งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2 การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตีปกติ การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี

3 แสดงการแปลงรีเลชันปกติ และแอททริบิวท์แบบธรรมดา
วิธีการ : สร้างรีเลชัน 1 รีเลชัน โดยจะนำ Simple Attribute มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

4 การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี
ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

5 ประเภทความสัมพันธ์ แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

6 แสดงการแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตีเป็นรีเลชัน
วิธีการ : สร้างรีเลชัน 2 รีเลชัน โดยจะนำเฉพาะ Attribute ย่อย (Simple Attribute) มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

7 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

8 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

9 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

10 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี
นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น FK ของเอนติตีที่มีความสัมพันธ์ด้านที่เป็น M แผนภาพ E-R ของความสัมพันธ์ “เป็นที่ปรึกษา” ระหว่างเอนติตี ”อาจารย์” และ ”นักศึกษา”

11 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี
โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้จากการแปลงแผนภาพ E-R แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

12 ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

13 ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม
การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม การใช้คีย์หลักของสองรีเลชันแรกร่วมกัน เป็นคีย์หลักของ รีเลชันที่สาม การสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมา

14 แผนภาพ E-R แสดงเอนติตีเชิงสัมพันธ์ชื่อ “การลงทะเบียน”
1 N N 1

15 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม
นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น PK ของเอนติตีใหม่ที่มีความสัมพันธ์ด้านที่เป็น N โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แปลงมาจากแผนภาพ E-R แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

16 การแปลง E-R Model เป็นโมเดลเชิงสัมพันธ์
ประเภทยา รหัสประเภท ประเภท มี 1 N หน่วย ราคา ยา รหัสยา ชื่อยา Drug DrugID Name Unit Price TypeID DrugType TypeID TypeName

17 E-R Model ระบบร้านขายยา
รหัสรายละเอียดการซื้อ เลขที่ใบเสร็จ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ส่วนลด 1 ลูกค้า มี N 1 การซื้อ มี N รายละเอียดการซื้อ N ราคาขายหักส่วนลด จำนวน โทรศัพท์ ที่อยู่ วันที่ซื้อ มี รหัสสินค้า ราคา 1 ชื่อยา สินค้า หน่วย ประเภทยา

18 การแปลง E-R Model ระบบร้านขายยา
Customer CustomerID CustomerName CustomerAddress PhoneNumber Order OrderID OrderDate CustomerID OrderDetail OrderDetailID Discount SalePrice Quantity OrderID ProductID Product ProductName ProductType Unit UnitPrice ProductID

19 การออกแบบไฟล์ (File Design)

20 การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์
Text ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ที่ยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร เช่น คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น Memo ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ยาวเกิน 255 ตัวอักษร เช่น บันทึก หรือหมายเหตุ Number ข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ เช่น อายุ, เงินเดือน Date/Time ข้อมูลวันที่ สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น วันเกิด, วันเข้าทำงาน Currency ข้อมูลตัวเลขรูปแบบสกุลเงิน AutoNumber ข้อมูลตัวเลขที่ให้รันอัตโนมัติ เช่น ลำดับที่ Yes/No ข้อมูลตรรกะ ให้เลือก "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" OLE Object ข้อมูลเสียง, ภาพ, วิดีโอ Hyperlink ข้อมูลที่สามารถคลิกลิงก์ได้ Lookup Wizard ข้อมูลค้นหา และแสดงเป็นรายการ เช่น DropDown List

21 File : Drug File : DrugType DrugID Name Unit Price TypeID TypeName
Field Name Data Type Field Size Type DrugID Text 4 Primary Key Name 50 Unit Price Currency DrugTypeID Foreign Key File : DrugType Field Name Data Type Field Size Type DrugTypeID Text 4 Primary Key TypeName 50

22 File Design ระบบร้านขายยา (DrugStoreSystem)
File : Customer Field Name Data Type Field Size Type CustomerID Text 15 Primary Key CustomerName 50 CustomerAddress 255 PhoneNumber 10 File : Order Field Name Data Type Field Size Type OrderID AutoNumber LongInterger Primary Key OderDate Date/Time ShortDate CustomerID Text 15 Foreign Key

23 File Design ระบบร้านขายยา
File : OrderDetail Field Name Data Type Field Size Type OrderDetailID AutoNumber Long Interger Primary Key Discount Number SalePrice Currency Quantity Long Integer OrderID Foreign Key ProductID Text 25 File : Order Field Name Data Type Field Size Type ProductID Text 25 Primary Key ProductName 50 ProducType Unit 20 UnitPrice Currency


ดาวน์โหลด ppt การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google