งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-1- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของกิจการในประเทศไทย * ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-1- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของกิจการในประเทศไทย * ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 -1- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของกิจการในประเทศไทย * ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551

2 -2- ความสำคัญและที่มาของปัญหา การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็น กิจกรรมหนึ่งในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ให้ประโยชน์ใน 2 ทาง (Torrington and Chapman, 1983)

3 -3- วัตถุประสงค์การวิจัย 1. ศึกษาการปฏิบัติด้านการสรรหาและการ คัดเลือกบุคลากรของกิจการในประเทศไทย 2. ศึกษาคุณลักษณะของแรงงานที่เป็นที่ ต้องการของสถานประกอบการ

4 -4- วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากร วิสาหกิจในประเทศไทยปี 2549 มีทั้งสิ้น 2,287,057 แห่ง

5 -5- เล็ก กลาง ใหญ่ ? วิสาหกิจขนาดย่อม ประเภทกิจการ การจ้างงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) การผลิตไม่เกิน 50ไม่เกิน 50 ล้านบาท บริการไม่เกิน 50ไม่เกิน 50 ล้านบาท ค้าส่งไม่เกิน 25ไม่เกิน 50 ล้านบาท ค้าปลีกไม่เกิน 15ไม่เกิน 30 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง ประเภทกิจการ การจ้างงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) การผลิต51-200เกินกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท บริการ51-200เกินกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ค้าส่ง26-50เกินกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ค้าปลีก16-30เกินกว่า 30 ล้านแต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท

6 -6- จำนวนวิสาหกิจในประเทศไทย (2549) สาขาอุตสาหกรรม จำนวนกิจการจำแนกตามขนาด ไม่ระบุเล็กกลางใหญ่รวม ภาคการผลิต 1,211668,0314,3201, ,398 ภาคการค้าและบริการ 2, ,589,409 ไม่ระบุประเภท 4,53017, ,250 รวม 8,2402,264,7349,7914,2922,287,057 ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

7 -7- วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ) กลุมตัวอยาง วิสาหกิจทั้ง 3 ขนาดในทั้งภาคการผลิต และภาค การค้าและบริการ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 800 ตัวอย่าง พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง : ชลบุรี สุพรรณบุรี ภาคเหนือ : เชียงใหม่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ภาคใต้ : สงขลา สุราษฎร์ธานี

8 -8- วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ การทดสอบเครื่องมือ แบบสอบถาม สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = การวิเคราะห์ข้อมูล Descriptive statistics Inferential statistics

9 -9- ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาผู้ตอบ อายุงานผู้ตอบ ตำแหน่งงานผู้ตอบ

10 -10- ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ผู้ถือหุ้นของกิจการ กลยุทธ์ระดับองค์การ

11 -11- เครื่องมือที่ใช้เพื่อการคัดเลือก กิจการใหญ่ใช้คัดเลือกโดยใช้เครื่องมือมากกว่ากิจการขนาด เล็กกว่า ใช้การสัมภาษณ์มากที่สุด 89.5% ใช้แบบทดสอบ 64.4%

12 -12- การทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือก การทดสอบส่วนใหญ่ถูก ใช้ในกิจการขนาด เล็กน้อยกว่ากิจการขนาด ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

13 -13- สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน วิธีการในการคัดเลือก รวม (%) จำแนกตาม แบบทดสอบที่ใช้ รวม (%) จำแนกตาม ขนาดปภ. ขนาดปภ. ข้อมูลจากใบสมัคร 86.4* สติปัญญา / เชาวน์ 58.1* การสัมภาษณ์ 89.5* ภาษา 57.7* แบบทดสอบ 64.4* บุคลิกภาพ 63.5** การสอบโดยลงมือปฏิบัติ18.1** ความถนัด 50.1** การตรวจสุขภาพ 41.4* ความรู้ใน งาน 37.5* ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง 8.6* ความสนใจ 60.4* ผลสัมฤทธิ์ 11.7** ความรู้ทั่วไป 52.6* คอมพิวเตอร์ 40.0* * หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

14 -14- การทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือก (ต่อ) แบบทดสอบถูกใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กิจการที่มีขนาดใหญ่ใช้มากกว่ากิจการขนาดเล็ก ภาคการค้าและบริการ ทดสอบบุคลิกภาพ 71.1% ภาคการผลิต 56.1% การผลิตทดสอบความถนัด 61.5% การค้าและบริการ 38.3% การผลิตทดสอบความสนใจ 64.9% การค้าและ บริการ 55.7% ภาคการค้าและบริการ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ 15.4% ภาคการผลิต 8.0%

15 -15- การปฏิบัติด้านการสรรหา & คัดเลือก วิธีการสรรหาเหมาะสมกับงาน มีความยุติธรรมในการคัดเลือก การสรรหามีผู้สมัครมากเพียงพอ ผลการทดสอบผู้สมัครสามารถพยากรณ์ผลการ ทำงานในอนาคตได้ ผู้ทำการคัดเลือกมีอิสระในการตัดสินใจ การคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาตามความสามารถ

16 -16- การปฏิบัติด้านการสรรหา & คัดเลือก หมายเหตุ: ** หมายถึงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างยิ่งที่ระดับ 0.01 * หมายถึงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 a b หมายถึงมีความแตกต่างรายคู่อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่พิจารณาจำนวนค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ p-value ขนาดของกิจการ กิจการขนาดเล็ก มาก กิจการขนาดกลาง มาก กิจการขนาดใหญ่ มาก สาขาอุตสาหกรรม ภาคการผลิต มาก ภาคการค้าและบริการ มาก รูปแบบการจัดตั้งองค์การ บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชน มาก 0.046* ห้างหุ้นส่วน a ปานกลาง ธุรกิจเจ้าของคนเดียว a มาก กลยุทธ์ระดับองค์การที่ใช้ เติบโต a มาก 0.005** คงตัว a b มาก ถดถอย b มาก

17 -17- คุณลักษณะบุคคลที่กิจการต้องการ คุณสมบัติที่ต้องการในระดับมากที่สุด กิจการขนาดใหญ่ต้องการผลการเรียนและความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มากกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กกว่า กิจการขนาดกลางให้ความสำคัญกับ IQ และ EQ กิจการขนาดเล็กกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่ ความรับผิดชอบ (4.62)ความรับผิดชอบ (4.56)ความรับผิดชอบ (4.51) ความซื่อสัตย์ (4.60)ความซื่อสัตย์ (4.54)ความซื่อสัตย์ (4.51) ความตรงต่อเวลา (4.52)ความตรงต่อเวลา (4.50)ความตรงต่อเวลา (4.49) ความขยันหมั่นเพียร (4.52)ความขยันหมั่นเพียร (4.50)ความขยันหมั่นเพียร (4.40) มนุษยสัมพันธ์ (4.26)ความใฝ่รู้ (4.35)มนุษยสัมพันธ์ (4.31) ความใฝ่รู้ (4.20)การทำงานกับผู้อื่น (4.30)การทำงานกับผู้อื่น (4.21) การทำงานกับผู้อื่น (4.20)มนุษยสัมพันธ์ (4.29)

18 -18- อภิปรายผลการศึกษา เทียบกับการศึกษาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้การสัมภาษณ์ (ร้อยละ 89.5 และเป็น ร้อยละ 100 ในกิจการขนาดใหญ่) เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกในกิจการขนาดใหญ่มี ความหลากหลายมากกว่ากิจการขนาดเล็ก

19 -19- ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา สถานศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ พื้นฐานตามที่กิจการต้องการ กิจการพิจารณาใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่มีความ เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ประกอบการใช้การ สัมภาษณ์ การเลือกใช้แบบทดสอบตามความจำเป็น

20 -20- ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศ ไทยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผลที่เกิดตามมาจากการมีสภาพการสรรหา บุคลากรเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อยืนยัน ความจำเป็นในการสร้างความตระหนักต่อการ ปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อบุคลากรในกิจการ


ดาวน์โหลด ppt -1- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของกิจการในประเทศไทย * ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google