งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี ) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี ) กรอบประมาณการรายจ่ายระยะ ปานกลาง (Medium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี ) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี ) กรอบประมาณการรายจ่ายระยะ ปานกลาง (Medium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี ) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี ) กรอบประมาณการรายจ่ายระยะ ปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) แผนปฏิบัติการ (1 ปี ) School Mapping (5 ปี )

2 Line – Item Budgeting ( แบบแสดง รายการ ) Inpu t Out put Outco me Planning Programming Budgeting System (PPBS) ( ค. ศ. 1964) (Zero – based Budgeting) (S)Performance – based Budgeting (SPBB) ( แบบมุ่งเน้นผลงาน ) Performance Budgeting ( ค. ศ. 1949) ( แบบแสดงผลงาน ) Proces s แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี แผนพัฒนา ระยะ 1 ปี แผน ( งาน / โครงการ ) แผนกลยุทธ์ ( แผน ระยะยาว ) แผน แบบเดิม ( แนวคิดจาก System approach โดยการวิเคราะห์ ปัญหา ) โครงการ แนว ทางแก้ไข สาเหตุ ปัญหา แผน ระยะยาว วิวัฒนาการของระบบ งบประมาณ

3 แผนปฏิบัติ การ ( แผนระยะ 1 ปี ) MTEF Medium Term Expenditure Framework ( แผนระยะ 3 – 4 ปี ) จัดทำ โครงการ แบบประเพณีนิยม (Conventional Method) แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework : LogFrame) Results Perform ance Feedbac k Indica tors SWOT Analysis วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประส งค์ สภาพแวดล้อม ภายใน Structure & Policy Service Man Money Material Management Strength - Weakness สภาพแวดล้อม ภายนอก Socio –Culture Technology Economy Politic Opportunity - Threat Outp ut Outc ome Impa ct ประเมิน ผล แผนกล ยุทธ์ กำหนดกล ยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับ แผนงาน ระดับ โครงการ 2S 4M ST EP Star Question Mark Cash Cow Dog ประเมิน สถานภาพ

4 MTEF ROLLING FRAMEWORK BUDGET 2007 20 08 Forwar d estima tes 2010 Forward estimates Parameter changes & New policy decisions 2009 Forward estimates 2010For ward estimate s 2011Forward estimates 2008 BUDGET 2009 Budget 2009 Forward estim ates

5 SchoolSchool MappingMapping

6 School Mapping เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการกำหนด ความต้องการทางการศึกษาในอนาคตในระดับ ท้องถิ่น และวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการที่จะ ทำให้บรรลุตามความประสงค์นั้น International Institute for Education Planning : IIEP

7 กระบวนการในการทำ School mapping 1. วิเคราะห์สถานการณ์ในปีฐาน (base year). ความครอบคลุม. ประสิทธิภาพ. คุณภาพ 2. คาดคะเน ( Projection ) 3. เตรียมข้อเสนอ ( Proposal )

8 กระบวนการในการทำ school mapping Diagnosis Present demand Enrolments Enrolment rate Pupil flow Geographic distribution of demand Existing supply Building & equipment Staff Curriculum Cost & financing Geographic distribu tion of supply Present imbalances

9 Projections Future demand Projections of the school-age population Projections of the new intake in the school system Enrolment projection Future requirements Premises and equipment Staff requirements Future curriculum Cost & financing Normal & Stand- ards

10 Proposals Balance of future supply and demand Modification to the school network Different solutions according to the levels and types of education and to areas

11 การวิเคราะห์การเข้าถึงเครือข่ายโรงเรียน (Analysis of the School network’s accessibility) 1. ระยะทาง 3. เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 2. วิธีที่ใช้ในการเดินทาง 4. สถานที่ตั้งบ้านเรือนของนักเรียน

12 การตรวจสอบการ เข้าถึงบริการ ( Examination of access ) 1.Admission rate 2.Enrolment rate 3.Transition rate

13 Admission rate 1. Apparent admission rate จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นป.1 จำนวนเด็กที่มีอายุ 7 ปี 2.Age – specific admission rate จำนวนนักเรียนเข้าใหม่อายุ n ปี จำนวนเด็กอายุ n ปี

14 3 Cohort admission rate Age-specific admission rate อายุ ปีที่เข้าเรียน 2543254425452546 2547 5 4.6 4.5 3.9 4.5 4.5 6 26.9 26.7 29.1 28.8 28.5 7 46.9 48.647.4 48.2 46.7 8 13.4 14.6 13.513.513.6 9 3.0 3.1 2.8 2.6 2.6

15 Enrolment rate 1. Gross enrolment rate จำนวนนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จำนวนเด็กที่มีอายุ 7 – 12 ปี 2. Net enrolment rate จำนวนนักเรียน ม. ต้นอายุ 13 --15 ปี จำนวนเด็กที่มีอายุ 13 --15 ปี 3. Age-specific enrolment rate จำนวนนักเรียนที่มีอายุ n ปี จำนวนเด็กที่มีอายุ n ปี

16 Transition rate อัตราการเรียนต่อ ป.6/ ม.1 = จำนวนนักเรียน ม.1 ปี t+1 จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปี t อัตราการเรียนต่อ ม.3/ ม.4 = จำนวนนักเรียน ม.4 ปี t+1 จำนวนนักเรียนจบ ม. 3 ปี t

17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพภายใน 1. อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion rate) อัตราการตกซ้ำชั้น (Repetition rate) อัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) 2. การสะพัดนักเรียนทางทฤษฏี (Theoretic pupil flow ) 3. อัตราการคงอยู่ ( Retention rate )

18 อัตราการ เลื่อนชั้น = จำนวนนักเรียนชั้น n – 1 ปี t -1 จำนวนนักเรียนชั้น n ปี t

19 อัตราการ ตกซ้ำชั้น = จำนวนนักเรียนซ้ำชั้น n ปี t จำนวนนักเรียนชั้น n ปี t - 1

20 อัตราการออกกลางคัน = จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันชั้น n ปี t-1 จำนวนนักเรียนชั้น n ปี t-1

21 12 3456 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 64 3 882 77 4 847 5 815 791 7 1000 30 1 1 28 942 1 28 1 24 942 36 2 2 882 60 3 18 17 1 847 2 74 4 19 13 87 1 815 2 84 5 15 9 93 1 6 791 2 90 6 8 98 1 783 97 7 887 ออก ตก เลื่อน จบ 27

22 Retention rate Apparent retention rate = E E t 66 t - 5 1 RR = ∑ P E k k t 1 1

23 คุณภาพของการให้บริการและการใช้ทรัพยากร 1. ครูและบุคคลากร 2. อาคาร 3. ครุภัณฑ์

24 การคาดคะเนจำนวนนักเรียน ( Enrolment Projections ) การคาดคะเนมี 4 ขั้นตอน 1. กำหนด admission rate 2. คำนวณหานักเรียนเข้าใหม่ 3. ประมาณการอัตราการเลื่อนชั้น อัตราการเรียนต่อ 4. คำนวณจำนวนนักเรียน (enrolment) รายปี

25 วิธีการคาดคะเนจำนวนนักเรียน 1. คาดคะเนโดยใช้แนวโน้มในอดีต (Projection of past trends) 2. คาดคะเนโดยการกำหนดเป้าหมาย (projection on the basis of objective set)

26 มาตรการในการขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพ 1. จัดตั้งโรงเรียนใหม่ 2. จัดตั้งสาขาโรงเรียน 3. จัดที่พักในโรงเรียน 4. จัดรถรับ - ส่งนักเรียน / จัดค่าพาหนะ 5. จักรยานยืมเรียน 6. รวมชั้นเรียน 7. สหวิทยาเขต ( Cluster )

27 Geographic Information System : GIS Map 1 : Primary Gross Enrolment map Map 2.: Gender proportion of Secondary students Map 3 : แสดงสภาพของท้องถิ่น แม่น้ำ ถนน ไปรษณีย์ ฯลฯ Map 4 : School infrastructure and elevation map Map 5: School enrolment and gender ratio Map 6 : School Catchment area map Map 7 : Language and school distribution

28 School mapping plan No.of Students Quantity ( Next 5 years ) Teachers Buildings Equipments Operation cost Quality of Ed. services Strategic Plan SWOT Vision Mission Corporate Objective Strategy Implement Project Implement LogFrame Project Management Gantt chart PERT / CPM PDM Balanced Scorecard ( BSC ) Measurement Management tool

29 อนุมัติโครงการ แจ้งสพ ท. สพท. ส่งผู้แทน เตรียมจัดอบรม สพท. ตั้งคณะทำงาน อบรม ผู้แทนสพท. ชี้แจงคณะทำงาน รวบรวมข้อมูล ร. ร. ปรับพื้นที่บริการ วิเคราะห์ความครอบคลุม Projection แผนชั้นเรียนเต็มรูป / รายปี วิเคราะห์อาคาร วิเคราะห์ครู วิเคราะห์ครุภัณฑ์ ข้อมูลครู ข้อมูลอาคาร ข้อมูลครุภัณฑ์ แผน จัดทำแผน กำหนดแนวทางเพิ่มการเรียนต่อ แก้ปัญหา Drop-out วิเคราะห์ทางเลือก จัดทำแผน วิเคราะห์พื้นที่ขาดโอกาส / สำรวจจำนวนนักเรียน กำหนดแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา กำหนดแนวทางพัฒนา เสนอแผนพัฒนาของเขตให้ สพฐ พิจารณา


ดาวน์โหลด ppt แผนของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี ) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี ) กรอบประมาณการรายจ่ายระยะ ปานกลาง (Medium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google