งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก(facilitator) ครูเป็นผู้แนะแนวทาง(guide/coach) ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา (co-learner/co-investigator)

3 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended มีประสบการณ์ใน การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet, เป็นต้น 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

4 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา ผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

5 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

6 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

7 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended เป็นนักประเมินที่ดี มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

8 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended เป็นผู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

9 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

10 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยี จนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

11 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher
1. Experience 2. Extended สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective

12 ห้องเรียนสำหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21
ห้องเรียนสำหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21

13 คุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิตอล ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ
คุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิตอล ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ มีทักษะที่หลากหลาย เช่น สามารถทำงานร่วมกับคนเยอะ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักพลิกแพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา อย่ามองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ควรจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย

14 โลกคือห้องเรียน มิใช่ ห้องเรียนคือโลก
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google