมกันประชุมที่ UK ปี 2491 ได้ให้ แนวคิดของการพัฒนา ในคำใหม่ที่เรียกว่า “Community Development”

17 ทฤษฎีการพัฒนา : 17 โง่ จน เจ็บ

18 ทฤษฎีการพัฒนา : 18 Peter Du Sautoy (U.S.A) 1. ช่วยให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง (Self-help) 2. ต้องเป็นความต้องการของชุมชน (Felt-need) 3.การพัฒนาในทุกด้าน (Holistic) มิใช่มุ่งการ พัฒนาเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ เช่น การ พัฒนาการเกษตร การจัดตั้งกองทุนชุมชน แนวคิดการพัฒนาชุมชน

19 ทฤษฎีการพัฒนา : 19 2. Arthur Durham (U.S.A.) 1) จะต้องช่วยให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง (Self-help) โดยหวังผล ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self- confidence) ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่ทำ (Sense of belonging) 2) จะต้องเกิดจากความรู้สึกต้องการประชาชนเอง (felt- need) มิใช่ความต้องการของเจ้าหน้าที่หรือของรัฐบาลแต่ เพียงฝ่ายเดียว

20 ทฤษฎีการพัฒนา : 20 2. Arthur Durham (U.S.A.) 3. การพัฒนาอาจขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเข้า สู่ชุมชนได้กรณีที่ชุมชนมีปัจจัยอย่างจำกัด 4. การให้ความสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญต้องประสานงาน สาขา ประสบการณ์ ความร่วมมือและความคิดเข้าด้วยกันเพื่อ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

21 ทฤษฎีการพัฒนา : 21 3. Carl C. Taylor (U.S.A.) การพัฒนาชุมชนจะต้องรักษาคุณค่าของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง การทำงานของนักพัฒนาจะต้องมีวิธีการที่ดี คือ 1. จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง ชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 2. พัฒนากรจะต้องมีเทคนิคหรือวิธีการจูงใจ หรือส่งเสริม ให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 3. พัฒนากรจะต้องคิดอยู่เสมอว่าตนมิใช่ผู้เชี่ยวชาญใน สาขาหนึ่งสาขาใด แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน เป็นคนกลางจำแนก/สนับสนุน ปัญหาต่างๆ ของ ประชาชน

22 ทฤษฎีการพัฒนา : 22 3. Carl C. Taylor (U.S.A.) 4. รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งองค์การ/หน่วยงาน ในระดับต่างๆ ที่มีขีดความสามารถเพียงพอกับความต้องการ ประชาชน 5. รัฐบาลจะต้องปรับปรุงระบบการสื่อสารนำข่าวสู่ชุมชนที่ มีประสิทธิภาพ 6. การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนควรจะกระทำร่วมกัน ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานในแหล่งที่ ประชาชนต้องการ บนพื้นฐานที่เป็นความต้องการประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการพัฒนา : ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนา (Development Theory and Concepts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google