งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Educational Policies. Thinking ability 21 st Century Skills Policy 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Educational Policies. Thinking ability 21 st Century Skills Policy 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Educational Policies

2 Thinking ability 21 st Century Skills Policy 1

3 21 ST CENTURY LEARNING CONNECT ● Digital literacy skill ● Communication skill CREATE ● T hinking skill ● Problem solving skill ● Creativity & innovative skill COLLABORATE ● Interpersonal skill ● Teamwork ● Social responsibility ● Accountability Reference: Partnership for 21st Century Skills

4

5 “Teach more, but learn less” “Teach less, and learn more”

6 TWO COMMON IDEOLOGIES 1) Raising Educational quality 2) Making Education a driving force for developments

7 STRATEGIES TO IMPROVE EDUCATION SYSTEM 5 MAIN AREAS: 1) Student characteristics 2) Curriculum and teaching qualifications 3) Teacher qualifications 4) School characteristics 5) Management style

8 GUIDELINE AND STANDARDS SET FOR STUDENT CHARACTERISTICS: 1) Being academically excellent 2) Communicable in two languages 3) Developing analytical thinking skills 4) Increasing productivity creatively 5) Having the skills to participate effectively in society

9 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to question Learning to search Learning to construct Learning to communicate Learning to serve

10 T/L ICT Assessment Homework/Assignment Curriculum Management Jigsaw ของภาพปฏิรูปการศึกษา

11 Curriculum Reform Teaching –Learning Reform

12 From: Teacher –centered approach To: Student-centered approach

13  Time Utilization  Full Integration  Flip Classroom

14

15 Flipped Class 101 Flipped Classroom

16

17

18

19

20 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 304,362,952,900 1.แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน946,046,300 2.แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้2,184,064,400 3.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา259,313,625,700 4.แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน41,793,545,100 5.แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ125,671,400 งบประมาณปี 2557 ตารางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

22 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น องค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่าง ของคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

23 ระดับ ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ ประถมศึกษา1.130.980.230.190.11 มัธยมศึกษา ตอนต้น 2.432.441.310.940.810.75 มัธยมศึกษา ตอนปลาย 2.161.901.051.030.790.81 รวมทั้งสิ้น1.681.570.070.560.440.38 อัตราการออกกลางคัน

24 พันธกิจ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากร วัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนา ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี ความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ กระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

25 เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง กระจายอำนาจ สู่ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทำงานภายในสำนักต่างๆ 6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ บุคลากร มีความปลอดภัยและมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt Educational Policies. Thinking ability 21 st Century Skills Policy 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google