งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี) แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) กรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) แผนปฏิบัติการ (1 ปี) School Mapping (5 ปี)

2 วิวัฒนาการของระบบงบประมาณ
แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี Planning Programming Budgeting System (PPBS) (ค.ศ. 1964) (Zero – based Budgeting) แผนพัฒนาระยะ 1 ปี Line – Item Budgeting (แบบแสดงรายการ) แผนระยะยาว (S)Performance – based Budgeting (SPBB) (แบบมุ่งเน้นผลงาน) โครงการ Performance Budgeting (ค.ศ. 1949) (แบบแสดงผลงาน) แนวทางแก้ไข Input Output Outcome Process สาเหตุ ปัญหา แผนแบบเดิม (แนวคิดจาก System approach โดยการวิเคราะห์ปัญหา) แผน (งาน / โครงการ) แผนกลยุทธ์ (แผนระยะยาว)

3 Medium Term Expenditure Framework (แผนระยะ 3 – 4 ปี)
แผนกลยุทธ์ Feedback Results Performance SWOT Analysis ประเมินผล Output Outcome Impact Indicators สภาพแวดล้อมภายใน Structure & Policy Service Man Money Material Management Strength - Weakness สภาพแวดล้อมภายนอก Socio –Culture Technology Economy Politic Opportunity - Threat 2S4M STEP แผนปฏิบัติการ (แผนระยะ 1 ปี) MTEF Medium Term Expenditure Framework (แผนระยะ 3 – 4 ปี) กำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับแผนงาน ระดับโครงการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเมินสถานภาพ Star Question Mark Cash Cow Dog แบบประเพณีนิยม (Conventional Method) จัดทำโครงการ แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework : LogFrame)

4 MTEF ROLLING FRAMEWORK BUDGET 2008 Parameter changes &
2007 ROLLING FRAMEWORK 2008 Forward estimates 2009 Forward estimates 2010 Forward estimates Parameter changes & New policy decisions 2008 BUDGET 2009 Forward estimates 2010Forward estimates 2011Forward estimates 2009 Budget

5 School Mapping

6 School Mapping เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการกำหนด
ความต้องการทางการศึกษาในอนาคตในระดับ ท้องถิ่น และวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการที่จะ ทำให้บรรลุตามความประสงค์นั้น International Institute for Education Planning : IIEP

7 กระบวนการในการทำ School mapping
1. วิเคราะห์สถานการณ์ในปีฐาน (base year) .ความครอบคลุม .ประสิทธิภาพ .คุณภาพ 2. คาดคะเน ( Projection ) 3. เตรียมข้อเสนอ ( Proposal )

8 กระบวนการในการทำ school mapping
Present demand Existing supply Enrolments Enrolment rate Pupil flow Geographic distribution of demand Building & equipment Staff Curriculum Cost & financing Geographic distribu tion of supply Diagnosis Present imbalances

9 Present imbalances Future demand Future requirements
Projections of the school-age population Premises and equipment Normal & Staff requirements Projections Projections of the new intake in the school system Stand- ards Future curriculum Cost & financing Enrolment projection

10 Balance of future supply and demand
Proposals Modification to the school network Different solutions according to the levels and types of education and to areas

11 การวิเคราะห์การเข้าถึงเครือข่ายโรงเรียน
(Analysis of the School network’s accessibility) 1. ระยะทาง 2. วิธีที่ใช้ในการเดินทาง 3. เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 4. สถานที่ตั้งบ้านเรือนของนักเรียน

12 การตรวจสอบการเข้าถึงบริการ
( Examination of access ) Admission rate Enrolment rate Transition rate

13 Admission rate 1. Apparent admission rate
จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นป.1 จำนวนเด็กที่มีอายุ 7 ปี 2.Age – specific admission rate จำนวนนักเรียนเข้าใหม่อายุ n ปี จำนวนเด็กอายุ n ปี

14 3 Cohort admission rate Age-specific admission rate อายุ
ปีที่เข้าเรียน 2543 2544 2545 2546 2547 5 4.6 26.7 47.4 13.5 13.6 2.6

15 Enrolment rate 1. Gross enrolment rate 2. Net enrolment rate
จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนเด็กที่มีอายุ 7 – 12 ปี 2. Net enrolment rate จำนวนนักเรียน ม.ต้นอายุ ปี จำนวนเด็กที่มีอายุ ปี 3. Age-specific enrolment rate จำนวนนักเรียนที่มีอายุ n ปี จำนวนเด็กที่มีอายุ n ปี

16 Transition rate อัตราการเรียนต่อ ป.6/ ม.1 อัตราการเรียนต่อ ม.3/ ม.4 =

17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพภายใน
อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion rate) อัตราการตกซ้ำชั้น (Repetition rate) อัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) 2. การสะพัดนักเรียนทางทฤษฏี (Theoretic pupil flow ) 3. อัตราการคงอยู่ ( Retention rate )

18 อัตราการเลื่อนชั้น จำนวนนักเรียนชั้น n ปี t =

19 อัตราการตกซ้ำชั้น จำนวนนักเรียนซ้ำชั้น n ปี t =

20 อัตราการออกกลางคัน จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันชั้น n ปี t-1 =

21 1 2 3 4 5 6 28 2541 1000 24 942 30 1 2542 30 942 28 882 18 1 36 2 2543 1 1 64 60 882 847 19 2 17 2 2544 3 3 77 74 847 815 15 887 1 13 2 2545 4 87 4 84 815 791 1 ออก 9 2 783 2546 5 5 93 90 791 จบ 1 8 97 2547 6 6 98 ตก 1 2548 เลื่อน 7 7 27

22 Retention rate E E P RR = E Apparent retention rate = ∑ t 6 6 t - 5 1
k RR = 1 k E 1

23 คุณภาพของการให้บริการและการใช้ทรัพยากร
1. ครูและบุคคลากร 2. อาคาร 3. ครุภัณฑ์

24 การคาดคะเนจำนวนนักเรียน
( Enrolment Projections ) การคาดคะเนมี 4 ขั้นตอน 1. กำหนด admission rate 2. คำนวณหานักเรียนเข้าใหม่ 3. ประมาณการอัตราการเลื่อนชั้น อัตราการเรียนต่อ 4. คำนวณจำนวนนักเรียน (enrolment) รายปี

25 วิธีการคาดคะเนจำนวนนักเรียน
1.คาดคะเนโดยใช้แนวโน้มในอดีต (Projection of past trends) 2.คาดคะเนโดยการกำหนดเป้าหมาย (projection on the basis of objective set)

26 มาตรการในการขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพ
1. จัดตั้งโรงเรียนใหม่ 2. จัดตั้งสาขาโรงเรียน 3. จัดที่พักในโรงเรียน 4. จัดรถรับ-ส่งนักเรียน / จัดค่าพาหนะ 5. จักรยานยืมเรียน 6. รวมชั้นเรียน 7. สหวิทยาเขต ( Cluster )

27 Geographic Information System : GIS
Map 1 : Primary Gross Enrolment map Map 2.: Gender proportion of Secondary students Map 3 : แสดงสภาพของท้องถิ่น แม่น้ำ ถนน ไปรษณีย์ ฯลฯ Map 4 : School infrastructure and elevation map Map 5: School enrolment and gender ratio Map 6 : School Catchment area map Map 7 : Language and school distribution

28 Balanced Scorecard ( BSC )
Quantity ( Next 5 years ) Teachers No.of Students School mapping plan Buildings Equipments Operation cost Strategic Plan Quality of Ed. services SWOT Vision Mission Balanced Scorecard ( BSC ) Corporate Objective Strategy Measurement LogFrame Management tool Project Gantt chart Project Management PERT / CPM Implement Implement PDM

29 เสนอแผนพัฒนาของเขตให้ สพฐ พิจารณา
ข้อมูลครู ข้อมูลอาคาร วิเคราะห์ครู ข้อมูลครุภัณฑ์ จัดทำแผน เสนอแผนพัฒนาของเขตให้ สพฐ พิจารณา เตรียมจัดอบรม รวบรวมข้อมูล ร.ร. อบรม อนุมัติโครงการ ปรับพื้นที่บริการ วิเคราะห์ความครอบคลุม Projection ผู้แทนสพท.ชี้แจงคณะทำงาน แผนชั้นเรียนเต็มรูป/รายปี วิเคราะห์อาคาร แผน สพท.ส่งผู้แทน วิเคราะห์ครุภัณฑ์ จัดทำแผน แจ้งสพท. กำหนดแนวทางเพิ่มการเรียนต่อ แก้ปัญหา Drop-out สพท.ตั้งคณะทำงาน จัดทำแผน วิเคราะห์พื้นที่ขาดโอกาส / สำรวจจำนวนนักเรียน วิเคราะห์ทางเลือก วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา จัดทำแผน กำหนดแนวทางแก้ปัญหา จัดทำแผน กำหนดแนวทางพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google