งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

2 ประเด็นที่บรรยาย ภาพอนาคต ผลการทดสอบ O-NET การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3 ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดทิศทาง การดำเนินงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจในงาน และแนวทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน จากการประมวลความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชุดที่ ๒ พบว่า ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ควรประกอบด้วย ๑) ภาพลักษณ์นักเรียน ๒) ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษา ๓) ภาพลักษณ์สถานศึกษา ๔) ภาพลักษณ์การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕) ภาพลักษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 1. ภาพลักษณ์นักเรียน ภาพลักษณ์นักเรียน : ตั้งมั่นในคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ใจมั่นคงเป็นสุข ยึดมั่นความเป็นไทย ก้าวมั่นสู่อนาคต เก่ง : มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ โดยมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดี : ตั้งมั่นในคุณธรรม โดยมีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รังเกียจการทุจริตทุกระดับ และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

5 1. ภาพลักษณ์นักเรียน (ต่อ)
มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุข โดยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็นไทย โดยมีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทคโนโลยี : ก้าวมั่นสู่อนาคต โดยใช้ภาษาอย่างน้อยสองภาษา ใช้เทคโนโลยี อย่างเท่าทัน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

6 2. ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่พลเมือง และความเป็นไทย หลักสูตรมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น และพร้อมสู่สากล หลักสูตรสามารถนำไปสู่อาชีพได้จริง

7 3. ภาพลักษณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ บริหารและจัดการศึกษา เป็นคนเก่งมีความรู้ในวิชาชีพของตนเอง พร้อมพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนดี มีจิตสำนึก มีใจพร้อมให้บริการ

8 3. ภาพลักษณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ใช้ทักษะการสื่อสารทางบวก เสริมแรง รับฟัง ตอบรับการฟัง ให้กำลังใจ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจ ในความเป็นไทย

9 4. ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการจัดการศึกษา มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน

10 4. ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา (ต่อ)
มีทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา อย่างเพียงพอ เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชนภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์

11 5. ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ.
มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ มีบุคลากรพอเพียงมีความรู้ความสามารถ และเต็มใจบริการ มีการกระจายอำนาจ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างใน และนอกหน่วยงาน และต่างกระทรวง

12 5. ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ. (ต่อ)
ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

13 ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

14 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 38.58 35.88 38.67 33.90 31.75 64.76 42.49 51.69 42.22 2553 31.22 34.85 41.56 47.07 20.99 54.31 41.10 52.52 40.45 2554 49.51 51.08 37.12 58.17 46.20 54.45 48.58

15 ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 35.35 26.05 29.16 39.70 22.54 56.70 32.95 33.86 34.54 2553 42.80 24.18 29.17 40.85 16.19 71.97 28.48 47.07 37.59 2554 48.35 32.19 32.28 42.88 30.13 51.16 43.61 47.59 41.02

16 ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 46.47 28.56 29.06 36.00 23.98 45.37 37.75 32.98 35.02 2553 42.61 14.99 30.90 46.51 19.22 62.86 32.62 43.69 36.68 2554 42.12 22.53 27.89 33.40 21.34 54.92 28.65 49.21 35.01

17 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ระดับประเทศ)
ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554 รายการ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม จำนวนโรงเรียนที่สอบ 28,290 จำนวนผู้เข้าสอบ 543,748 543,734 543,815 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ระดับประเทศ) 50.04 52.22 38.37 52.40 40.82 49.36 Percentile Rank ที่ 70 53.33 55.23 40.74 58.46 43.59 53.00

18 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา
50 70

19 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

20 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT
PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to serve Learning to communicate Learning to construct Learning to search Learning to question

21 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5 จุดเน้นผู้เรียน 1 เป็นเลิศวิชาการ 2 สื่อสาร 2 ภาษา 3 ส้ำหน้าทางความคิด 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

22 1 5 2 3 4 โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School )
เป็นเลิศวิชาการ 5 2 ร่วมกันรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก สื่อสาร 2 ภาษา ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก World Citizen 3 4 ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ ล้ำหน้า ทางความคิด TQA OBEQA SQA การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ Quality System Management การจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล World-Class Standard

23 การใช้เครื่องมือคุณภาพ เพื่อการเพิ่มผลผลิตสถานศึกษา

24 การเพิ่มผลผลิต ( Productivity )
1.จิตสำนึกการเพิ่มผลผลิต 2.ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต ในภาคการศึกษา

25 SQA เป้า-แผน-ผล :2555-2556 แผน 12 โรงเรียนประถมศึกษา
เป้าหมาย 65 โรงเรียน Intensive School 43 โรงเรียนมัธยมศึกษา พัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ แผน ระบบคน ระบบงาน SQA

26 ระบบคุณภาพแห่งองค์กร
1 ระบบคุณภาพแห่งองค์กร “ SQA ” 2555 โรงเรียนกลุ่ม Intensive school 2 ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. “ OBECQA ” ผลลัพธ์ 2556 3 ระบบคุณภาพแห่งชาติิ “ TQA ” 2557

27 Excellence Framework:
TQM Total Quality Management MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award TQA Thailand Quality Award PMQA Public Sector Management Quality Award SEPA State Enterprise Performance Appraisal LQM Local Quality Management HA ( รพ ) Hospital Accredit HPH Health Promotion Hospital PCA Primary Care Accredit สกอ. MBNQA Education Criteria Labsch (โรงเรียนในฝัน) OBECQA : สพฐ. คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (รร.มาตรฐานสากล) 27

28 มุมคิด… เริ่มต้น การใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานศึกษา
ตามแนวคิดหลัก TQA 2. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ.... 3. ข้อกำหนด/ประเด็นพิจารณา การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ 4. การประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ SQA / OBECQA / TQA

29 ประเด็นน่าสนใจ : TQA Management Concept Core Values Key Factor
Criteria Assessment TQA Document Q&A

30 องค์ประกอบ : TQA 1. 11 Core values 2. Organization System
3. Key Organization Factors 4. Assessment System

31 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Organizational Excellence Model : 11 Core values + ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 5 การนำองค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์ การมุ่งเน้นอนาคต 9 2 6 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ความคล่องตัว การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 7 10 3 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า การให้ความสำคัญกับ บุคลากรและคู่ค้า การเรียนรู้ขององค์กร และแต่ละบุคคล 4 8 11 ความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นนักเรียน การจัดการเพื่อ นวัตกรรม มุมมองเชิงระบบ 31

32 TQA …สู่... 10 Steps Improvement

33 OBECQA : Criteria 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
P. โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อมขององค์กร และความสัมพันธ์ระดับองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1.การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 2.2.การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 5.การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 5.1.สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.2.การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อสังคม 7. ผลลัพธ์ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 7.4 ด้านภาวะผู้นำและการนำองค์กร 7.5 ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 3.การมุ่งเน้นนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.ความผูกพันของนักเรียน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.การมุ่งเน้นการดำเนินการ 6.1.การออกแบบระบบงาน 6.2.กระบวนการทำงาน 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการพัฒนาการดำเนินการของโรงเรียน 4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

34 บันได ๕ ขั้น …TQA สู่ ....โรงเรียน
5 บันได ๕ ขั้น …TQA สู่ ....โรงเรียน 4 โครงร่าง องค์กร สร้างระบบ รู้จุดยืน ตนเอง 3 ประเมิน พัฒนา วัดผล กระบวนการหลัก และกระบวนการ สนับสนุน กำหนด ความ เป็นเลิศ 2 การสร้าง Practices 7 หมวด : วันนี้...โรงเรียนแข่งขันสูง ยอดนิยมในพื้นที่ (คำถามเพื่อหาคำตอบ ) ค่านิยม หลัก โรงเรียน 1 6หมวด :หมวด 7 เลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบโลก ก้าวเดินด้วยวิสัยทัศน์ .ใช้ข้อมูลจริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบสังคม ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน มองเชิงระบบ ฐานจุดก้าวเดิน???

35 การขับเคลื่อน...TQA….สู่ การเพิ่มผลผลิตการศึกษา
นักเรียน ครู วางทิศทาง สร้าง วัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้ปกครอง CM ออกแบบ องค์กร

36

37 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
TQA 1,5 Smart Structure TQA 4.2 TQA 3,6 Successful Information Technology Supportive Organization Culture Key Success Factors Shared Vision Systematic Performance Measure TQA 1,6 TQA 2,4.1,5

38 การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

39 ประชาคม อาเซียน โครงสร้างประชาคมอาเซียนและพันธกรณี
ความเป็นมาและความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมมือ ป้องกันทางทหาร สร้างความมั่นคงอาเซียน เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง APSC ประชาคม เศรษฐกิจ AEC 1. ตลาด-ฐานการผลิตเดียว/เสรีการค้า-การลงทุน- การเลื่อนไหลของแรงงานฝีมือ 2. ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 3. มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม ASCC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม ลดความยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคม ผ่านกรอบอนุภูมิภาค แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตรอาเซียน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทำงาน ข้อเสนอร่วมด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนด้วย ASEAN Curriculum ข้อตกลง AEC ด้านการเลื่อนไหลแรงงาน แรงงานฝีมือ 7 สาขาอาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก/ช่างสำรวจ /แพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาล/นักการบัญชี) +32 ตำแหน่งงาน

40 ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2556-2560 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน
1 พัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่สำคัญ (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมศาสตร์) 2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา(ไทย/อังกฤษ/ อาเซียน และภาษา ตปท. คู่ค้า) 3 พัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหาร (สพป./ สพม./ร.ร.) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียน-การสอน 5. พัฒนาโครงการความร่วมมือในอาเซียน (ระดับบริหาร/นักปฏิบัติ/นร.) 1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา ตปท. อื่นๆ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการ อ่านออกเขียนได้ 2. พัฒนายกระดับ คุณภาพครูและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมขององค์กร ภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะการสื่อสารของนร./นศ./ครู/ บุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาครูเจ้าของภาษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอกระบบ ร.ร./พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ 5. สร้างเครือข่ายทั้งในและตปท. 6. กำหนดให้ภาษาอังกฤษใช่ในการสำเร็จ การศึกษา/เข้าสู่อาชีพ/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอาเซียน 2. พัฒนา/สร้างครูไทย./จัดหาครู เจ้าของภาษา 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ แสดงความสามารถทางภาษา ในเวทีสาธารณะทั้งในและตปท. 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 6. 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน 7. 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน

41 21th Century Learning CONNECT ● Digital literacy skill
● Communication skill CREATE ● Thinking skill ● Problem solving skill ● Creativity & innovation skill COLLABORATE ● Interpersonal skill ● Teamwork ● Social responsibility ● Accountability Reference: Partnership for 21st Century Skills

42

43 สมรรถนะครูสำหรับศตวรรษที่ 21
● จัดทำแผนการสอนที่ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ● สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ● พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนการสอน ● พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ● ส่งเสริมการเรียนรู้ ● ยกระดับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ● พัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียน ● วัดและประเมินสรรถภาพของผู้เรียน ● มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ● สร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ โดยซีมีโอ

44 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 Characteristics
ปรับตัวได้ง่าย Adapter กล้าได้กล้าเสีย Risk Taker สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ Communicator ร่วมแรงร่วมใจ Collaborator เรียนรู้ตลอดชีวิต Learner เป็นแม่แบบ Model มีวิสัยทัศน์ Visionary ผู้นำ Leader Source: Andrew Churches 44

45 สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 Competencies
Communication Assessment Diversity Critical Thinking Technology Planning Continuous Improvement Learning Environment Knowledge Subject matter Human Development and Learning

46 2. Valuing Identity and Diversity 3. Connecting Global and Local
ASEAN Curriculum 1. Knowing ASEAN 2. Valuing Identity and Diversity 3. Connecting Global and Local 4. Promoting Equity and Justice 5. Working Together for a Sustainable Future

47 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google