งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ รศ. สิทธิ พิกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทย พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศน ศึกษา ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ รศ. สิทธิ พิกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทย พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศน ศึกษา ประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ รศ. สิทธิ พิกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทย พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศน ศึกษา ประสบการณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ลำปาง หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มือถือ 0- 81931-0013

2 “ คนเรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็น สังคม แต่จะรวมกันแค่เพียงภายนอก ส่วนข้างในค่อนข้างจะกระจัดกระจาย จึงได้เกิดภาวะผู้นำ ที่จะชักนำให้คน ทั้งหลายประสานกัน โดยจะต้องใช้ สติปัญญาความดีงาม ความรู้ และ ความสามารถ ” “ พระธรรมปิฎก ( ประยุทธ์ ปยุตฺโต ) ตอนที่ 1 ความหมาย ผู้นำ

3 2. ตัว ผู้นำ 3. ผู้ตาม ( ผู้ร่วม ไปด้วย ) 4. จุดหมาย องค์ประกอบใน ความเป็นผู้นำ 5. หลักและ วิธีการ 6. สิ่งที่จะทำ “ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ” 1. สถานการณ์ ผู้นำ

4 “ ผู้นำ ” คือบุคคลที่มีบทบาทในการวาง แผนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ขององค์การ จะต้องสร้างแรงในการจูงใจใน การทำงาน “ ภาวะผู้นำ ” เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพล เหนือกลุ่ม เพื่อกำหนดเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากความรู้ ความสามารถของผู้นำในองค์กร “ ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถสูงเพียงใด แต่ขาด มนุษยสัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ ก็จะประสบ ความล้มเหลวในการทำงานทันที ” ผู้นำในเชิง วิชาการ ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ รศ. สิทธิ พิกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทย พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศน ศึกษา ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google