งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2 การแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตีปกติ การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี

3 แสดงการแปลงรีเลชันปกติ และแอททริบิวท์แบบธรรมดา วิธีการ : สร้างรีเลชัน 1 รีเลชัน โดยจะนำ Simple Attribute มาเป็น Attribute ของ รีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

4 การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

5 ประเภทความสัมพันธ์ แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

6 แสดงการแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตี เป็นรีเลชัน วิธีการ : สร้างรีเลชัน 2 รีเลชัน โดยจะนำเฉพาะ Attribute ย่อย (Simple Attribute) มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

7 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

8

9 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

10 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี แผนภาพ E-R ของความสัมพันธ์ “ เป็นที่ปรึกษา ” ระหว่างเอนติตี ” อาจารย์ ” และ ” นักศึกษา ” นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น FK ของเอนติตีที่มีความสัมพันธ์ด้านที่เป็น M

11 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้จากการแปลงแผนภาพ E-R แบบ หนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม

12 ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม

13 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม การใช้คีย์หลักของสองรีเลชันแรกร่วมกัน เป็นคีย์หลักของ รีเลชันที่สาม การสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมา

14 แผนภาพ E-R แสดงเอนติตีเชิงสัมพันธ์ ชื่อ “ การลงทะเบียน ” 1 NN 1

15 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่ สาม โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แปลงมาจากแผนภาพ E-R แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น PK ของเอนติตีใหม่ที่มีความสัมพันธ์ ด้านที่เป็น N

16 การแปลง E-R Model เป็นโมเดล เชิงสัมพันธ์ ประเภทยา รหัสประเภทประเภท มี 1 N หน่วย ราคา ยา รหัสยา ชื่อยา DrugIDNameUnitPrice TypeID TypeName Drug DrugType

17 E-R Model ระบบร้านขายยา มี 1 N ลูกค้า รหัสลูกค้า การซื้อ มี รายละเอียดการซื้อ สินค้า มี 1 N 1 N ชื่อลูกค้า ที่อยู่โทรศัพ ท์ เลขที่ใบเสร็จ วันที่ซื้อ รหัสรายละเอียด การซื้อ ส่วนลด ราคาขาย หักส่วนลด จำนวน รหัสสินค้า ประเภทยา ชื่อยา หน่วย ราคา

18 การแปลง E-R Model ระบบร้าน ขายยา CustomerIDCustomerNameCustomerAddressPhoneNumber Customer Order OrderDetail OrderDetailIDDiscountSalePriceQuantity OrderIDProductID Product OrderIDOrderDate CustomerID ProductNameProductTypeUnitUnitPriceProductID

19 การออกแบบไฟล์ (File Design)

20 การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ Text ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ที่ยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร เช่น คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น Memo ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ยาวเกิน 255 ตัวอักษร เช่น บันทึก หรือหมายเหตุ Numberข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ เช่น อายุ, เงินเดือน Date/Timeข้อมูลวันที่ สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น วันเกิด, วันเข้าทำงาน Currencyข้อมูลตัวเลขรูปแบบสกุลเงิน AutoNumberข้อมูลตัวเลขที่ให้รันอัตโนมัติ เช่น ลำดับที่ Yes/Noข้อมูลตรรกะ ให้เลือก "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" OLE Objectข้อมูลเสียง, ภาพ, วิดีโอ Hyperlinkข้อมูลที่สามารถคลิกลิงก์ได้ Lookup Wizardข้อมูลค้นหา และแสดงเป็นรายการ เช่น DropDown List

21 Field NameData TypeField SizeType DrugIDText4Primary Key NameText50 UnitText50 PriceCurrency DrugTypeID Text4Foreign Key File : Drug Field NameData TypeField SizeType DrugTypeID Text4Primary Key TypeNameText50 File : DrugType DrugIDNameUnitPriceTypeID TypeName Drug DrugType

22 File Design ระบบร้านขายยา (DrugStoreSystem) Field NameData TypeField SizeType CustomerIDText15Primary Key CustomerNameText50 CustomerAddressText255 PhoneNumberText10 File : Customer Field NameData TypeField SizeType OrderIDAutoNumberLongIntergerPrimary Key OderDateDate/TimeShortDate CustomerIDText15Foreign Key File : Order

23 File Design ระบบร้านขายยา Field NameData TypeField SizeType OrderDetailIDAutoNumberLong IntergerPrimary Key DiscountNumberLong Interger SalePriceCurrency QuantityNumberLong Integer OrderIDNumberLong IntegerForeign Key ProductIDText25Foreign Key File : OrderDetail Field NameData TypeField SizeType ProductIDText25Primary Key ProductNameText50 ProducTypeText50 UnitText20 UnitPriceCurrency File : Order


ดาวน์โหลด ppt การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google