งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

2 ภาพอนาคต ผลการทดสอบ O-NET การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ประเด็นที่บรรยาย

3 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดทิศทาง การดำเนินงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจในงาน และแนวทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน จากการประมวลความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชุดที่ ๒ พบว่า ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ควร ประกอบด้วย ๑) ภาพลักษณ์นักเรียน ๒) ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษา ๓) ภาพลักษณ์สถานศึกษา ๔) ภาพลักษณ์การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕) ภาพลักษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต

4 1. ภาพลักษณ์นักเรียน ภาพลักษณ์นักเรียน : ตั้งมั่นในคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ใจมั่นคงเป็นสุข ยึดมั่นความเป็นไทย ก้าวมั่นสู่อนาคต ดี : ตั้งมั่นในคุณธรรม โดยมีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รังเกียจการทุจริตทุกระดับ และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เก่ง : มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ โดยมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการ ประกอบอาชีพ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี ความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์

5 มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุข โดยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ สมบูรณ์ แข็งแรง ความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็นไทย โดยมีจิตสำนึกและ ความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทคโนโลยี : ก้าวมั่นสู่อนาคต โดยใช้ภาษาอย่างน้อย สองภาษา ใช้เทคโนโลยี อย่างเท่าทัน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุข โดยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ สมบูรณ์ แข็งแรง ความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็นไทย โดยมีจิตสำนึกและ ความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทคโนโลยี : ก้าวมั่นสู่อนาคต โดยใช้ภาษาอย่างน้อย สองภาษา ใช้เทคโนโลยี อย่างเท่าทัน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1. ภาพลักษณ์นักเรียน (ต่อ)

6 หลักสูตรที่ตอบสนองต่อศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่พลเมือง และความเป็นไทย หลักสูตรมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น และพร้อมสู่สากล หลักสูตรสามารถนำไปสู่อาชีพได้จริง หลักสูตรที่ตอบสนองต่อศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่พลเมือง และความเป็นไทย หลักสูตรมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น และพร้อมสู่สากล หลักสูตรสามารถนำไปสู่อาชีพได้จริง 2. ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 3. ภาพลักษณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ บริหารและจัด การศึกษา เป็นคนเก่งมีความรู้ในวิชาชีพของตนเอง พร้อม พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนดี มีจิตสำนึก มีใจพร้อมให้บริการ

8 3. ภาพลักษณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ใช้ทักษะการสื่อสารทางบวก เสริมแรง รับฟัง ตอบรับการฟัง ให้กำลังใจ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจ ในความเป็นไทย

9 4. ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการจัดการศึกษา มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน

10 4. ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา (ต่อ) มีทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา อย่างเพียงพอ เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชนภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์

11 มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ มีบุคลากรพอเพียงมีความรู้ความสามารถ และเต็มใจบริการ มีการกระจายอำนาจ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ยึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างใน และนอกหน่วยงาน และต่างกระทรวง มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ มีบุคลากรพอเพียงมีความรู้ความสามารถ และเต็มใจบริการ มีการกระจายอำนาจ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ยึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างใน และนอกหน่วยงาน และต่างกระทรวง 5. ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ.

12 ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 5. ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ. (ต่อ)

13 ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

14 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมฯอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 38.5835.8838.6733.9031.7564.7642.4951.6942.22 2553 31.2234.8541.5647.0720.9954.3141.1052.5240.45 2554 49.5151.6940.4551.0837.1258.1746.2054.4548.58

15 ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 3 ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมฯอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 35.3526.0529.1639.7022.5456.7032.9533.8634.54 2553 42.8024.1829.1740.8516.1971.9728.4847.0737.59 2554 48.3532.1932.2842.8830.1351.1643.6147.5941.02

16 ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมฯอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2552 46.4728.5629.0636.0023.9845.3737.7532.9835.02 2553 42.6114.9930.9046.5119.2262.8632.6243.6936.68 2554 42.1222.5327.8933.4021.3454.9228.6549.2135.01

17 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554 รายการภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวม จำนวนโรงเรียนที่สอบ 28,290 จำนวนผู้เข้าสอบ 543,748543,734543,748543,734543,815 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ระดับประเทศ) 50.0452.2238.3752.4040.8249.36 Percentile Rank ที่ 70 53.3355.2340.7458.4643.5953.00

18 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 ปีการศึกษา 5070

19 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

20 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to question Learning to search Learning to construct Learning to communicate Learning to serve

21 การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

22 ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2556-2560 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน 22 1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. 1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษา ตปท. อื่นๆ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการ อ่านออกเขียนได้ 2. พัฒนายกระดับ คุณภาพครูและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมขององค์กร ภาครัฐและเอกชน 1. ฝึกทักษะการสื่อสารของนร./นศ./ครู/ บุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาครูเจ้าของ ภาษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอก ระบบ ร.ร./พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆด้วย ภาษาอังกฤษ 5. สร้างเครือข่ายทั้งในและตปท. 6. กำหนดให้ภาษาอังกฤษใช่ในการสำเร็จ การศึกษา/เข้าสู่อาชีพ/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอาเซียน 2. พัฒนา/สร้างครูไทย./จัดหาครู เจ้าของภาษา 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ แสดงความสามารถทางภาษา ในเวทีสาธารณะทั้งในและตปท. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 6. 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 6. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน 7. 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา

23 สำนั กงา น คณะ กรร มกา ร การศึ กษา ขั้น พื้นฐ าน จุดเน้นปี 2556 ครูมี ศักยภาพ อย่างสูง ด้านการ จัดการ เรียนรู้ มุ่งลด ช่องว่าง ทาง การศึกษา (Fill the Gap) มุ่งเน้นการ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาสู่ สากล (Raise the Bar) สพท. ปฏิบัติงาน ตาม บทบาท หน้าที่ อย่าง เข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google