งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะ ของครูและ นักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ดร. อ่องจิต เมธยะ ประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะ ของครูและ นักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ดร. อ่องจิต เมธยะ ประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะ ของครูและ นักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ดร. อ่องจิต เมธยะ ประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 1

2 บทบาทของครูใน ศตวรรษที่ 21 ครูเป็นผู้อำนวย ความสะดวก (facilitator) ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ / ร่วมศึกษา (co-learner/co- investigator) ครูเป็นผู้แนะ แนวทาง (guide/coach) 2

3 3 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีประสบการณ์ ใน การจัดการเรียนรู้ แบบใหม่ เช่น เรียนผ่านสื่อ เทคโนโลยี Internet, E- mail เป็นต้น

4 4 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีทักษะการ แสวงหาความรู้ ใหม่ๆเพื่อขยาย องค์ความรู้ของ ตนเองตลอดเวลา ผ่านทางสื่อ เทคโนโลยี

5 5 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีความสามารถใน การถ่ายทอดหรือ ขยายความรู้ของ ตนเองสู่นักเรียน ผ่านสื่อเทคโนโลยี ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

6 6 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีความสามารถใน การเสาะหาและ คัดเลือกเนื้อหา ความรู้หรือเนื้อหา ที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อ ผู้เรียน ผ่านทาง สื่อเทคโนโลยี

7 7 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective เป็นนักประเมินที่ดี มีความบริสุทธิ์และ ยุติธรรม และ สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ ประเมินผล

8 8 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective เป็นผู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และ ใช้ได้อย่าง หลากหลาย

9 9 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective สามารถใช้ เทคโนโลยีสร้าง บทเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

10 10 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective ต้องร่วมมือและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันผ่านสื่อ เทคโนโลยี จน พัฒนาเป็น เครือข่ายความ ร่วมมือ เช่น เกิด ชุมชนครูบน web

11 11 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า E- Teacher 1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทั้งใน ฐานะที่เป็นผู้ผลิต ความรู้ ผู้กระจาย ความรู้ และผู้ใช้ ความรู้

12 12 ห้องเรียนสำหรับการศึกษา ศตวรรษที่ 21

13 13 คุณลักษณะของ เด็กไทยในยุคดิจิตอล ต้องมีคุณลักษณะที่ สำคัญ 3 ประการ มีทักษะที่ หลากหลาย เช่น สามารถทำงาน ร่วมกับคนเยอะ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ ด้วยตนเอง และ รู้จักพลิกแพลง กระบวนการ แก้ไขปัญหาได้ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมี ทักษะด้านภาษา อย่ามองโลกใบนี้เป็นโลก ใบเล็ก ๆ ไม่ควรจำกัด ขอบเขตอยู่เฉพาะ ประเทศไทย เพื่อมองหา โอกาสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่าง มากมาย

14 14


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะ ของครูและ นักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ดร. อ่องจิต เมธยะ ประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google