งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/ ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ.

2 นิยามความสามารถของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล (Literacy , Numeracy & Reasoning Abilities)

3 นิยามความสามารถด้านภาษา (Literacy)

4 คำสำคัญ (Keywords) 1. รู้ หมายถึง สามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และ เหตุการณ์ต่าง ๆ 2. เข้าใจ หมายถึง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ และอ้างอิง 3. วิเคราะห์ หมายถึง สามารถแยกแยะโครงสร้าง เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เหตุผล และคุณค่า 4. สรุปสาระสำคัญ หมายถึง สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้ อย่างครอบคลุม 5. ประเมิน หมายถึง สามารถตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า อย่างมีหลักเกณฑ์ 6. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งที่นำเสนอเรื่องราวและข้อมูล ความรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อของจริง

5 คำสำคัญ (Keywords) (ต่อ)
7. สื่อสาร หมายถึง สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ ความคิดจากการอ่าน ฟังและดู โดยการพูดหรือ เขียนอธิบาย วิเคราะห์ สรุปหรือประเมิน 8. สร้างสรรค์ หมายถึง สามารถสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ เรื่องราว ทัศนะ และความคิดที่แปลกใหม่จากการอ่าน การฟัง และการดู เป็นคำพูด การเขียน หรือการกระทำได้ อย่างหลากหลายและมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 9. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสรุปสาระสำคัญนำไปใช้เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.1 ข้อ 7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

7 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อ 5 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดเห็นง่ายๆ จากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านเป็นถ้อยคำและเขียนสื่อสารเป็นประโยคง่ายๆ ข้อความข้างต้น เป็นการแนะนำเกี่ยวกับอะไร 1) การป้องกันโรคติดต่อ 2) การรักษาความสะอาด 3) มารยาทในการรับประทานอาหาร

8 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.2 ข้อ 7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือ ข้อแนะนำ

9 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อ 1 บอกความหมายของคำและประโยคจากเรื่องที่ฟัง พูด และอ่าน “หาดทรายงามยามมองแสงสีนวลสาดซัดทราย เสียงกีตาร์ฮาวายหาดทรายครื้นเครง จันทร์ทอแสงฮูลาฮูลาดังจะเย้ายวนตาพิศวาสหาดสีทอง” “หาดสีทอง” มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 1) หาดทรายที่มีแสดงจันทร์สาดส่อง 2) หาดทรายที่มีคลื่นซัดสาดสวยงาม 3) หาดทรายที่มีสีขาวสะอาดสวยงาม 4) หาดทรายที่มีเสียงเพลงบรรเลงไพเราะ สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.3 ข้อ 2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

10 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะทำลายโลกได้นอกจากมนุษย์ และมนุษย์ก็กำลังทำลายโลกนี้ลงทุกวัน วันใดที่มนุษย์ทำลายโลกได้สำเร็จ วันนั้นคือวันที่มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ ข้อใดเป็นข้อคิดของข้อความนี้ 1) มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง 2) มนุษย์เป็นผู้ทำลายโลก 3) มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ 4) มนุษย์เป็นผู้ทำลายมนุษย์ สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.4 ข้อ 6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน

11 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ 3 สรุปเรื่องที่อ่าน ฟังและดู “หากเราได้ยินเขาอวดอ้างสรรพคุณแต่ไม่เคยทดลองด้วยตนเอง มีหรือจะรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของธรรมมะ หากเราไม่ลองปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง แล้ววันใดเราจึงจะรู้ได้ว่าธรรมมะดีอย่างไร” ข้อความข้างต้น สอดคล้องกับสำนวนใด 1) เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง 2) ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 3) สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น 4) สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.5 ข้อ 3 อธิบายความหมายโดยนับจากเรื่องที่อ่าน อย่างหลากหลาย

12 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู การปรึกษาเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนี้ แม้จะมีส่วนดีตรงที่เป็นช่องทางให้ได้ระบายความทุกข์ได้ง่าย แต่ก็อาจมีอันตรายได้ ถ้าคำแนะนำของเพื่อนไม่ได้เกิดจากความหวังดีหรือเจตนาดี หรือไม่เป็นคำแนะนำที่ดี ที่ถูกต้อง นอกจากนั้นเพื่อนที่ไม่มีความเข้าใจชีวิตเพียงพออาจแนะนำไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้ ผู้รับคำแนะนำจึงต้องใช้วิจารณญาณให้มาก ก่อนเชื่อคำแนะนำเหล่านั้นควรปรึกษาพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้ที่ไว้วางใจเพิ่มด้วย ใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด 1) วิธีใช้อินเทอร์เน็ต 2) อันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ต 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้อินเทอร์เน็ต 4) ข้อควรระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต

13 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และการคิดเพื่อนำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ชั้น ป.6 ข้อ 3 อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถาม เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

14 นิยามความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy)

15 คำสำคัญ (Keywords) 1. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ทักษะการคิดคำนวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว 3. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง ขนาดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเน การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ

16 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า แม่ค้าขายส้มโอ 13 ผล และแตงโม 12 ผล แม่ค้าขายผลไม้รวมกันได้กี่ผล 1) 23 ผล 2) 24 ผล 3) 25 ผล

17 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและ ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้การ ดำเนินการในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด ชั้น ป.1 ข้อ 2 วิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา ระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

18 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อ 1 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า ไข่ราคาฟองละ 3 บาท แม่ซื้อไข่มา 5 กล่อง กล่องละ 20 ฟอง แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท 1) 100 บาท 2) 300 บาท 3) 400 บาท สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและ ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้การ ดำเนินการในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด ชั้น ป.2 ข้อ 2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและ โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

19 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อ 2 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดตามขอบข่ายสิ่งเร้า ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคำถาม ชื่อ ส่วนสูง อนันต์ 118 เซนติเมตร สุชาติ 1 เมตร สมมาตร 1 เมตร 25 เซนติเมตร สุนทร 155 เซนติเมตร

20 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดค่าโดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นเด็กดังนี้ เด็กสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร เด็กสูงเกิน 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร เสียค่าโดยสารครึ่งราคา เด็กสูงเกิน 150 เซนติเมตร เสียค่าโดยสารเต็มราคา จากตารางข้อมูลและการกำหนดค่าโดยสารข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1) อนันต์ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร 2) สุชาติเสียค่าโดยสารเต็มราคา 3) สุนทรเสียค่าโดยสารครึ่งราคา 4) สมมาตรเสียค่าโดยสารครึ่งราคา สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และคาดคะเนขนาดของ สิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัด ชั้น ป.3 ข้อ 1 บอกความยาวเป็นเมตรและมิลลิเมตร เลือกเครื่องมือวัด ที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว

21 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 2 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดตามขอบข่ายสิ่งเร้า นาน่าออกจากบ้านเวลาดังภาพ และจะต้องเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติที่โรงเรียน เวลา น. นาน่าถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติกี่นาที ถ้าเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน ใช้เวลา 18 นาที 1) 10 นาที 2) 28 นาที 3) 32 นาที 4) 50 นาที

22 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ ต้องการวัด ตัวชี้วัด ชั้น ป.4 ข้อ 3 บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลา โดยใช้จุดและบอกระยะเวลา

23 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ 1 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า ซื้อสมุด ½ โหล ราคาโหลละ 120 บาท ซื้อปากกา ¼ โหล ราคาโหลละ 60 บาท จะต้องจ่ายเงินตามข้อใด 1) ธนบัตรฉบับละ 20 บาทสองใบและเหรียญ 5 บาทหนึ่งเหรียญ 2) ธนบัตรฉบับละ 50 บาทสองใบและเหรียญ 10 บาทหนึ่งเหรียญ 3) ธนบัตรฉบับละ 20 บาทสามใบและเหรียญ 5 บาทสามเหรียญ 4) ธนบัตรฉบับละ 50 บาทหนึ่งใบและธนบัตรฉบับละ 20 บาทสองใบ

24 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและ ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้ การดำเนินการในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด ชั้น ป.5 ข้อ 2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและ โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ คำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

25 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ(ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 4 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำนวณ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิตตามขอบข่ายสิ่งเร้า ร้านทรัพย์เจริญ ร้านอุดมพาณิชย์ ขายข้าวหอมมะลิ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ขายข้าวขาวตาแห้ง ราคากิโลกรัมละ 28 บาท ราคากิโลกรัมละ 38 บาท ราคากิโลกรัมละ 26 บาท ป้าสมศรีซื้อข้าวอย่างละ 10 กิโลกรัม จากทั้ง 2 ร้าน ป้าสมศรีจ่ายเงินให้ร้านไหนมากกว่ากันและอย่างละกี่บาท 1) ร้านทรัพย์เจริญมากกว่า ร้านอุดมพาณิชย์ 30 บาท 2) ร้านทรัพย์เจริญมากกว่า ร้านอุดมพาณิชย์ 10 บาท 3) ร้านอุดมพาณิชย์มากกว่า ร้านทรัพย์เจริญ 30 บาท 4) ร้านอุดมพาณิชย์มากกว่า ร้านทรัพย์เจริญ 10 บาท

26 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านคำนวณ (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบ เชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและ นำไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัด ชั้น ป.6 ข้อ 1 เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมตรวจคำตอบ

27 นิยามความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

28 คำสำคัญ (Keywords) 1. ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง ทฤษฎี หลักการ กระบวนการที่ ศึกษารวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 2. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติหรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ ในระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก 3. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอก ความต่าง ความเหมือน สรุปหลักการ บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยง อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

29 คำสำคัญ (Keywords) (ต่อ)
4. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ประเมิน ค่าแล้วอย่างสมเหตุสมผล 5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเลือก ทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ 6. เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนำความรู้ ประสบการณ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน สังคมให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

30 คำสำคัญ (Keywords) (ต่อ)
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การนำความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยมทาง สังคมศาสตร์ มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน สังคมได้อย่างสมเหตุสมผล 8. เหตุผลทางการดำเนินชีวิต หมายถึง การนำความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการดำรงชีวิตหรือประกอบการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

31 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 มีความเข้าใจในข้อมูลสถานการณ์หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ดูภาพแล้วตอบคำถาม จากภาพเป็นการทำกิจกรรมอะไร 1) ล้างจานให้สะอาด 2) ซักผ้าให้ผ้าสะอาด 3) เก็บผ้าให้เรียบร้อย

32 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

33 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อ 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ดูภาพแล้วตอบคำถาม ด.ญ.ก้อย ควรจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด 1) เข้าห้องน้ำตามลำดับ เพราะนักเรียนมาถึงก่อน 2) เข้าห้องน้ำตามลำดับ เพราะเด็กต้องได้สิทธิก่อนผู้ใหญ่ 3) ให้ผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำก่อน เพราะเป็นเด็กอดทนได้มากกว่า

34 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคมโลกอย่างสันติสุข ตัวชี้วัด ชั้น ป.2 ข้อ 1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

35 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อ 1 มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และด้านการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ผลการสำรวจร้านค้าเกี่ยวกับการใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู แอ๋วขายส้มตำควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใด จึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด 1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา 2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่นและซึมซับได้ดี 3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่นย่อยและสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่นและได้ปริมาณมากกว่า

36 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ โครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการ สืบเสาะหา ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ชั้น ป.3 ข้อ 2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

37 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 4 สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผลหรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา ทุกครั้งที่เด็กชายกล้าอาสาไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นให้คุณแม่ สังเกตเห็นว่าแม่ค้ามักจะใช้กระดาษชำระพันรอบแก้วน้ำผลไม้ปั่นทุกครั้ง อ่านข้อความแล้วตอบคำถาม การกระทำของแม่ค้าใช้หลักการใด 1) กระดาษชำระช่วยให้จับแก้วได้ไม่ลื่น 2) กระดาษชำระช่วยป้องกันความสกปรกจากมือ 3) กระดาษชำระช่วยรักษาความเย็นของน้ำผลไม้ปั่น 4) กระดาษชำระป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำรอบๆ แก้ว

38 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล กระทบต่อตนเองและผู้อื่น

39 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ใครมีวิธีการกำจัดขยะประเภทพลาสติกได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ที่สุด 1) นิด เก็บรวบรวมไปเผาทิ้ง 2) น้อย เก็บรวบรวมไปฝังดิน 3) นิ่ม นำขวดน้ำพลาสติกไปประดิษฐ์ดอกไม้ 4) นุ่น นำหลอดดูดพลาสติกไปล้างแล้วนำมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

40 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 4 สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผลหรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวดเร็วแบบไร้พรมแดน ทำให้มีความรู้สึกว่า โลกแคบลง การติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์มีอยู่มากมายที่ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ซึ่งมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ถ้าจะค้นข่าวสารในเว็บไซต์จะปฏิบัติอย่างไร เพราะเหตุใด 1) เลือกเว็บไซต์ที่คนนิยมเพราะจะได้ไม่ล้าสมัย 2) เลือกเว็บไซต์ที่ชอบ เพราะแต่ละเว็บไซต์มีเรื่องราวเหมือนกัน 3) หาข่าวจากแหล่งเดียวก็ได้ เพราะข่าวในเว็บไซต์ถูกกลั่นกรองแล้ว 4) ค้นหาข่าวที่น่าเชื่อถือ เพราะข่าวในเว็บไซต์ต้องอ่านโดยใช้วิจารณญาณ

41 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านเหตุผล (ต่อ)
ตัวอย่างข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคมโลกอย่างสันติสุข ตัวชี้วัด ชั้น ป.6 ข้อ 5 ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ใน ชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google